Suullisen käsittelyn pitäminen suljetuin ovin perusteltava asianmukaisesti

2.2.2011

Oikeudenkäynnin julkisuutta koskevat ratkaisut on perusteltava huolellisesti ja riittävästi muistuttaa apulaisoikeuskansleriMikko Puumalainenantamassaan ratkaisussa. Helsingin hovioikeus oli kesällä 2008 toimittanut suullisen käsittelyn kokonaan suljetuin ovin. Hovioikeuden antaman selvityksen mukaan oikeuden puheenjohtaja oli suullisesti kertonut istuntosalissa olleille päätöksen istunnon julkisuudesta ja lainkohdan johon päätös perustui sekä sen, että istunnossa käsiteltiin salassa pidettäviä asiakirjoja.

Lainmukaisuuden arviointia silmällä pitäen hovioikeuden tekemän päätöksen perustelut eivät kuitenkaan olleet riittävät, toteaa apulaisoikeuskansleri Puumalainen. Perusteluissa olisi tullut vähintäänkin ilmoittaa sovellettava nimenomainen säännös oikein, selostaa sen sisältö ja yksilöidä tarkemmin säännöksen soveltamisen edellyttämät seikat. Asiakirjat olisi tullut yksilöidä niin, että säännöksen soveltuvuus on havaittavissa. Rikosasian salassa pidettävien asiakirjojen, jotka eivät ole oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 9 §:n nojalla suoraan salassa pidettäviä oikeudenkäyntiasiakirjoja, osalta olisi tullut vielä perusteluissa tuoda esiin niiden julkisen käsittelyn todennäköisesti aiheuttama merkittävä haitta tai vahinko niille eduille, joiden suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Edelleen perusteluista olisi tullut käydä ilmi, miksi asiassa on päädytty toimittamaan suullinen käsittely kokonaan yleisön läsnä olematta.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Petteri Mikkola, puh. 09 160 23939 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/754/1/2008, 31.1.2011)

« Takaisin