Apulaisoikeuskansleri arvioi maa- ja metsätalousministeriön alaisen valtion siementarkastuksen menettelyä

11.10.1999

Apulaisoikeuskansleri on antanut päätöksensä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen siementarkastusosaston johtajan menettelystä tekemäänsä selvitykseen ja johtajan maa- ja metsätalousministeriöstä tekemään kanteluun. Siementarkastuksessa havaitut virheellisyydet olivat johtaneet jo aiemmin johtajalle annettuun varoitukseen. Ministeriön ohjaavaa roolia, valvontatehtävää sekä asemaa ajanmukaisen säädösaineiston tuottajana on päätöksessä painotettu.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 30.9.1999, dnro 158/1/98 ja 37/51/98

Selvityksen tekeminen lähti liikkeelle siementarkastusosaston johtaja Jorma Suurnäkin tekemästä kantelusta. Suurnäkki pyysi kantelussaan selvittämään, olivatko maa- ja metsätalousministeriön virkamiehet toimineet virheellisesti laatiessaan Suurnäkin toiminnasta raportin, joka hänen mielestään oli yksipuolinen. Raportti (MMM 1998:2), jota Suurnäkki ei kertomansa mukaan ollut saanut lukea ja jota keskeneräisenä ei ollut tarkoitettu julkiseksi, oli lisäksi selvittämättömästä syystä vuotanut julkisuuteen. Suurnäkki pyysi selvittämään, oliko raportin julkistamisessa kysymys julkisesta herjauksesta ja heikensikö se siementarkastustoiminnan luotettavuutta. Lisäksi hän epäili, ettei raportin joutumista julkisuuteen ollut riittävästi selvitetty.

Raportissa käsiteltiin mm. Suurnäkin hoitamien hukkakaura-asioiden käsittelyyn liittyneitä ongelmia ja viallisten siemenerien hyväksymistä myyntiin. Raportissa annettiin ohjeita henkilösuhteiltaan tulehtuneen siementarkastusosaston toiminnan kehittämiseksi.

Apulaisoikeuskanslerin käynnistämä tarkastus

Samaan aikaan, kun oikeuskanslerinvirastossa käsiteltiin Suurnäkin tekemää kantelua, antoi kasvintuotannon tarkastuskeskus hänelle valtion virkamieslain mukaisen varoituksen virkavelvollisuuden vastaisesta menettelystä. Syynä oli Suurnäkin jatkama virheellinen toiminta. Varoitus, yhteydenotot oikeuskanslerinvirastoon ja julkisuudessa esiintynyt kirjoittelu johtivat siihen, että apulaisoikeuskansleri pyysi maa- ja metsätalousministeriöltä tarkastuskeskuksen ja erityisesti sen siementarkastusosaston toiminnan tarkastusta.

Tutkintapyynnön jälkeen ministeriö asetti uuden työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä tarkastuskeskuksen toimintaa koskeva jatkoselvitys. Työryhmän jättämän muistion (MMM 1998:3) mukaan siementarkastusosasto oli ryhtynyt kehittämään toimintaansa ministeriön aiempien ohjeiden mukaisesti. Siitä huolimatta osaston toimintaan liittyvien ongelmien ja huonon työilmapiirin katsottiin edelleen heikentävän osaston toimintakykyä.

Ministeriön työryhmämuistiossa 1998:3 arvioitiin myös toimintaa, jonka johdosta johtaja Suurnäkille annettiin varoitus. Varoitukseen oli johtanut mm. tarkastettavien siemenerien virheellinen hyväksyminen. Apulaisoikeuskanslerin mukaan varoitusta voidaan pitää Suurnäkille riittävänä seuraamuksena.

Maa- ja metsätalousministeriön toiminnan arviointi

Ministeriön ensimmäisen työryhmän olisi apulaisoikeuskanslerin mukaan tullut antaa Suurnäkin nähtäväksi häntä koskenut siementarkastusosaston virkamiehiltä lähtenyt kantelukirjelmä. Suurnäkin väite siitä, ettei hän ollut saanut tutustua työryhmän laatimaan loppuraporttiin, jäi häneltä tarkemmin yksilöimättä. Lopullinen työryhmämuistio MMM 1998:2 oli apulaisoikeuskanslerin saamien selvitysten mukaan tullut julkiseksi. Sen tutkiminen, oliko työryhmän keskeneräisen muistion tulo julkisuuteen lainvastaista, on luonteeltaan rikosasia, jonka tutkiminen kuuluu poliisiviranomaisille.

Maa- ja metsätalousministeriön menettelystä apulaisoikeuskansleri toteaa, että siementarkastusosastolta oltiin jo aiemmin oltu ristiriitojen takia yhteydessä ministeriöön. Toisinaan alaisen kannalta kantelu esimiehestä on lähes ainoa keino saada selvyys epäselviin asioihin. Kantelun tekeminen esimiehestä ei käytännössä ole helppoa ja se on tavallaan viimeinen keino. Voidaankin kysyä, oliko ministeriössä suhtauduttu riittävän vakavasti aiempiin yhteydenottoihin, painottaa apulaisoikeuskansleri ratkaisussaan.

Ratkaisussa esitetyt näkemykset maa- ja metsätalousministeriön asemasta ajanmukaisen säädösaineiston tuottajana ja valvontaviranomaisena sekä muut havainnot on lähetetty ministeriölle tiedoksi.

Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Jorma Snellman, puh. 09 160 3933


Apulaisoikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin