Apulaisoikeuskanslerilta moitteet mielenterveyspotilaiden putkakuljetuksista

23.3.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka moittii Vantaan terveyskeskuksen Peijaksen päivystyspoliklinikkaa ja Vantaan kihlakunnan poliisilaitosta käytännöstä, jonka perusteella päihtyneitä mielenterveyspotilaita on rutiininomaisesti toimitettu päivystyksestä poliisin säilöön selviämään. Jonkan mukaan menettelylle ei löydy laillista perustaa.

Asiasta kannellut henkilö kertoi hakeutuneensa voimakkaan masennuksen vuoksi terveyskeskukseen yöaikaan alkuvuodesta 2003. Päivystyksessä hänet oli otettu seurantaan odottamaan päihtymyksestä selviämistä ja sen jälkeen tehtävää mielentilan arvioimista. Hänen käytöksessään ei ollut havaittu mitään häiritsevää. Hoitoontuloa seuranneena aamuna hänet oli herättänyt hoitajan lisäksi kaksi poliisia, jotka olivat ilmoittaneet, että nyt lähdetään putkaan. Myöhemmin saman päivän aikana hänet oli kuljetettu ambulanssilla poliisilaitokselta takaisin päivystykseen. Kantelussaan hän pyysi selvittämään, oliko tilanteessa kysymys asianmukaisesta sairauden hoitamisesta ja potilaan kohtelusta.

Terveyskeskuksen mukaan päivystyksessä oli tapahtuma-aikaan ollut tilanpuutetta ja ruuhkaa, joten mahdollisesti itsetuhoiseksi tai itselleen vaaralliseksi katsotulle henkilölle tarpeelliseksi arvioitua seurantaa ei ollut siellä mahdollista järjestää. Tilanteesta ilmoitettiin poliisille, joka katsoi velvollisuudekseen huolehtia potilaan turvallisuudesta. Myöhemmistä selvityksistä kävi ilmi, että menettely oli perustunut terveyskeskuksen ja poliisin vanhaan käytäntöön.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan tapahtumasarjaa on pidettävä potilaan kannalta yllättävänä ja järkyttävänä. Kahden viranomaistahon yhteistyön tuloksena on ollut, että päivystykseen oma-aloitteisesti mielenterveysongelmien vuoksi yöaikaan hakeutunut henkilö on noudettu aamulla poliisin säilöön ja pidetty siellä vapautensa menettäneenä iltapäivään saakka. Menettely ei toteuttanut laissa säädetyn hyvän hoidon ja kohtelun vaatimuksia. Lain mukaan potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää ilman laissa säädettyä perustetta. Kyseenalaista oli myös se, oliko poliisilla tilanteessa oikeudellisia perusteita ottaa potilas kiinni ja laittaa säilöön, samoin kuin potilasta koskevien, salassa pidettävien tietojen antaminen poliisille.

Päätöksessään apulaisoikeuskansleri pyysi Etelä-Suomen lääninhallitusta kartoittamaan vastaavien käytäntöjen olemassa oloa ja niihin liittyviä kehittämistarpeita läänin alueella. Kartoituksen tulokset tulee toimittaa hänelle syyskuun loppuun mennessä.


Lisätiedot:
Esittelijäneuvos Jaana Hemminki, puh. 09 160 23948

Päätös, josta on poistettu salassa pidettävät tiedot (17.3.2005, dnro 92/1/03) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin