Lautamiehelle syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta

9.8.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on päättänyt nostaa syytteen Porvoon käräjäoikeuden lautamiestä vastaan. Syyte koskee epäiltyä tahallista virkavelvollisuuden rikkomista.

Lautamies oli osallistunut käräjäoikeudessa joulukuussa 2005 ratkaistun epäiltyä törkeää petosta koskeneen rikosasian käsittelyyn. Asiassa vastaajan epäiltiin erehdyttäneen asianomistajan myymään osuutensa kahdesta yhtiöstä alihintaan. Syytteen mukaan vastaaja oli muun muassa tavoitellut huomattavaa taloudellista hyötyä ja käyttänyt hyväkseen asianomistajan tilannetta, johon vaikutti onnettomuudessa saatu aivovamma.

Käräjäoikeus hylkäsi rangaistusvaatimuksen kahden lautamiehen äänin. Nyt syytteeseen määrätty lautamies perusteli ratkaisuaan sillä, että hän oli keskustellut asianomistajan kanssa keväällä 2002, eikä tuolloin mikään ollut viitannut siihen, etteikö asianomistaja olisi ollut kykenevä päättämään asioistaan. Toinen lautamies yhtyi hänen kantaansa. Keskustelua ei tuotu esille asian pääkäsittelyssä.

Tutkinnassa tuli myös ilmi, että lautamies oli ennen oikeudenkäyntiä keskustelussa tuttaviensa kanssa ilmaissut kantansa vastaajan syyttömyydestä; sitä koskevasta vedonlyönnistäkin oli ollut puhetta.

Suomen perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattuun oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluu, että asianosaisilla on mahdollisuus lausua kantansa ratkaisun perusteena olevasta näytöstä ja että asian käsittelemiseen osallistuvilla tuomareilla ei ole asiaa koskevaa ennakkoasennetta. Kysymys on asianosaisten keskeisistä prosessuaalisista oikeuksista.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan lautamies menetteli olennaisesti vastoin sitä, mitä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset tuomarilta edellyttävät, ja hänen menettelynsä on ollut omiaan vakavasti heikentämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen. Erityisesti kun lautamiehen toimintaa tarkastellaan kokonaisuudessaan, tulee esiin sen oikeudenhoidon uskottavuutta poikkeuksellisen vakavasti horjuttava luonne. Lautamies on etukäteen ilmoittanut kantansa syyllisyyteen ja tästä huolimatta toiminut asiassa tuomarina; päätyessään tuomioistuinkäsittelyssä ennakkokantansa mukaiseen ratkaisuun hän on käyttänyt äänestyslausumassaan perusteina omina yksityisinä havaintoinaan esittämiään seikkoja, jotka eivät ole olleet oikeudenkäynnissä lain edellyttämällä tavalla esillä eivätkä siten asianosaisten kommentoitavissa eivätkä näyttöarvoltaan asianmukaisella tavalla tuomioistuimen arvioitavina.

Toisen lautamiehen ei katsottu syyllistyneen rikokseen.

Päätös syytteen nostamisesta on lähetetty valtakunnansyyttäjälle syytteen ajamista varten.

Asia tuli oikeuskanslerinvirastossa vireille poliisille tulleen tutkintapyynnön johdosta.

Helsingin hovioikeus on sittemmin palauttanut petosasian käsittelyn Porvoon käräjäoikeuteen.

Lisätiedot:
Esittelijäneuvos Petri Martikainen, puh. 09 160 23932

Päätös (dnro 1/31/06, 7.8.2006) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin