Viranomaisen hyvät aikomukset eivät voi syrjäyttää hyvän hallinnon velvoitteita

18.11.2008

Sisäasiainministeriön paikallisille poliisiviranomaisille antamat ohjeet EY-oleskelulupahakemusten käsittelyyn ovat olleet riittämättömät, toteaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. Hän myös kiinnittää päätöksessään ministeriön huomiota huolellisuuteen muun muassa oikeuskanslerille toimitettaviin selvityksiin vastaamisessa.

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa arvosteltiin viranomaisten menettelyä EY-oleskeluluvan hakemisessa. Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitos ei ollut keväällä 2006 ottanut kantelijan EY-oleskelulupahakemusta vastaan. Poliisilaitoksella oli menetelty sisäasiainministeriön antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tapahtuma-aikana EY-oleskelulupaa koskeva ulkomaalaislain muutos ei ollut vielä voimassa, sillä asiaa koskevaa direktiiviä ei ollut saatettu osaksi Suomen lainsäädäntöä, vaikka EU:n asettama määräaika oli umpeutunut.

Sisäasiainministeriö oli arvioinut, ettei pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asemaa koskevalla direktiivillä olisi välitöntä oikeusvaikutusta eli ettei yksittäinen henkilö voisi suoraan vedota direktiivissä määriteltyyn oikeuteen. Oikeusministeriön eurooppaoikeuden yksikkö oli kuitenkin toimittanut sisäasiainministeriön pyynnöstä asiasta lausunnon, jossa todettiin tällaisen oikeuden syntyvän. Sisäasiainministeriö ei ollut oikeuskanslerille antamissaan lausunnoissa viitannut tai arvioinut tätä lausuntoa millään tavoin.

Poliisilaitoksessa koettiin virheelliseksi menettelyksi se, että hakemus olisi otettu vastaan, siitä olisi peritty käsittelymaksu ja tämän jälkeen asia olisi jätetty tutkimatta, sillä haettua lupaa ei voinut vielä saada Suomessa. Siirtomenettelyä ei pidetty poliisilaitoksella mahdollisena, kun voimassa olleessa ulkomaalaislaissa ei ollut säännöstä hakemuksen käsittelyyn toimivaltaisesta viranomaisesta. Näin ollen hakemusasiakirjat palautettiin hakijalle. Tämän jälkeen kantelija oli toimittanut hakemuksensa sisäasiainministeriöön. Hakija kertoi hakemuksensa saatekirjeessä, että poliisilaitos ei ollut ottanut hänen hakemustaan vastaan ja siksi hän jätti sen ministeriöön. Ministeriö siirsi asian Ulkomaalaisvirastolle. Tämä kuitenkin palautti asiakirjat hakijalle ja ilmoitti, mikäli hän haluaa laittaa oleskelulupahakemuksen vireille, tulee se jättää poliisilaitokselle. Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen mukaan hyvän hallinnon mukaisena viranomaismenettelynä ei voida pitää sitä, että hakijan vaatiessa asiansa käsittelyä hänen hakemustaan ei oteta vastaan, vaan se palautetaan ilman minkäänlaista kirjallista tai suullista päätöstä.

Puumalainen totesi päätöksessään myös, että viranomaisen tehtävänä ei myöskään ole arvioida hakemuksen vireillepanon tarkoituksenmukaisuutta. Asiaa käsitelleiden viranomaisten käsityksen mukaan hakemukselle ei ollut laillista perustetta kansallisten asiaa koskevien säännösten puuttuessa. Sisäasiainministeriön arvion mukaan kantelijalle ei olisi EY-oleskeluluvasta seurannut uusia oikeusvaikutuksia verrattuna hänellä jo olleeseen pysyvään oleskelulupaan Suomessa. Hakemuksen käsittelyvelvoitteen, päätöksen perusteluvelvollisuuden ja muutoksenhakuohjauksen antamisvelvoitteen tarkoituksena on kuitenkin juuri turvata oikeus saattaa tällainen käsitys riippumattoman tuomioistuimen arvioitavaksi. Viranomaisen lainmukaisena tehtävänä on sen sijaan antaa hakijalle neuvontaa ja tarvittaessa selostaa hänelle hakemuksen käsittely. Kyseisessä tapauksessa ei ollut tehty sellaista hallintopäätöstä, jota olisi voitu käsitellä hallinto-oikeudessa ja tästä syystä hallinto-oikeus oli jättänyt kantelijan vaatimukset tutkimatta.

Esittelijä:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Anu Mänttäri, puh. 09 160 23968 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/451/1/2006, 10.11.2008)

« Takaisin