Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2003 julkistettu

8.9.2004

Oikeuskansleri Paavo Nikula on antanut viime vuotta koskevan kertomuksensa eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Kertomuksen mukaan oikeuskanslerille tehtiin vuoden aikana kaikkiaan 1 454 viranomaisten toimintaa koskevaa kantelua. Oikeuskanslerin toimivaltaan kuuluvista tutkituista kantelusta toimenpiteisiin johti 156 kantelua. Yleisin toimenpide oli aiempien vuosien tapaan viranomaiselle lausuttu käsitys tai ohje asianmukaisesta menettelystä. Eniten kanneltiin tuomioistuinten toiminnasta (297). Seuraavaksi suurimmat kanteluryhmät koskivat poliisia (193), valtioneuvostoa ja ministeriöitä (150) sekä sosiaaliviranomaisia (134).

Oikeuskanslerinvirastossa tarkastetaan myös ennakolta valtioneuvoston yleisistunnon sekä tasavallan presidentin ratkaisuehdotusten lainmukaisuus. Valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltiin 1588 asiaa, ja tasavallan presidentti teki valtioneuvostossa 688 päätöstä.

Oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri tekivät kumpikin vuoden aikana useita tarkastusmatkoja eri hallinnonalojen viranomaisiin. He voivat ottaa asioita myös omasta aloitteestaan tutkittavaksi muun muassa lehtikirjoitusten perusteella. Kertomusvuonna tehtiin 14 omaa aloitetta.

Oikeuskanslerin kertomus on luettavissa Internetistä suomeksi ja ruotsiksi.

« Takaisin