Kirkonkin turvattava perusoikeus hyvään hallintoon

30.10.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut huomautuksen virheellisestä menettelystä kolmelle espoolaisseurakuntien viranhaltijalle. Lisäksi Puumalainen antoi vakavan huomautuksen Espoon ja Porvoon tuomiokapituleille virheellisestä menettelystä.

Helsinkiläismies oli suullisesti pyytänyt lupaa äitinsä siunaustilaisuuden järjestämiseen Espoon tuomiokirkossa. Espoon tuomiokirkkoseurakunta ja Esbo svenska församling vastasivat pyyntöön kieltävästi, sillä muilla kuin seurakuntalaisilla ei ollut pääsyä kirkkoon. Kysyjän äiti ei ollut kummankaan espoolaisseurakunnan jäsen, mutta suvun haudat sijaitsevat Espoon kirkkomaalla. Tämän jälkeen kysyjä oli sähköpostitse pyytänyt tietoa mahdollisesta linjauspäätöksestä ja muutoksenhakuohjeita. Seurakuntien toimittamassa vastauksessa ei ollut pyydettyä päätöstä, eikä sen toimittamatta jättämistä perusteltu. Vastauksessa oli todettu, että mahdollisuutta muutoksenhakuun ei ollut. Suomen- ja ruotsinkielinen tuomiokapituli tutkivat asian, mutta eivät nähneet seurakuntien viranhaltijain menettelyssä moitittavaa.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen totesi päätöksessään, että menettelyllään espoolaisseurakuntien kolme viranhaltijaa estivät kysyjältä perustuslaissa säädetyn oikeuden hyvään hallintoon. Viranhaltijat olivat ensin laiminlyöneet hallintolain mukaisen neuvontavelvollisuutensa ja olivat toimineet myös suhteellisuusperiaatteen ja palveluperiaatteen vastaiseksi, kun he eivät kertoneet kysyjälle asianmukaista menettelyä. Sitten he olivat evänneet kysyjältä oikeuden saada asia käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa, oikeuden perustellun päätöksen saamiseen ja oikeuden muutoksen hakemiseen. Viranhaltijoiden olisi pitänyt toimittaa kysyjän sähköpostitiedustelu jommankumman seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi, mutta he eivät olleet viitanneet kysyjälle lähettämässään vastauksessaan millään tavalla tähän päätöksentekomenettelyyn. Tuomiokapitulit sivuuttivat edellä todetut virheellisyydet seurakuntien viranhaltijoiden toiminnassa eivätkä kiinnittäneet huomiota siihen, että kysyjältä evättiin perustuslaissa säädetty perusoikeus hyvään hallintoon.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Heikki Vasenius, puh. 09 160 23943 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro 69/1/06, 22.10.2008)

« Takaisin