Natura-ehdotus lopullinen vasta valitusten tultua ratkaistuiksi

12.8.1998

Ympäristöministeri Pekka Haavisto on pyytänyt oikeuskanslerilta arviota kansallisen oikeuden ja Euroopan yhteisön oikeuden suhteesta Natura-verkostoon. Haavisto on tiedustellut oikeuskanslerin kantaa siihen, että Suomesta Euroopan yhteisöjen komissiolle toimitettavaan ehdotukseen Natura-alueista lisättäisiin kotimaisen tuomioistuinkäsittelyn turvaava ehto.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan kirje 12.8.1998 ja siihen liittyvä esittelijäneuvos Olli Salorannan muistio, dnro 21/20/98

Hallituksen iltakoulussa käsiteltiin valtioneuvoston päätösluonnosta ehdotuksesta Suomen Natura-alueiksi. Ympäristöministeriö esitti, että Natura-ehdotus toimitettaisiin komissiolle sen jälkeen kun valitusaika valtioneuvoston päätöksestä on kulunut umpeen. Samalla esitettiin, että yksittäiset alueet, joihin kohdistuu valituksia, ilmoitettaisiin komissiolle ehdollisina.

Oikeuskanslerin mukaan valtioneuvoston tulee päätöstä valmistellessaan ottaa huomioon ensinnäkin kaikki alueet, jotka sen mielestä kuuluvat kyseessä olevien direktiivien mukaan suojeltaviin alueisiin. Toisaalta kansallisia muutoksenhakua koskevia säännöksiä ei voida samalla sivuuttaa.

Jos valtioneuvoston päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ei päätöstä voida pitää lopullisena kansallisena ehdotuksena niiden alueiden osalta, joita valitukset koskevat. Näiltä osin kansallinen ehdotus täyttää tämän vaatimuksen vasta valitusten tultua ratkaistuiksi. Valitukset saattavat koskea kysymystä, siitä onko jokin alue poistettava Natura-verkostosta tai lisättävä siihen. Myös väitetyistä menettelyvirheistä voidaan valittaa.

Alueet, joista on valitettu, on otettava huomioon komissiolle valtioneuvoston päätöksestä tehtävässä ilmoituksessa. Ilmoituksen suhteen on oikeuskanslerin mukaan käytettävissä kaksi vaihtoehtoa.

Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan komissiolle ilmoitettaisiin valtioneuvoston päätös kokonaisuudessaan, mutta ilmoitukseen sisältyisi selvitys niistä alueista, joista on valitettu. Samalla olisi mainittava, että kansallinen ehdotus ei vielä voi koskea näitä alueita. Näin komissio saisi tiedon kaikista päätökseen sisältyvistä alueista, jolloin se voisi arvioida Suomen toimintaa direktiivien toimeenpanossa. Vastaavasti myös EY:n tuomioistuin voisi saada virallisen tiedon valtioneuvoston päätöksestä kokonaisuudessaan.

Toisen vaihtoehdon mukaan komissiolle ilmoitettaisiin ensi vaiheessa vain ne alueet, joista valitusta ei ole tehty. Käsiteltävinä olevien valitusten tultua ratkaistuiksi Suomen viranomaiset lähettäisivät tarvittavat lisäilmoitukset. Ongelmana on, että komissio ehkä katsoisi direktiivien edellyttämien luetteloiden toimittamisen edelleen viivästyvän. Toisaalta tämä vaihtoehto merkitsisi sitä, että alueiden sisällyttäminen Natura-verkostoon ennenaikaisesti estyisi.

Valinta näiden vaihtoehtojen välillä kuuluu valtioneuvoston harkintavaltaan.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Olli Saloranta, puh. 09 160 3932

Oikeuskanslerin kirje ja siihen liittyvä muistio on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950 tai tietopalvelusta, puh. 09 160 3955

« Takaisin