Oikeuskanslerin vuosikertomus 1998: Natura työllisti, tuomioistuimia koskeneita kanteluja edelleen runsaasti

2.9.1999

Viime vuoden aikana oikeuskanslerinvirastossa käsiteltiin runsaasti Natura 2000 -ohjelmaan liittyneitä kysymyksiä. Eniten kanteluja saapui tuomioistuinten toiminnasta.

Oikeuskanslerinvirasto vastaanotti kanteluja viime vuonna kaikkiaan 1330, kun edellisenä vuonna lukumäärä oli 1061. Kanteluja saapui enemmän kuin 90-luvulla tähän mennessä aiemmin. Eniten kanneltiin tuomioistuinten toiminnasta, kuten myös vuonna 1 997. Näitä kanteluja vastaanotettiin yhteensä 275, edellisenä vuonna vastaava lukumäärä oli 179. Kantelut koskivat sekä yleisten tuomioistuinten että hallinto- ja erityistuomioistuinten menettelyä. Toiseksi eniten kanneltiin poliisiviranomaisten menettelystä. Valtioneuvoston toiminnasta kanneltiin lähes kolmanneksen enemmän kuin aiempana vuonna. Myös kunnallis- ja sosiaaliviranomaisten menettely sai osakseen paljon kanteluja. Tutkituista kanteluista toimenpiteeseen johti 15 %. Puoleen kanteluista vastattiin 11 viikossa (enintään vuoden käsittelyaika koski 84%:a kanteluista).

Oikeuskansleri Paavo Nikula aloitti tehtävässään kuluneen vuoden huhtikuun alusta Jorma S. Aallon jäätyä eläkkeelle.

Valtioneuvostoasiat painottuivat

Merkittävä osa viraston toiminnasta kertomusvuonna painottui valtioneuvoston valvontaan liittyviin tehtäviin. Keskeisellä sijalla myös valtioneuvostoasioissa oli Natura -ohjelma, josta annettiin mm. valtioneuvoston päätösluonnosta koskeva lausunto. Virastoa kuultiin lisäksi esimerkiksi eduskunnan perustuslakivaliokunnassa julkisuuslainsäädännön uudistamisehdotuksesta.

Nyt julkaistussa kertomuksessa on aiempaa seikkaperäisemmin selostettu perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen liittyviä ratkaisuja. Kantaa otettiin mm. urheilijoiden eläke- ja tapaturmaturvan järjestämiseen sekä ikäsyrjintäasiaan, joka liittyi Kansaneläkelaitoksen kuntoutustoimintaan.

Esityksiä tehtiin mm. Suomen alueen valvontaa koskevan asetuksen korvaamisesta laintasoisella sääntelyllä sekä valtion vesialueisiin kohdistuvien erityisperusteisten kalastusoikeuksien selvittämisestä.

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Klaus Helminen, puh. 09 160 3940 ja tietosuunnittelija Pia Sive, puh. 09 1603955.

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1998. Edita, Helsinki, 188 sivua.

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse on justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser rörande lagarnas efterlevnad för år 1998. Edita, Helsingfors, 191 sidor.

« Takaisin