Apulaisoikeuskanslerilta huomautus kaupunginvaltuutetulle

6.11.2009

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut huomautuksen Kankaanpään kaupunginvaltuutettu Kauko Juhantalolle esteellisyyttä koskevien säännösten rikkomisesta.

Oikeuskanslerinvirastoon tehdyssä kantelukirjoituksessa arvosteltiin Kankaanpään kaupunginvaltuutetun ja tuolloisen kaupunginhallituksen puheenjohtajan menettelyä tämän poistuttua kaupunginvaltuuston kokouksesta kesken kokouksen joulukuussa 2007. Kyseisessä kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio sekä suunnittelukauden taloussuunnitelma. Oikeuskanslerinvirastoon toimittamassaan selvityksessä Juhantalo toteaa, että hän ei kyennyt objektiiviseen harkintaan ja päätöksentekoon siksi, etteivät aiemmin ryhmissä sovitut asiat pitäneetkään valtuuston kokouksessa paikkaansa. Tästä johtuen Juhantalo oli tuntenut itsensä esteelliseksi ja jääviksi käsittelemään enempää kyseistä asiaa. Juhantalo oli pyytänyt kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa kutsumaan varamiehen paikalle.

Esteellisyys pitää perustella

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan valtuutettu ei voi vetäytyä asian käsittelystä pelkästään olettamukseen tai tuntemukseensa vedoten. Puolueettomuuden vaarantumiseen on oltava objektiivisesti havaittavissa oleva syy. Oikeuskäytännössä valtuutetun esteellisyyden on katsottu syntyneen tilanteissa, joissa valtuusto päättää asiasta, jolla on tai voi olla välittömiä vaikutuksia valtuutetun tai läheisen asemaan. Juhantalon esteellisyyden toteamisesta tai käsittelystä ei ole kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjassa muita merkintöjä kuin se, että hän poistui kesken kokouksen. Apulaisoikeuskansleri kiinnittääkin valtuuston puheenjohtajan huomiota vastuuseen pöytäkirjan laatimisessa ja sen sisällöstä. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu huolehtia, että myös esteellisyydet ja niiden syyt merkitään pöytäkirjaan.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen toteaa, että kaupunginvaltuutettu Juhantalo on koulutukseltaan lakimies, ja hänen voidaan olettaa perehtyneen esteellisyyskysymyksiin sekä koulutuksensa että pitkään jatkuneen poliittisen toimintansa puolesta. Juhantalo on myös aiemmin saanut oikeuskanslerilta huomautuksen virheellisestä menettelystä esteellisyyttä koskevassa asiassa. Näin ollen ei ole uskottavaa, että hän ei olisi ollut tietoinen valtuutetun esteellisyyden aiheuttavista seikoista, niiden objektiviteettivaatimuksesta ja siitä, että asian tulee koskea henkilökohtaisesti valtuutettua tai hänen läheistään.

Selvityksessä virheellistä tietoa

Juhantalon selvityksen mukaan pykälä oli ollut esityslistan viimeinen, kun hän poistui kokouspaikalta. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan mukaan vuoden 2008 talousarvio ja vuosien 2008 - 2010 taloussuunnitelma käsiteltiin §:ssä 78. Tämän jälkeen oli käsitelty vielä asiat 79 - 82 §. Pöytäkirjan valossa Juhantalon esittämä tieto siitä, että hän olisi katsonut itsensä esteelliseksi vasta viimeisen asiakohdan käsittelyssä, ei pidä paikkansa. Apulaisoikeuskansleri lähetti myös Kankaanpään kaupunginhallitukselle selvityspyynnön Juhantalon menettelystä, mutta kaupunginhallitus ei lausunut asiasta mitään. Apulaisoikeuskansleri kiinnittääkin sekä Kauko Juhantalon että Kankaanpään kaupunginhallituksen huomiota siihen, että oikeuskanslerilla on perustuslain mukaan oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot. Tietojensaantioikeuteen liittyy myös totuudessa pysymisvelvollisuus ja se että oikeuskansleri voi luottaa annettujen tietojen oikeellisuuteen.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Anu Räty puh. 09 160 23968 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/1317/1/2007, 5.11.2009)

 

« Takaisin