Oikeuskanslerin kertomus 2005 julkistettu

6.9.2006

Oikeuskansleri Paavo Nikula on luovuttanut eduskunnalle ja valtioneuvostolle vuotta 2005 koskevan toimintakertomuksensa.

Kertomuksessa käydään läpi oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat. Keskeisimmät toiminta-alueet ovat valtioneuvoston ja tasavallan presidentin sekä tuomioistuinten ja muiden viranomaisten virkatointen valvonta.

Valtioneuvostoa valvotaan listatarkastuksin

Merkittävin valtioneuvoston laillisuusvalvonnan keino on viikoittain toistuva valtioneuvoston yleisistunnon ja presidentin esittelyn esittelylistojen ennakkotarkastus. Kertomusvuonna valtioneuvosto käsitteli yhteensä 1 527 asiaa ja tasavallan presidentti teki 744 päätöstä, joiden esittelylistat tarkastettiin oikeuskanslerinvirastossa.

Oikeuskansleri, apulaisoikeuskansleri tai tämän sijainen oli läsnä 61:ssä valtioneuvoston yleisistunnossa ja 40:ssä esittelyssä tasavallan presidentille. Istuntojen pöytäkirjoja tarkastettiin yhteensä 109.

Lausuntoja tasavallan presidentille, valtioneuvostolle tai yksittäisille ministeriöille annettiin 33. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamista koskevaa ehdotusta sekä valtion ylimmän virkamiesjohdon valintamenettelyä koskevat lausunnot.

Tuomioistuimista kanneltiin eniten

Oikeuskansleri valvoo tuomioistuinten toiminnan lainmukaisuutta kantelujen ja viranomaisten tekemien ilmoitusten perusteella, tarkastusten avulla sekä omasta aloitteestaan. Vuonna 2005 oikeuskanslerille tehtiin 166 sellaista kantelua, jotka joko kokonaan tai osaksi koskivat yleisten tuomioistuinten menettelyä. Hallintotuomioistuinten menettelystä tehtiin 47 kantelua ja erityistuomioistuinten osalta 20 kantelua. Kuten aikaisempina vuosina myös kertomusvuonna tuomioistuimiin kohdistettiin enemmän kanteluja (233) kuin mihinkään muuhun viranomaiseen. Seuraavaksi eniten kanneltiin poliisin (186) ja sosiaaliviranomaisten toiminnasta (122).

Toimenpiteisiin johtaneissa tuomioistuinasioissa oli kysymys paitsi oikeudenkäynnin kestosta myös menettelyssä havaituista virheistä tai laiminlyönneistä. Oman ryhmänsä muodostivat asianomistajien tuomareista poliisille tekemät rikosilmoitukset, jotka poliisi toimittaa oikeuskanslerille tiedoksi. Yhdessä tällaisessa tapauksessa nostettiin virkasyyte käräjäsihteerinä toiminutta toimistosihteeriä vastaan tämän laiminlyötyä lähettää valitusasiakirjoja hovioikeuteen.

Rangaistustuomioiden tarkastus johti useisiin toimenpiteisiin

Oikeuskanslerinvirastossa tarkastetaan vuosittain satunnaisotannalla valittuja tuomittujen henkilöiden vapauteen kohdistuneita rangaistustuomioita runsaat 7000. Tarkastuksen perusteella kertomusvuonna otettiin tarkemmin tutkittavaksi 163 asiaa. Näistä yksi johti virkasyytteeseen, kuusi huomautukseen ja 49 käsityksen tai muun kannanoton lausumiseen. Havaittu virhe saattaa johtaa myös korkeimmalle oikeudelle tehtävään esitykseen tuomion purkamisesta.

Yleisin toimenpide käsitys tai ohje

Edellä mainittujen kahden syytteen lisäksi huomautuksia annettiin koko valvontatoiminnan alalla kymmenen, käsityksiä tai ohjeita lausuttiin 131, esityksiä tehtiin kolme ja muuhun toimenpiteeseen tai kannanottoon johti 55 asiaa. Kanteluasioissa toimenpideratkaisujen prosentuaalinen osuus tutkittaviksi otetuista asioista oli 18%.

Kanteluita vastaanotettiin kaikkiaan 1 186, ja kantelujen kohteena oli yhteensä 1 407 virkamiestä tai julkisessa tehtävässä toimivaa. Kanteluita ratkaistiin 1221. Tarkastuksia eri viranomaiskohteisiin tehtiin vuoden aikana yhteensä 34.

Oma-aloitteisesti tutkittavaksi otettiin 13 asiaa. Aloitteet koskivat muun muassa huostaanotettujen lasten oikeutta perusopetukseen sekä työtuomioistuimen puheenjohtajina toimivien tuomareiden virkojen vakinaistamista.

Oikeuskanslerin kertomus 2005 (pdf)

Lisätiedot:
Kansliapäällikkö Nils Wirtanen, puh. 09 160 23940 ja tiedottaja Pia Sive, puh. 09 160 23955 (pia.sive@okv.fi)

« Takaisin