Oikeuskansleri moittii sosiaali- ja terveysministeriön laskelmia tarkoitushakuisuudesta: Työehtosopimuksen yleissitovuuden perustuttava täsmällisiin selvityksiin

27.5.1998

Oikeuskansleri Paavo Nikula katsoo, ettei sosiaali- ja terveysministeri Terttu Huttu-Juntunen ole menetellyt asianmukaisesti ratkaistessaan kuorma-autoalan työehtosopimuksen yleissitovuutta. Ratkaisunsa perustana ministeri on käyttänyt alan työntekijöiden jäsenmäärätietoja,joiden oikeellisuudesta ei ole ollut riittävää varmuutta. Asian ministerin ratkaistavaksi valmistellut ja esitellyt virkamies on saanut oikeuskanslerilta huomautuksen siitä, että hän ei ollut riittävän luotettavasti selvittänyt yleissitovuuteen vaikuttavia työntekijämääriä.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 26.5.1998, dnrot 911/1/97 ja 920/1/97

Asian tutkimiseen johti oikeuskanslerinvirastoon saapuneet kantelut, joissa pyydettiin selvittämään ministeri Huttu-Juntusen menettelyn lainmukaisuutta. Kirjoituksien mukaan Huttu-Juntunen oli vastoin sosiaali-ja terveysministeriön työsuojeluosaston näkemystä päättänyt, että kuorma-autonkuljettajia koskevaa Auto- ja Kuljetusalan Ammattiliiton sekä alan työnantajaliiton välistä työehtosopimusta oli pidettävä yleissitovana.

Ministeriön työsuojeluosasto tutki kahteen otteeseen työehtosopimuksen yleissitovuutta. Työsuojeluosaston tekemien laskelmien mukaan sopimuksen piiriin kuului selkeästi alle puolet alan työntekijöistä, eikä sopimusta voitu siten pitää yleissitovana. Työsuojeluosaston kannanottojen jälkeen ministeri Huttu-Juntunen otti asian poikkeuksellisesti itselleen ratkaistavaksi. Asian uusi esittelijä päätyi omissa laskelmissaan lopputulokseen, jonka mukaan työehtosopimukseen sidottujen työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden määräksi saatiin lähes 50 % tai sen yli.

Oikeuskanslerinviraston selvityksen mukaan esittelijän laskelmat perustuvat tarkistamattomiin arvoihin ja olettamiin. Yleissitovuuden perusteeksi on ilman hyväksyttäviä syitä otettu lähinnä sellaiset laskelmat, joiden lopputulos on yleissitovuuden arvioinnin kannalta edullisin.

Yleissitovuusratkaisun perusteluista oli esittelijän tekemänä laadittu kaksi eri muistiota. Ensimmäinen, laajempi muistio sisälsi tiedot aineistosta, joka oli ministerin tiedossa hänen ratkaistessaan 3.10.1997 asian. Toisen, suppeamman ja ministeriön arkistoon toimitetun muistion esittelijä laati ministerin ratkaisun jälkeen, kun perusteluasiakirjoja oli toistuvasti ministeriöstä kyselty. Lyhennetystä versiosta oli jätetty pois ratkaisun kannalta olennaisia tietoja ja muistio antoi lukijalle virheellisen käsityksen, että ministerin päätös olisi tehty suppeassa muistiossa esitettyjen tietojen perusteella. Esittelijän toimintaa ei voida pitää asiakirjajulkisuuslain ja hyvän hallinnollisen menettelyn mukaisena.

Oikeuskanslerin päätöksen mukaan ministeri Huttu-Juntusen olisiennen asian ratkaisua tullut varmistaa saamiensa kuorma-autoalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden jäsenmäärää kuvaavien laskelmien luotettavuus. Selvitystyö olisi tullut tehdä yhdessä erilaisiin laskutuloksiin aiemmin päätyneen työsuojeluosaston kanssa. Oikeuskanslerin päätöksessä todetaan, että taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävien hallintoasioiden ratkaisujen on perustuttava riittävän täsmällisiin ja hyväksyttävinä pidettäviin laskelmiin ja selvityksiin. Asian ministerille valmistellut ministeriön virkamies on saanut oikeuskanslerilta huomautuksen.

Oikeuskansleri tähdentää, että ministerin on voitava luottaa siihen, että asioita valmistelevien virkamiesten esittelystä ministerin ratkaistavaksi tulevat asiat on valmisteltu asianmukaisesti. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa ministeri Huttu-Juntunen on voinut esittelijän laajemmasta muistiosta havaita, että yleissitovuusratkaisun laskelmat ovat heikot ja epäluotettavat. Ministerillä on ollut mahdollisuus saada käyttöönsä kaikki yleissitovuusasiassa kertynyt, ristiriitainenkin valmisteluaineisto.

Oikeuskanslerin ratkaisussa ei ole otettu kantaa siihen, onko työehtosopimus yleissitova vai ei, vaan ainoastaan yleissitovuutta koskevan asian valmistelu- ja ratkaisumenettelyn lainmukaisuuteen.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Risto Hiekkataipale, puh. 09 160 3957

Oikeuskanslerin päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin