Huolellisuutta ja tarkkuutta lainvalmisteluun

20.2.2012

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on puuttunut ministeriön lainvalmistelussa tapahtuneeseen huolimattomuuteen. Jonkka kiinnittää työ- ja elinkeinoministeriön vakavaa huomiota lainvalmistelussa vaadittavaan huolellisuuteen ja tarkkuuteen.  

Työministeriössä (nykyisin työ- ja elinkeinoministeriö)valmisteltu ja vuonna 2004 voimaan tullut työttömyysturvalain muutos oli saanut toisen sisällön kuin oli tarkoitettu rajattaessa työmarkkinatuen saajia. Ulkomaalaiset, joille oli myönnetty A-oleskelulupa muun kuin perhesiteen perusteella, eivät olleet enää oikeutettuja työmarkkinatukeen. Lain pykälätekstissä oikeutta muutettiin, mutta perustelutekstissä oikeutta ei muutettu. Lakiehdotuksen sanamuoto ja perustelut eivät siis vastanneet toisiaan, mikä oli jäänyt huomaamatta myös lakia sovellettaessa. Käytännössä kaikille työttömäksi työnhakijoiksi rekisteröityneille A-oleskeluluvan saaneille oli oleskeluluvan myöntämisperusteista riippumatta annettu esteetön työvoimapoliittinen lausunto, joka mahdollisti työmarkkinatuen maksamisen.

Syksyllä 2010 kävi ilmi, että asianomaiset viranomaiset olivat soveltaneet työttömyysturvalakia lainmuutoksen jälkeen aiemman säännöstön mukaisesti. Ennen vuonna 2004 tehtyä lainmuutosta oikeus työmarkkinatukeen edellytti, että henkilöllä oli oleskelu- tai työluvan perusteella rajoittamaton oikeus tehdä työtä Suomessa eikä luvan myöntämisperusteella ollut merkitystä. Vuoden 2004 työttömyysturvalain muutoksessa tätä oikeutta rajattiin.

Kun virhe oli tullut ilmi, työvoimapoliittiset lausunnot oli annettu lain edellyttämällä tavalla. Niille työmarkkinatukea saaneille tai sitä hakeneille ulkomaalaisille, joille A-oleskelulupa oli myönnetty muun kuin perhesiteen nojalla, annettiin työmarkkinatuen estävä lausunto. Tämä oli vaikeuttanut niiden hakijoiden toimeentuloa, jotka olivat olettaneet pitkään jatkuneen soveltamiskäytännön johdosta saavansa myönteisen ratkaisun työmarkkinatukihakemukseensa. Vuonna 2010 työttömyysturvalakia muutettiin niin, että oikeus työmarkkinatukeen palautettiin niille oleskeluluvan saaneille, joilta se vuonna 2004 tehdyn lainmuutoksen seurauksena poistui.

Oikeuskansleri muistuttaa, että säädettäessä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista tulisi laista perustuslain mukaisesti riittävän tarkasti ilmetä, mihin yksilö on oikeutettu ja velvoitettu. Tämä edellyttää, että lainsäätäjän tarkoitus ilmenee selkeästi ja mahdollisimman yhdenmukaisesti sekä lain sanamuodoista että perusteluista.

 

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Jorma Snellman, puh. 09 160 23933 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/1437/1/2010, 20.2.2012)

« Takaisin