Apulaisoikeuskansleri: Espoon Natura-kuulutuksissa virheellisyyksiä

7.4.1999

Natura-ohjelmaan liittyneitä kuulutuksia ei ollut järjestetty Espoossa asianmukaisesti. Kuulutusjärjestelyissä havaitut virheellisyydet johtuivat ongelmista viranomaisten välisessä tiedonkulussa.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 6.4.1999, dnro 733/1/98

Espoolaiskantelijan mielestä paikalliset viranomaiset eivät olleet kuuluttaneet Natura 2000-ohjelmaan liittyneestä kuulemisesta kaupungin ilmoitustaululla lain vaatimalla tavalla. Kantelija pyysi asian johdosta oikeuskanslerilta toimenpiteitä ennen Suomen virallista Natura-esitystä koskevaa päätöstä.

Kantelua koskevassa ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen toteaa, että kuulutus Natura-verkostoon sisällytettäviä alueita koskevasta kuulemisesta olisi tullut asettaa nähtäväksi Espoon kaupungin viralliselle ilmoitustaululle. Viranomaisten välisen tiedonvälityksen puutteellisuuden ja kuulutusmenettelyn hoitamisen taitamattomuudesta johtuneista syistä kuulutus oli pantu nähtäväksi ainoastaan Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen ilmoitustaululle.

Kuulutusongelmista johtuneen viiveen takia Espoon alueet eivät sisältyneet Suomen Natura-ehdotukseen, jonka valtioneuvosto hyväksyi viime elokuussa. Sittemmin valtioneuvosto hyväksyi 25.3.1999 tekemällään päätöksellä Espoota koskevan täydennyksen Suomen ehdotukseen.

Virheestä johtuen kuulutus jouduttiin uusimaan. Myös uusittuun kuulutukseen sisältyi virhe, tällä kertaa tekstin sisältöön. Virheen takia suomen- ja ruotsinkielinen kuulutusteksti eivät täysin vastanneet toisiaan. Suomenkielisen tekstin mukaan kuulemiseen mahdollisesti liittyvä muistutus tuli jättää ympäristöministeriöön kuulutusaikana, viimeistään 19.8.1998 mennessä. Ruotsinkielisen tekstin mukaan kannanotto tuli jättää ministeriölleennen 19.8.1998. Tekstien perusteella voitiin katsoa, että ruotsinkielisillä oli ollut päivän verran lyhyempi aika muistutusten tekoon kuin suomenkielisillä. Tästä johtuen kuulemismenettely uusittiin vielä kertaalleen.

Päätöksessään apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt Uudenmaan ympäristökeskuksen huomiota siihen, että valittaessa menettelytapoja hallintoasioiden hoitamiseksi tulisi kiinnittää riittävää huomiota siihen, miten asian hoitaminen varmistetaan. Samalla kiinnitettiin Espoon ympäristökeskuksen ympäristösuunnittelijan ja ympäristönsuojelupäällikön huomiota lainmukaisen palveluperiaatteen toteuttamiseen myös viranomaisten keskinäisessä toiminnassa.

Ympäristöministeriölle apulaisoikeuskansleri esitti, että asiakirjoissa olevat aikamääräykset tulisi ilmaista mahdollisimman yksiselitteisesti tulkintaongelmien välttämiseksi. Samalla hän muistutti, että käännettäessä asiakirjoja ruotsinkielelle tulisi käännökset tarkistaa niin, että suomen ja ruotsinkieliset asiakirjat vastaisivat sisällöltään toisiaan.


Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Jorma Snellman, puh. 09 160 3933

Apulaisoikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin