Sosiaalitoimen ohje puhelinosakkeen vaikutuksesta toimeentulotukeen lain mukainen

6.10.1999

Vastauksessaan toimeentulotukipäätöksistä tehtyyn kanteluun oikeuskansleri katsoo, ettei Tampereen sosiaalitoimi menetellyt päätöksiä tehdessään virheellisesti. Sosiaalitoimen ohjeen mukaan puhelinosakkeiden omistaminen tai myynti vaikutti toimeentulotuen saamiseen. Toimeentulotukilaki edellytti, että nämä osakkeet helposti realisoitavina oli otettava huomioon toimeentulotuen tarvetta harkittaessa.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 4.10.1999, dnro 179/1/98

Tamperelaisen kantelijan kirjoituksessa kerrottiin esimerkkien avulla tapauksista, joissa paikallisen sosiaalitoimen epäiltiin menetelleen lainvastaisesti. Sosiaalitoimen ohjeiden mukaisesti toimeentulotukilaskelmissa oli huomioitu puhelinosakkeiden omistus. Osakkeiden katsottiin olevan realisoitavissa olevaa omaisuutta. Toimeentulotukea hakevan henkilön katsottiin ohjeen mukaan olevan velvollinen myymään puhelinosakkeensa. Henkilö, joka ei myynyt osakettaan ei ollut oikeutettu toimeentulotukeen. Ohjeen perusteella toimeentulotuki oli evätty tai sitä oli vähennetty henkilöiltä, jotka omistivat tai olivat myyneet puhelinosakkeensa.

Kantelun johdosta oikeuskansleri pyysi asiasta selvitykset mm. Tampereen sosiaalitoimen aluejohtajalta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitysten mukaan sosiaalitoimen käyttämä ohje oli sisäisenä virkatyönä laadittu avuksi sosiaalityöntekijöille, jotta päätöksenteossa toteutuisi yhdenvertaisuus. Ohjeissa oli erikseen neuvottu menettely, jota sosiaalityöntekijöiden tuli käyttää Tampereen Puhelin Oyj:n osakkeiden huomioimisessa toimeentulotukea harkittaessa. Ohjeen mukaan toimeentulotuen myöntämisestä päättävä sosiaalityöntekijä on kuitenkin myös velvollinen käyttämään tapauskohtaista harkintaa ja noudattamaan aina ensisijaisesti toimeentulotuesta annettua lakia.

Oikeuskansleri sanoo ratkaisussaan, että lain mukaan toimeentulotuki tulee kysymykseen vain silloin, kun henkilö ei millään muulla tavalla kykene turvaamaan toimeentuloaan. Kanteluasiassa kysymys oli helposti ja yksinkertaisesti myytävissä olevista osakkeista. Laki edellytti, että ne otetaan huomioon käytettävissä olevina varoina toimeentulotukea harkittaessa. Tampereen sosiaalitoimen menettely ja sen tukena käytetty ohje eivät oikeuskanslerin mukaan olleet lainvastaisia. Hän sanoo pitävänsä hyvänä hallinnollisena tapana sitä, että paikalliset sosiaaliviranomaiset ylemmänasteisten ohjeiden puuttuessa ottavat kantaa ja antavat ohjeet siitä, millä tavoin lakia on tulkittava esimerkiksi usein toistuvissa samankaltaisissa tapauksissa.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos, osastopäällikkö Harri Liusvaara, puh. 09 160 3954


Oikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin