Apulaisoikeuskansleri kaipaa parannuksia sosiaaliasiamiehen asemaan

2.1.2007

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka patistaa selkeyttämään ja vahvistamaan sosiaaliasiamiehen riippumatonta asemaa. Näin lisättäisiin myös järjestelmän uskottavuutta. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tavoitteen saavuttamiseksi tulisi harkita lainsäädännöllisiä toimia ainakin viran sijoittamiseen liittyvien rakenteellisten ja sosiaaliasiamiehen rooli-identiteettiä tukevien ratkaisujen osalta. Apulaisoikeuskansleri on omasta aloitteestaan tutkinut onko sosiaaliasiamiesjärjestelmässä riippumattomuutta tai uskottavuutta heikentäviä rakenteellisia ongelmia.

Selvitysten mukaan sosiaaliasiamiehen suhde palvelujärjestelmään on hankala tilanteissa, joissa asiamies toimii myös erilaisissa sosiaalitoimen tehtävissä. Tilanteissa, joissa sosiaaliasiamies myös joutuu päättämään asiakkaiden eduista ja oikeuksista, työskentely riippumattomana sosiaaliasiamiehenä saattaa vaarantua. Esimerkiksi Porissa sosiaaliasiamiehen tehtäviä hoiti aluksi sosiaalitoimen talouspäällikkö. Apulaisoikeuskanslerin mielestä kyseinen järjestely oli omiaan herättämään kysymyksen sosiaaliasiamiehen toiminnan uskottavuudesta.

Apulaisoikeuskansleri pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2005 työryhmän pohtimaan sosiaaliasiamiestoiminnan kehittämistä. Työryhmä antanee raporttinsa alkuvuodesta. Työryhmän tekemä alustava kartoitus tukee apulaisoikeuskanslerin havaintoja. Ongelmat liittyvät toiminnan vakiintumattomuuteen ja toimen osa-aikaisuuteen, asianmukaisen koulutuksen puuttumiseen, ammatti- tai luottamusasemasta aiheutuviin ristiriitaisuuksiin asiakkaan aseman ja oikeuksien edistämisessä sekä kuntien toimintaan varaamiin niukkoihin resursseihin. Myös muissa aihetta koskevissa selvityksissä sosiaaliasiamiehen asema on koettu vaikeana.

Asiamiesjärjestelmä perustuu lakiin

Jokaisessa kunnassa on oltava sosiaaliasiamies, joka toimii sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon piirissä. Asiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaan oikeuksiin ja sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Sosiaaliasiamies tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Hän seuraa asiakkaiden aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain raportin kunnanhallitukselle. Asiamies ei tee päätöksiä eikä voi muuttaa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Sosiaaliasiamiehen toiminta perustuu sosiaalihuollon asiakaslakiin, joka tuli voimaan vuonna 2001.

Lisätiedot:
Esittelijäneuvos Jaana Hemminki, puh. 09 160 23948

Päätös (dnro 13/50/05, 20.12.2006) on tilattavissa kirjaamosta,puh. 09 160 23950 tai kirjaamo@okv.fi.

« Takaisin