Apulaisoikeuskansleri esittää valtioneuvostolle Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen (1069/1989) sisällön tarkistamista

2.1.1998

Erään kanteluasian yhteydessä olen arvioinut Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen (1069/1989) säännöksiä. Asiassa on hankittu sisäasiainministeriön, puolustusministeriön, oikeusministeriön, ulkoasiainministeriön ja pääesikunnan lausunnot. Tällöin olen kiinnittänyt huomiota muun ohella seuraaviin seikkoihin:

Suoja-alueet

Asetuksen 4 §:n mukaan valtioneuvosto voi alueellisen koskemattomuuden valvonnan tehostamiseksi määrätä valtakunnan turvallisuuden vuoksi tärkeitä alueita erityisiksi suoja-alueiksi sekä antaa ulkomaalaisten samoin kuin ulkomaisten alusten ja ilma-alusten niillä liikkumista ja oleskelua koskevia määräyksiä.

Asetus annettiin puolustusvoimista annetun lain (402/1974) 2a §:ssä (572/1988) olevan valtuutussäännöksen nojalla 1989. Säännöksessä ei ollut ulkomaalaisten liikkumisvapauden rajoittamiseen oikeuttavaa valtuutusta, mutta tuolloin liikkumisvapauden katsottiin perusoikeutena olevan turvattu vain Suomen kansalaisille.

Perusoikeusuudistuksen voimaantulon 1.8.1995 jälkeen hallitusmuodon 7 §:ssä säädetty liikkumisvapaus koskee myös Suomessa laillisesti oleskelevia ulkomaalaisia. Perusoikeusuudistuksen voimaantulo edellyttää, että vanha lainsäädäntö saatetaan vastaamaan uudistettujen perusoikeussäännösten vaatimuksia. Liikkumisvapauden, myös ulkomaalaisten, rajoituksista on säädettävä eduskunnan hyväksymällä lailla noudattaen samalla niitä periaatteita, jotka perusoikeusuudistuksen yhteydessä eduskunnassa nimenomaisesti todettiin (PeVM 25/1994 vp).

Yleiset rajoitukset

Asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan ulkomaalainen ei saa Suomen alueella ilman puolustusministeriön lupaa 1) suorittaa kartoitusta tai merenmittaustarkoituksessa tapahtuvaa luotausta; eikä 4) suorittaa vedenalaisia tutkimuksia tai töitä.

Yhteisön oikeuden kannalta asiaa tarkastellen mainittuihin toimiin sisältyy sellaista, joka selvästi on perusteltua rajoittaa maanpuolustuksen ja valtakunnan alueellisen koskemattomuuden turvaamisella, ilman että kyseessä olisi syrjintä. Rajoitussäännökset ovat kuitenkin asetuksen tarkoitusperien kannalta katsoen varsin laaja-alaisia ja ylimalkaisia. Yhteisön oikeuden edellyttämien suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden noudattaminen näyttää jäävän yksinomaan lupakäytännön varaan. Tätä ei voida pitää hyväksyttävänä.

Ulkomaalaisen käsite

Asetuksessa ei määritellä ulkomaalaisen käsitettä. Kun yhteisön oikeudessa "ulkomaalaisella" on eri merkitys kuin mitä sanalle Suomessa yleisesti annetaan, on tilanne aiheuttanut tulkintaongelmia.

Toimenpide-ehdotus

Esitän, että valtioneuvosto ryhtyisi tarvittaviin toimiin
1) Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen 4 §:ssä olevien rajoitusten säätämiseksi lailla, nykyistä olennaisesti tarkemmin,
2) asetuksen 3 §:n 2 momentin 1 ja 4 kohtien täsmentämiseksi, ja
3) ulkomaalaisen käsitteen määrittelemiseksi asetuksessa.

Kysymyksessä olevassa kanteluasiassa tänään antamani päätös seuraa oheisena. Oheistan myös päätökseni ja tämän kirjeen ruotsiksi.

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen

Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Heikki Vasenius

« Takaisin