Neuvostoliiton kanssa solmittu asekauppasopimus ei estänyt Suomea käyttämästä muita hankintakanavia

26.8.1999

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan Suomen puolustusvoimat ei rikkonut Suomen ja Neuvostoliiton välistä asekauppasopimusta puolustusmateriaalin varaosahankinnoissaan.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan ratkaisu 26.8.1999, dnro 4/50/99

Selvityksen kohteena olleet hankinnat liittyivät 1990-luvun alkupuolelle, jolloin puolustusvoimien varaosahankintojen välittäjäksi kaavailtiin unkarilaista Landimex -nimistä yritystä. Kuluvan vuoden alussa julkisuudessa herätti keskustelua epäilyt siitä, ettei kauppojen tekeminen ollut sallittua, koska Suomen ja Venäjän välillä oli asekauppaa koskeva sopimus. Sopimus oli solmittu alunperin Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallitusten kesken. Sen katsottiin edellyttäneen, ettei hankintoja voida tehdä muualta kuin Venäjältä. Sopimuksessa mm. kiellettiin ilman SNTL:n hallituksen lupaa Suomeen toimitettavaan materiaaliin liittyvien tietojen luovuttaminen muihin maihin. Oikeuskansleri otti asian oma-aloitteisesti tutkittavakseen.

Puolustusministeriö toimitti asiassa oikeuskanslerin pyynnöstä oman lausuntonsa lisäksi selvitykset pääesikunnan oikeudelliselta ja kaupalliselta osastolta sekä puolustusvoimien materiaalilaitokselta. Lausunnon mukaan ns. runkosopimusta sovellettiin ainoastaan niihin tuoteryhmiin ja -nimikkeisiin, joista sopimuksessa oli sovittu. Suomalaisissa tarjouspyynnöissä käytettiin sopimuksen varaosaluettelosta saatuja varaosien yksilöintitietoja, jotka tarjouksen saaneet yhtiöt saivat tietoonsa. Selvitysten mukaan Landimexin toimiminen kaupan välittäjänä saatettiin tiedoksi venäläiselle osapuolelle, joka ei reagoinut asiaan kielteisesti. Landimexille ja muille yrityksille lähetetyt tarjouspyynnöt eivät sisältäneet tietoja, jotka olisivat olleet ristiriidassa sopimuksen kanssa, mainittiin selvityksissä.

Oikeuskansleri Nikula ei salaiseksi määrättyyn sopimukseen perehdyttyään havainnut siinä määräystä, joka estäisi suomalaista osapuolta hankkimasta sopimuksen alaan kuuluvaa materiaalia muiltakin kuin sopimuksen mukaan määräytyviltä toimittajilta. Selvitysten nojalla oikeuskansleri katsoi, ettei asiassa tullut ilmi, että puolustusministeriön, pääesikunnan tai puolustusvoimien materiaalilaitoksen palveluksessa olleet virkamiehet olisivat menetelleet asiassa virheellisesti.

Lisätietoja:
Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Harri Liusvaara, puh.. 09 160 3954


Oikeuskanslerin ratkaisu on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin