Helsingin Kallion kirjasto ylireagoi poistaessaan turkistarhausnäyttelyn

20.12.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka kritisoi Helsingin Kallion kirjastonjohtajan päätöstä poistaa keväällä 2006 Oikeutta eläimillä -järjestön valokuvanäyttely kirjaston tiloista viikkoa ennen sovittua päättymisajankohtaa. Apulaisoikeuskanslerin arvion mukaan kirjastonjohtaja ylireagoi näyttelystä saamaansa kritiikkiin ja puuttui mielipiteen ilmaisemisen vapauteen.

Kallion kirjaston aikuistenosastolla oli esillä 16 turkistarhauksesta kertonutta kuvaa. Oikeutta eläimille -järjestö oli näyttelystä sovittaessa esitellyt kuvat kirjastonjohtajalle etukäteen. Näyttely ehti olla esillä reilun viikon, kun kirjastonjohtaja päätti poistaa sen. Näyttely poistettiin 7 päivää ennen sovittua. Kirjastonjohtajan mukaan näyttely poistettiin siitä syntyneen erittäin voimakkaan asiakaspalautteen vuoksi. Hän päätyi poistamaan näyttelyn "kirjaston työrauhan palauttamiseksi ja säilyttämiseksi". Selvityksistä kävi ilmi, että kirjasto sai kaksi näyttelyä arvostelevaa puhelinsoittoa, joista toinen tuli Suomen Turkiseläinten Kasvattajien Liitosta. Siinä arvosteltiin kirjaston päätöstä esitellä turkistarhauksesta kertovia valokuvia kirjastotilassa, ja esitettiin näyttelyn poistamista.

Apulaisoikeuskanslerin mielestä kirjastonjohtajan ratkaisu perustui näyttelyä kohtaan esitettyyn sisällölliseen kritiikkiin. Helsingin kirjastotoimintaa ohjaavat tasa-arvon ja moniarvoisuuden periaatteet saivat väistyä ulkopuolisen mielipidevaikuttamisen tieltä. Näyttelyn poistaminen esitetyillä perusteilla kesken kaiken merkitsi tosiasiallisesti puuttumista mielipiteen ilmaisemisen vapauteen.

Apulaisoikeuskansleri Jonkka kritisoi myös Helsingin kaupungin tapauksesta antamaa lausuntoa. Kaupunki tarkastelee tapahtunutta varsin yksipuolisesti, sillä lausunnossa käsitellään perustuslain yhdenvertaisuusvaatimusta jonkin verran, mutta sananvapausproblematiikka on sivuutettu täysin. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kaupungin olisi ollut syytä lausunnossaan pohtia ilmaisuvapauden merkitystä, varsinkin kun luvallisesti pystytetty näyttely poistettiin sisältönsä vuoksi kesken kaiken.

Päätöksessä esitetyt näkökohdat on saatettu Helsingin kaupungin ja kirjastonjohtajan tietoon. Muihin toimenpiteisiin apulaisoikeuskansleri ei asiassa ryhdy.

Turkistarhausnäyttelyn keskeyttämisestä kanteli helsinkiläismies keväällä 2006. Hän arveli julkisessa virassa toimivan kirjastonjohtajan menetelleen mielivaltaisesti.

Lisätiedot:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Anu Mänttäri, puh. 09 160 23968

Päätös (dnro 256/1/06, 14.12.2006) on tilattavissa kirjaamosta,puh. 09 160 23950, kirjaamo@okv.fi.

« Takaisin