Puolustusvoimauudistuksen kuulemismenettelyissä kehittämisen varaa

27.4.2012

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka kiinnittää puolustusministeriön ja puolustusvoimien huomiota puolustusvoimauudistukseen liittyvien alueellistamis- ja aluekehityslainsäädännön mukaisten kuulemismenettelyjen ajoittamiseen. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät kokouksessaan 8.2.2012 puolustusvoimauudistusta puolustushallinnon ratkaisumallin pohjalta. Ratkaisumalli sisälsi viiden joukko-osaston ja yhden joukkoyksikön lakkauttamisen sekä kahdeksan joukko-osaston yhdistämisen. Puolustusministeriö ohjeisti 15.2.2012 puolustusvoimat muun muassa selvittämään puolustusvoimauudistuksen aluevaikutukset alueellistamissäädösten ja alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisesti.

Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan nyt toteutetussa kuulemismenettelyjen ajoittamisessa on vaarana, että kuulemismenettelyjen merkitys vesittyy. Oikeuskansleri toteaa, että valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan tekemät poliittiset linjaukset eivät ole muodollisesti oikeudellisesti sitovia päätöksiä, mutta ne ohjaavat tosiasiallisesti päätöksentekoa valtioneuvoston yleisistunnossa ja ministeriöissä. Puolustusministeriön on jo tehdyistä ministerivaliokunnan poliittista linjauksista huolimatta varmistuttava puolustusvoimien toteuttamien vaikutusarviointien riittävyydestä. Lisäksi ministeriön on otettava joukko-osastojen lakkauttamisesta ja yhdistämisestä oikeudellisesti sitovasti päättäessään huomioon kuulemismenettelyillä saatu palaute.

Valtiontalouden tarkastusvirastolle on tehty kantelu yhden joukko-osaston lakkauttamisesta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten arvioinnista. Oikeuskansleri arvioi Valtiontalouden tarkastusviraston ratkaisun valmistuttua, antaako se aihetta hänen laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiinsä. Oikeuskanslerin mukaan puolustusministeriön on harkittava, voiko se päättää joukko-osastojen lakkauttamisesta ja yhdistämisestä ennen Valtiontalouden tarkastusviraston ratkaisun valmistumista.

Puolustusvoimauudistuksen valmistelusta ja uudistusta koskevasta päätöksenteosta on tehty oikeuskanslerille 11 kantelua. Nyt oikeuskansleri ratkaisi kymmenen kantelua. Jo aiemmin oikeuskansleri on ratkaissut puolustusministeri Stefan Wallinin esteellisyyttä koskevaan epäilyyn keskittyvän kantelun. Oikeuskanslerin nyt antamassa päätöksessä avataan myös puolustusvoimauudistuksen valmistelu- ja päätöksentekomenettelyä selostamalla sitä koskevia selvityksiä. Oikeuskansleri arvioi päätöksessään uudistuksen valmisteluun ja uudistusta koskevaan päätöksentekoon liittyviä oikeudellisia näkökohtia. Tarkoituksenmukaisuuskysymysten, kuten puolustuskyvyllisten, taloudellisten taikka alueellisten, kielellisten tai muiden yhteiskunnallisten vaikutusten, arviointi ei kuulu sinällään oikeuskanslerin tehtäviin ja toimivaltaan.

 

Esittelijä:
Kansliapäällikkö Kimmo Hakonen, puh. 09 160 23940 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/246/1/2012, jne., 27.4.2012)

« Takaisin