Hämeen ympäristökeskukselle huomautus metsäalueen suojeluasiassa

3.3.1998

Apulaisoikeuskansleri on huomauttanut Hämeen ympäristökeskusta metsä-alueen suojeluasiaan liittyvistä virheellisyyksistä. Ratkaisun mukaan ympäristökeskus oli suojeluasiaa käsitellessään laiminlyönyt maanomistajan oikeuden saada tietoja ja tulla kuulluksi. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisuun liittyy myös valtioneuvoston periaatepäätösten valmistelua koskeva kirje valtioneuvoston kanslialle.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 27.2.1998, dnrot 182/1/97 ja 3/20/97.

Ympäristöviranomaisten menettely

Oikeuskanslerille osoittamassaan kantelussa maanomistaja oli pyytänyt selvittämään ympäristöviranomaisten menettelyä Kuhmalahdella sijaitsevan metsäalueen suojeluasiassa. Kantelussa oli tiedusteltu mahdollisuutta irrottaa metsäalue vanhojen metsien suojeluohjelmasta. Perusteeksi irrottamiselle oli mainittu suojeluohjelman syntytapa ja siitä aiheutuneet kohtuuttomuudet.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Hämeen lääninhallitus, jolta luonnonsuojelua koskevat tehtävät ja henkilökunta olivat siirtyneet Hämeen ympäristökeskukselle, ei ollut suojeluasiassa toiminut ympäristöministeriön antaman kehotuksen edellyttämällä tavalla. Kehotuksen mukaan maanomistajaa olisi pitänyt kuulla sekä vanhojen metsien suojelutyöryhmän mietinnöstä sen valmistumisen jälkeen että erityisesti ennen uuden alueen lisäämistä suojeluohjelmaan. Lisäksi apulaisoikeuskansleri toteaa Hämeen ympäristökeskuksen laiminlyöneen valtioneuvoston 27.6.1996 tekemän vanhojen metsien suojelua koskevan periaatepäätöksen tiedottamisen maanomistajalle.

Apulaisoikeuskansleri esittää ratkaisussaan ympäristöministeriölle mm. sen alaisuuteen kuuluvien viranomaisten toiminnan valvonnan tehostamista ja sitä, että toiminnassa tulee kohdella maanomistajia tasapuolisesti.

Valtioneuvoston periaatepäätökset

Kanteluratkaisuun liittyen apulaisoikeuskansleri on lähettänyt kirjeet myös ympäristöministeriölle ja valtioneuvoston kanslialle. Aiheena kirjeiden laatimiselle ovat olleet oikeuskanslerinvirastossa tehdyt havainnot eräistä valtioneuvoston periaatepäätöksinä tehdyistä päätöksistä.

Valtioneuvoston periaatepäätöksiä pidetään yleisluontoisina, lähinnä yhteiskunta-poliittisina kannanottoina. Sellaisina ne ovat valmistelevia päätöksiä, joilla ei ole katsottu olevan välittömiä oikeudellisia vaikutuksia kansalaisiin, eikä valitusmahdollisuutta siten ole ollut. Tapauksissa, joissa oikeudellisia vaikutuksia on kuitenkin katsottu olevan, on asianosaisia tullut kuulla päätöksen valmistelun aikana ja heille on tullut myös antaa päätös tiedoksi. Oikeuskanslerinvirastossa tehtyjen havaintojen mukaan kuuleminen on useimmiten asianmukaisesti järjestetty, mutta päätösten tiedoksiannossa on ollut puutteita.

Apulaisoikeuskansleri tähdentää kirjeissään, että periaatepäätöksiä valmisteltaessa tulisi selvittää, onko päätöksellä yksittäisiin kansalaisiin kohdistuvia oikeudellisia vaikutuksia. Jos tällaisia vaikutuksia kansalaisten oikeuksiin havaitaan, tulee päätökset antaa asianmukaisesti tiedoksi ja ilmoittaa niihin liittyvästä valitusmahdollisuudesta.

Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Jorma Snellman, puh. 09 1603933

Apulaisoikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin