Oikeuskansleri: Ihmisiä on suojeltava petoeläimiltä

13.7.1999

Valtiovallan tehtävänä on edistää perustuslaissa taattuja ihmisten turvallisuutta ja luonnon monimuotoisuutta. Silloin, kun nämä tavoitteet joutuvat ristiriitaan, ensisijaisena on pidettävä ihmisten turvaamista petoeläimiltä.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 13.7.1999, dnro 11/21/98

Ratkaisussaan oikeuskansleri Paavo Nikula toteaa, että karhujen ja myös susien esiintymisestä on ihmisten asuinsijojen ja heidän käyttämiensä liikkumisväylien alueilta havaintoja, joita ei voida pitää vähäisinä tai merkityksettöminä. Havaintojen vaikutus ihmisten turvallisuudentunteeseen sekä henkilövahinkojen syntymisen mahdollisuus ovat sellaisia seikkoja, joihin on suhtauduttava vakavasti. Petoeläinten aiheuttama tai ainakin niistä tehtyihin havaintoihin perustuva todelliseksi mielletty uhka on sellainen ihmisten turvallisuutta heikentävä tekijä, jonka poistaminen on hallitusmuodon 16 a §:n 1 momentin mukaisesti julkisen vallan velvollisuus.

Toisaalta sama perusoikeuksien edistämisvelvoite koskee myös luonnon ja sen monimuotoisuuden säilyttämistä. Esillä olevassa tilanteessa kahden perusoikeuden toteuttaminen niihin sisältyvien vastakkaisten arvojen vuoksi näyttäisi johtavan ristiriitaan. Tällaisessa tilanteessa on perusoikeuksia punnittava vastakkain ja pyrittävä yhteensovittamaan ristiriitaan johtavien säännösten tulkinta tavalla, joka johtaa perusoikeuksien toteuttamiseen niiden tarkoitusta vastaavalla tavalla.

Ristiriitatilanteissa turvallisuuden ylläpitäminen on julkisen vallan ensisijainen tavoite. Julkisen vallan asiana on siten varautua toimiin ja käyttää niitä siten, että turvattomuutta aiheuttavat eläimet saadaan torjutuiksi tai vakavammissa tapauksissa hävitetyiksi vaarantamatta kuitenkaan erämaaluonnon petoeläinkantoja. Viranomaisilla tulee olla nopeasti vaikuttavat tehokkaat keinot, joilla torjutaan ihmisasumusten tai taajamien taikka ihmisten käyttämien liikenne- ja kulkuväylien läheisyyteen tulevat petoeläimet. Tämä on mahdollista toteuttaa loukkaamatta luonnon monimuotoisuutta, koska karhu ja susi eivät meillä kuulu asuttujen seutujen luonnonoloihin eikä ihmistä hänen elinympäristössään häiritsevä petoeläin edusta luonnon monimuotoisuutta.

Oikeuskansleri on kiinnittänyt maa- ja metsätalousministeriön huomiota hallitusmuodon 16 a §:n 1 momentista johtuviin velvollisuuksiin ja esittänyt, että ministeriö selvittäisi ja harkitsisi, millaisin lainsäädännöllisin ja muin toimenpitein turvallisuus voidaan mahdollisuuksien mukaan varmistaa Ruokolahdella ja estää sen vaarantuminen vastaisuudessa muuallakin.

Kaatolupien määriä harkittaessa olisi asetettava tavoitteeksi petokannan saattaminen sellaiselle tasolle, jolla petoeläinten mahdollisuus harhautua asutuksen liepeille jää pieneksi (Ruokolahden kuntakaan ei vaadi karhuvapautta, vaan kannan pienentämistä). Silloin, kun petoeläin havaitaan paikassa, jossa on ilmeinen vaara, että ihmisten turvallisuus on uhattuna, on ihmisten kannalta selvää, että uhka torjutaan, äärimmäisenä keinoja pedon lopettaminen. Arviointi on osaltaan perustettava luontodirektiivin 16 artiklan perusteisiin, joiden mukaan petoeläinkannan suotuisan suojelun tasosta voidaan poiketa mm. yleistä turvallisuutta koskevista syistä.

Oikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09-160 3950

« Takaisin