Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen seuraa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan työn kehittämistä

16.5.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen pitää sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan kehittämissuunnitelmia oikeansuuntaisina. Lautakunnan henkilöstöresurssien lisääminen ja niistä huolehtiminen ovat tärkein keino varmistaa valitusten viivytyksetön käsittely. Lisäksi on huolehdittava resurssien suuntaamisesta oikein sekä hyvästä johtamisesta ja työilmapiiristä. Myös ehdotetut lainsäädäntömuutokset ratkaisukokoonpanojen keventämiseksi ja lautakunnan jakamiseksi hallinnollisesti kahteen voivat tukea asioiden viivytyksetöntä käsittelyä. Kehittämissuunnitelmat käyvät ilmi sosiaali- ja terveysministeriön apulaisoikeuskanslerille huhtikuussa 2008 toimittamasta lausunnosta.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen pitää tärkeänä tilanteen seuraamista ja hän pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä esittämään uuden lausunnon ministeriön nyt esittämien toimenpiteiden toteutumisesta huhtikuun 2009 loppuun mennessä. Lausunnossa tulee selvittää myös sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tulostavoitteiden toteutumista kuluvan vuoden aikana sekä lautakunnan tilannetta vuoden 2009 alussa. Tämän lisäksi apulaisoikeuskansleri tekee sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan uuden tarkastuksen vuonna 2009.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 23976 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro 6/50/08, 16.5.2008)

Apulaisoikeuskanslerin tarkastuskäynnistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan on tehty erillinen tarkastuskertomus dnro 1/51/08 ja se on tilattavissa kirjaamosta.

« Takaisin