Apulaisoikeuskansleri Jonkka odottaa sisäasiainministeriön poliisiosastolta konkreettisia toimia talousrikosten tutkinta-aikojen lyhentämiseksi

24.2.2004

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on Helsingin poliisilaitokselle tehdyn tarkastuksen havaintojen pohjalta todennut, että talousrikostutkinnassa oli runsaasti juttuja rästissä. Ennen vuoden 2000 alkua tutkintaan tulleita juttuja oli vielä tämän vuoden helmikuussa avoimena 39, joukossa jopa kahdeksan vuotta vanhoja juttuja, joiden tutkinnan jatkamiselle ei ole "teknisiä esteitä", esim. että rikoksesta epäiltyä ei olisi tavoitettu. Vuodelta 1999 oli useita juttuja, joiden "tutkintaa on jouduttu resurssipulan vuoksi siirtämään useamman kerran". Myöskään kaikissa vuonna 2000 tulleissa jutuissa ei tutkintaa oltu päästy edes aloittamaan.

Poliisilaitoksen selvitysten perusteella ei ollut mahdollista arvioida, onko talousrikostutkinnan ongelmissa kysymys perimmiltään resursseista, tutkinnan järjestelyistä vai juttujen vaikeuden ja erityisosaamisen välisestä epäsuhdasta. Joka tapauksessa Helsingin talousrikostutkinnassa vallitseva tilanne alkaa Jonkan mukaan olla perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta kestämätön. Erityisen huolestuttavana hän pitää sitä, että selvitysten mukaan tutkintatilanne on viime vuosina jatkuvasti huonontunut. Esim. tammikuussa 2004 tutkintaan tuli yli 30 juttua, kun samaan aikaan päätettiin vain seitsemän juttua.

Kaikesta päätellen talousrikostutkinnan ongelmat ovat valtakunnallisesti erityisen pahat Helsingin poliisilaitoksella, mutta Jonkan havaintojen mukaan vastaavanlaisia ongelmia on muuallakin.

Apulaisoikeuskansleri Jonkka on pyytänyt sisäasianministeriön poliisiosastoa kuluvan vuoden loppuun mennessä ilmoittamaan, mihin konkreettisiin toiminiteisiin se on ryhtynyt talousrikosten ylipitkien tutkinta-aikojen lyhentämiseksi. "Pidän laillisuusvalvojana välttämättömänä, että tilanteen korjaamiseksi ryhdytään toimenpiteisiin."

Sisäasiainministeriön poliisiosastolle lähettämässään kirjeessä Jonkka mm. toteaa: Esitutkinnan kestolla on vahva ja konkreettinen yksilön oikeusturvaan ulottuva laillisuuskytkentä, kyse ei ole vain abstraktista rikosoikeudellisen vastuun toteutumisesta. Kysymys on yksittäisen ihmisen oikeudesta saada häntä koskeva asia käsitellyksi kohtuullisessa ajassa. Jos talousrikosjuttujen tutkinta jo esitutkintavaiheessa kestää vuosikausia, on kokonaiskäsittelyaika vaarassa muodostua pelkästään tästä syystä isossa jutussa helposti niin pitkäksi, että se on Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen soveltamiskäytännön valossa kestämätöntä.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Pekka Päivänsalo, puh. 09 160 23932

Apulaisoikeuskanslerin kirje sisäasiainministeriön poliisiosastolle (Dnro 10/50/03) on saatavana kirjaamosta, puh. 09 160 23950.

« Takaisin