Puolustusministeri ei ollut esteellinen

15.3.2012

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ei löytänyt puolustusministeri Stefan Wallinia kohtaan esitetyille esteellisyysväitteille tukea. Kansanedustaja Pentti Oinonen piti oikeuskanslerille tekemässään kantelussa puolustusministeri Wallinia esteellisenä puolustusvoimauudistukseen liittyvässä varuskuntien lakkauttamisasiassa sen vuoksi, että ministeri on Uudenmaan Prikaatin killan valtuuskunnan jäsen.

Joukko-osastokilta ei ole hallintolain esteellisyyssäännöksissä tarkoitettu asianosainen joukko-osastojen lakkauttamisasiassa. Kun joukko-osastokiltojen tarkoituksena on yleensä tietyn joukko-osaston tukemisen lisäksi yleisempi maanpuolustustahdon edistäminen ja kun joukko-osastokillat voivat vaalia myös lakkautettujen joukko-osastojen perinteitä, joukko-osastokillalle ei ole lähtökohtaisesti odotettavissa joukko-osastojen lakkauttamisasian ratkaisusta myöskään hallintolain esteellisyyssäännöksissä tarkoitettua erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Uudenmaan Prikaatin killan sääntöjen mukaan killan asiat hoitaa killan hallitus. Killan valtuuskunta on killan sääntöjen mukaan killan tukeva ja neuvoa-antava elin. Killan valtuuskuntaa ei ole oikeuskansleri Jonkan näkemyksen mukaan pidettävä esimerkiksi välitöntä päätösvaltaa omaavaan osakeyhtiön hallintoneuvostoon rinnastettavana elimenä.

Oikeuskanslerin mukaan pelkästään kuuluminen killan valtuuskuntaan ei ole voinut muodostaa sellaisenaan tilannetta, joka olisi vaarantanut luottamuksen Wallinin puolueettomuuteen. Selvitysaineiston perusteella ja ottaen lisäksi huomioon kielilaissa säädetty vähintään yhden ruotsinkielisen puolustusvoimien joukko-osaston turvaamisvelvoite killan valtuuskuntaan kuulumisen tai ylipäänsä killan jäsenyyden ei voida osoittaa vaikuttaneen Wallinin toimintaan tavalla, joka olisi objektiivisesti tarkastellen vaarantanut luottamuksen hänen puolueettomuuteensa puolustusministerinä.

Uhkailua koskeva väite

Kansanedustaja Oinonen kirjoitti kantelussaan myös tilanteesta, jossa varuskuntien lakkauttamista käsitelleen eduskunnan suullisen kyselytunnin jälkeen ministeri Wallin olisi istuntosalin läheisyydessä valtiosalissa puhutellut kolmea puolustusvaliokunnan jäsentä uhkaavaan sävyyn. Oikeuskanslerin mukaan kantelukirjoituksen ja ministeri Wallinilta saamansa selvityksen perusteella hänellä ei ole syytä epäillä, että Wallin olisi mainitussa tilanteessa menetellyt tavalla, joka täyttää rikoslaissa säädetyn laittoman uhkauksen tunnusmerkistön, tai että Wallin muutoin olisi rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat virkavelvollisuutensa. Oikeuskanslerin tehtäviin ei kuulu arvioida eduskunnassa käytävän poliittisen keskustelun sävyä ja sanavalintoja. Oikeuskanslerilla ei ollut oikeudellisia perusteita puuttua tähän kysymykseen enemmälti.

Puolustusvoimauudistukseen liittyvät kantelut vielä käsittelyssä

Oikeuskanslerinvirastoon saapui Oinosen kantelun lisäksi useita muita puolustusvoimauudistukseen liittyviä kanteluita. Oikeuskansleri päätti ratkaista kansanedustaja Oinosen tekemän esteellisyyttä koskevaan epäilyyn keskittyvän kantelun erikseen, koska esteellisyyskysymyksen ratkaisulla on jo tapahtuneen arvioimisen ohella merkitystä myös sille, miten ministeri Wallin voi jatkossa osallistua puolustusvoimauudistuksen käsittelyyn. Muiden kantelukirjoitusten käsittely jatkuu ja niihin annetaan ratkaisu myöhemmin.
 

Esittelijä:
Kansliapäällikkö Kimmo Hakonen, puh. 09 160 23940 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/231/1/2012, 15.3.2012)

 

« Takaisin