Oikeuskanslerin vuosikertomus julkistettiin: EU-kysymykset yhä useammin esillä

31.8.1998

Oikeuskanslerinvirasto on julkistanut viime vuoden toimintaa koskevan kertomuksensa. Kertomusvuonna viraston työssä korostuivat valtioneuvostoon liittyvät tehtävät. Myös viranomaisten toimintaa koskevien kantelujen käsittelyllä oli keskeinen osuus. Vuoden kuluessa saatettiin loppuun organisaatiomuutos, jonka myötä ylimmän syyttäjän tehtävät siirtyivät oikeuskanslerilta valtakunnansyyttäjälle.

Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston toimintaa tarkastamalla etukäteen valtioneuvoston istuntoja koskevat esittelylistat, jotta mahdolliset listoissa havaitut virheet tai puutteellisuudet korjattaisiin. Kuluneena vuonna keskeisinä tarkastuksen kohteina olivat mm. lakiehdotusten säätämisjärjestykseen ja EU-jäsenyyteen liittyvät kysymykset, tasa-arvolain kiintiöperiaatteen noudattaminen sekä virkanimitysasiat.

Euroopan unioniin liittymisen sijasta viraston laillisuusvalvontaa työllistivät viime vuonna jo vakiintuvan jäsenyyden mukanaan tuomat asiat. EY-säädösten toimeenpanemiseksi tapahtunutta kansallista säädösvalmistelua jouduttiin tarkastelemaan mm. yksilön perusoikeuksien turvaamisen kannalta. Valtioneuvostossa käsiteltävissä asioissa oli usein kysymys valtioneuvoston ja eduskunnan vuorovaikutuksesta sekä eduskunnan vaikutusmahdollisuuksien turvaamisesta EU:ssa päätettävissä asioissa. Listatarkastuksissa kiinnitettiin huomiota siihen, että yhteisön säädös- ja sopimusehdotukset oli asianmukaisesti toimitettu eduskunnalle. Perusoikeuksiin kiinnitettiin huomiota myös oikeuskanslerin lausunnossa ehdotuksesta lainlaatijan EU-oppaaksi. Oikeuskansleri antoi lisäksi lausuntonsa jätedirektiivin toimeenpanosta sekä teki päätöksensä ns. nitraattidirektiivin täytäntöönpanosta. Direktiivi koski lannoitteiden käyttöä maataloudessa ja vesien likaantumisen ja pilaantumisen estämistä.

Viranomaisten toimintaan liittyvät kantelut koskivat pääasiassa syyttäjien, yleisten tuomioistuinten, poliisin, valtioneuvoston ja ministeriöiden tai sosiaaliviranomaisten menettelyä. Yleisten tuomioistuinten menettelyä rikosasioissa koskevat kantelut lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvuun vaikutti todennäköisesti viimevuotinen rikosoikeudenkäyntien prosessiuudistus ja oikeudenkäyntikustannusten nousu.

Ratkaistujen kantelujen määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Uusia kanteluja saapui sen sijaan hieman edellisvuotta vähemmän, kaikkiaan 1061 kappaletta. Paljon resursseja vaativien, kuten edellä mainittujen EU-asioiden osuus asioista lisääntyi. Kantelujen ratkaisemiseen käytetyt ajat pidettiin kohtalaisen lyhyinä ja noin puoleen kanteluista vastattiin alle kolmessa kuukaudessa asian saapumisesta. 90-luvun aikana tutkituista kanteluista on vuosittain keskimäärin 15 % johtanut toimenpiteisiin, taso pysyi ennallaan viime vuonnakin.

Virastossa tehtiin kertomusvuonna huomattava organisaatiomuutos. Pitkään säädös- ja suunnittelutasolla tehty työ johti valtakunnansyyttäjänviraston perustamiseen 1.12.1997. Muutoksen seurauksena oikeuskanslerinviraston syyttäjäosasto lakkautettiin ja virkoja siirrettiin valtakunnansyyttäjänvirastoon. Samalla uusittu valtioneuvostoasiain osasto aloitti oikeuskanslerinvirastossa toimintansa. Kulunut vuosi oli oik.tri Jorma S. Aallon viimeinen kokonainen virkavuosi oikeuskanslerina ennen hänen eläkkeelle siirtymistään.

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Klaus Helminen, puh. 09 160 3940 ja tietosuunnittelija Pia Sive, puh. 09 160 3955

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1997. Helsinki 1998, 239 sivua. Kertomusta myy Edita hintaan 150 mk.

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser rörande lagarnas efterlevnad för år 1997. Helsingfors 1998, 240 sidor. Berättelsen säljs av Edita till pris av 150 mk.

« Takaisin