Oikeuskansleri: Yhteisöverolain perusteluissa puutteita

21.12.1998

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan kiistellyn yhteisöverolain taloudellisten vaikutusten arvioimiseen ei lain perusteluissa kiinnitetty valtioneuvoston lainvalmistelusta antamien ohjeiden mukaista huomiota. Joukko helsinkiläisiä kansanedustajia epäili lain valmistelun asianmukaisuutta sen vuoksi, että laskelmat lain todellisista taloudellisista vaikutuksista saatiin eduskuntaan vasta lain hyväksymisvaiheessa.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 17.12.1998, dnro 630/1/98

Ratkaisussaan kansanedustajien kanteluun oikeuskansleri tähdentää, että lainvalmistelussa on noudatettava valtioneuvoston hallituksen esitysten laatimisesta antamia ohjeita. Taloudellisia seikkoja kuvaavan tiedon monipuolisuus ja luotettavuus ovat ohjeiden mukaan edellytyksiä sille, että eduskunnalle annettavan lakiesityksen taloudellisiin seuraamuksiin voidaan varautua valtion ja kuntien talouden hoidossa. Jos taloudellisia vaikutuksia ei voida luotettavasti selvittää, on perusteluissa selostettava kustannusten muodostumiseen vaikuttavat seikat ja arvio taloudellisista vaikutuksista.

Yhteisöverolakia valmisteltiin mm. hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Sille esitellyssä valtiovarainministeriön vero-osaston muistiossa oli korostettu konserniverotuksen mahdollisia erittäin merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yksittäisille kunnille. Tämä lausuma ei sisältynyt eduskunnalle annetun hallituksen esityksen perusteluihin. Nikula painottaa, että vaikutusten arvioinnin toistaminen perusteluissa olisi ollut ohjeiden noudattamisen mukaista.

Eduskunnan valiokunnan kuultavina olleet virkamiehet olivat kiinnittäneet huomiota konsernin verojen jaon huomattaviin vaikutuksiin kuntien jako-osuuksiin sekä jakoa koskevien arviolaskelmien puuttumiseen. Eduskunnalla olisi sen jälkeen, sekä myöhemmin saamiensa laskelmien johdosta, ollut mahdollisuus hylätä kiistanalaiseksi käynyt lakiehdotus tai siirtää sen käsittelyä.

Ennen lain hyväksymistä olisivat esitystä käsitelleet eduskunnan valiokunnat voineet myös vaatia tarpeellisina pitämiään tietoja hallitukselta. Lakiehdotus oli kuitenkin hyväksytty tietoisena konserniverolaskelmien puuttumisesta. Nikula muistuttaa, ettei oikeuskanslerin toimivaltaan kuulu puuttua eduskunnassa noudatettuun menettelyyn. Lakiesitystä valmistelleet ministerit ja virkamiehet olivat toimittaneet tietoonsa tulleet laskelmat verolain vaikutuksista viivytyksettä eduskunnalle, eivätkä he näin ollen olleet menetelleet velvollisuuksiensa vastaisesti.

Laskelmat valmistuivat vasta loppuvaiheessa

Yhteisöverolaki hyväksyttiin eduskunnassa viime kesäkuussa. Uutta lakia valmisteltiin sisäministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. Hallituksen esityksessä ehdotettiin säädettäväksi laki, jolla muutettaisiin kuntien yhteisöveron jako-osuuksia. Muutos tapahtuisi uudistamalla jako-osuuksien laskentaperusteet. Uusi järjestelmä ja sen tässä vaiheessa arvioituja taloudellisia vaikutuksia kuvattiin lakiesityksessä eduskunnalle. Esityksestä puuttuivat laskelmat konserneilta saatavien verotulojen jakamisesta kunnille. Hallitus oli kuitenkin päättänyt, että puuttuvista laskelmista huolimatta esitys annetaan eduskunnalle.

Lain käsittely oli edennyt eduskunnassa kolmanteen ja ratkaisevaan vaiheeseen, kun uusimmat laskelmat sen taloudellisista vaikutuksista valmistuivat. Laskelmat saatiin vasta tällöin niin lakia valmistelleiden ministeriöiden kuin eduskunnankin tietoon. Ne osoittivat, että laki merkitsi huomattavaa tulonmenetystä pääkaupunkiseudulle. Tässä vaiheessa lain sisältöä ei kuitenkaan voinut enää muuttaa. Osa helsinkiläisistä kansanedustajista vastusti verolain käsittelyä ja toivoi, että se siirrettäisiin. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan äänestyksen tuloksena lakiesitys hyväksyttiin.

Ryhmä eri puolueisiin kuuluvia kansanedustajia kanteli asiasta oikeuskanslerille.He pyysivät oikeuskansleria tutkimaan, oliko laki valmisteltu asianmukaisesti. Erityisesti he halusivat tietää, olivatko valtioneuvoston jäsenet salanneet eduskunnalta tietoa uusista, viimeisimmistä verolaskelmista. Kantelun oli tehnyt 13:n kansanedustajan ryhmä Arja Alhon (sd) johdolla.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos, osastopäällikkö Harri Liusvaara, puh. 09 160 3954


Oikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin