Oikeuskansleri: Työministeriö ei rikkonut lakia kootessaan arvioita toimittajista, mutta tiedotusvälineisiin on suhtauduttava tasapuolisesti

2.11.1998

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan työministeriö ei menetellyt virheellisesti teettäessään viestintätutkimuksen, joka sisälsi arvioita toimittajien työstä. Ministeriön tulee kuitenkin suhtautua tasapuolisesti eri tiedotusvälineisiin ja toimittajiin. Kantelun aiheena olleen viestintätutkimuksen tekijänä oli viestintätoimisto Grey Eminence. Konsulttina tutkimuksessa toimi Sdp:n entinen puoluesihteeri Ulpu Iivari.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 26.10.1998, dnro 314/1/98

Kantelussa oikeuskansleria pyydettiin tutkimaan, olivatko työministeri Liisa Jaakonsaari (sd) ja ministeriön virkamiehet syyllistyneet lainvastaiseen tai moitittavaan menettelyyn tilatessaan Iivarin konsultoiman tutkimuksen Grey Eminenceltä. Iltalehden 1.4.98 julkaiseman kirjoituksen mukaan tutkimus sisälsi "mustan listan" toimittajista ja lehdistä, jotka olivat suhtautuneet kriittisesti tai kielteisesti työvoimapolitiikan uudistukseen. Kantelija arveli, että koko toimeksianto oli sananvapautta loukkaava ja hyvän hallintotavan vastainen.

Kantelija tiedusteli myös oliko työministerin puoluetoveria suosittu ilman tarjouskilpailua annetulla konsulttitehtävällä. Lisäksi häntä kiinnosti vastasiko viestintätoimiston työ oikeuskanslerin mielestä siitä maksettua korvausta.

Työministeriön mukaan tutkimusta tarvittiin ministeriön ulkopuolelle suuntautuvan viestinnän kehittämiseksi. Tutkimukseen sisältyi mm. sen arviointi, miten tiedotusvälineissä oli käsitelty työministeriön johdolla toteutettua työvoimapoliittista uudistusta. Konsultin tekemässä arvioinnissa tiedotusvälineitä ja toimittajia oli pisteytetty sen mukaan, miten he olivat suhtautuneet uudistukseen.

Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että ministeriön on viranomaisena noudatettava eri tiedotusvälineiden ja niiden toimittajien osalta tasapuolisuutta, mihin selvityksen arvolataukset tai muutkaan tulokset eivät saa vaikuttaa. Ratkaisun mukaan asiassa ei silti ilmennyt seikkoja, joita olisi pidettävä sananvapauden, ihmisten yhdenvertaisuuden, hyvän hallintotavan tai muidenkaan perusoikeuksien vastaisina. Kysymys oli toiminnasta, jota oli arvioitava ensisijaisesti yhteiskunnallisin perustein.

Konsultti Ulpu Iivari oli toiminut Grey Eminencen asettamassa ryhmässä yhteiskuntasuhteiden asiantuntijana, eikä laillista estettä tähän ollut. Esteellisyyssäännösten perusteella ministeriä tai virkamiestä ei voida pitää yleisesti esteellisenä osallistumaan päätöksentekoon, joka koskee samaan puolueeseen kuuluvaa henkilöä. Tilanne voi olla toinen, jos päätöksentekijän ja päätöksestä hyötyvän välilllä olisi erityisen kiinteä, esimerkiksi taloudellinen tai henkilökohtainen suhde taikka lojaliteettivelvoite, kuten perustuslakivaliokunta on lausunut. Tällaista kiinteää yhteyttä ei työministeriön ja Iivarin välillä asiassa ilmennyt.

Tutkimuksen tarkoituksena oli työministeriön mukaan edesauttaa työvoimapoliittisen uudistuksen onnistumista. Ministeriön esittämien ja itse tutkimuksesta nähtävien seikkojen valossa ei ollut perusteita katsoa, että selvitys olisi tehty työministeriön toimivaltuuksille ja tehtäville vieraassa tarkoituksessa.

Tutkimuksen tekeminen oli annettu kyseiselle yritykselle ilman tarjouskilpailua. Kun otetaan huomioon asiaan liittyvän lainsäädännön joustavuus, tutkimuksen erityisosaamista edellyttävä luonne ja työministeriön esittämät muut syyt, ei työministeriö ollut Nikulan mielestä ylittänyt asiassa harkintavaltaansa.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Harri Liusvaara, puh. 09 160 3954

Oikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3954

« Takaisin