Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Helsingin sosiaaliviraston huomiota toimeentulotukiasiakkaan yksityisyyden suojaan ja huolellisuuteen asiakirjojen käsittelyssä

8.6.2004

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on kiinnittänyt helsinkiläisen sosiaalipalvelutoimiston huomiota huolellisuuteen asiakirjojen käsittelyssä ja salassapitosäännösten noudattamisessa. Jonkka pitää aiheellisena, että sosiaaliviraston työntekijöiden ohjeistuksessa ja koulutuksessa painotetaan salassapitosäännösten huolellista noudattamista ja sen varmistamista, ettei asiakkaan salassapidettäviä tietoja joudu toisten asiakkaiden tietoon.

Jonkka otti omana aloitteenaan tutkittavaksi toimeentulotukihakemuksen käsittelyn yhteydessä tapahtuvan salassapitosäännösten noudattamisen, kun sanomalehden yleisönosastokirjoituksessa kirjoittaja kertoi, että hänen toimeentulohakemukseensa liittämä aineisto oli kadonnut sosiaalipalvelutoimistossa. Lisäksi kirjoittaja kertoi saaneensa oman päätöksensä liitteeksi toisen henkilön asiakirjoja eikä ollut pyynnöistä huolimatta saanut omia asiakirjojaan takaisin.

Sosiaalipalvelutoimistolta ja Helsingin kaupungin sosiaalivirastolta saadun selvityksen mukaan kahden asiakkaan asiapaperit olivat menneet ristiin jossain käsittelyn vaiheessa. Selvityksessä ei kuitenkaan pystytty toteamaan tapahtuneen virheen syytä. Myöhemmin asiakkaalle oli toimitettu hänen omat asiakirjansa ja korvattu asiasta aiheutuneet puhelin- ja muut kulut. Muita vaatimuksia henkilöllä ei asiassa ollut.

Apulaisoikeuskansleri toteaa päätöksessään, että perustuslain säännöksin suojatun yksityisyydenkannalta on välttämätöntä, että sosiaalihuollon asiakkaan asiaa hoidetaan sosiaalipalvelutoimistossa salassapitosäännösten edellyttämällä huolellisuudella ja siten, etteivät asiat tai asiakirjat joudu sivullisten tietoon. Tämä edellyttää myös sitä, että asioiden käsittelyn viime vaiheessa eli asiakirjoja asiakkaalle postitettaessa varmistetaan, että postitettavassa aineistossa on vain tälle asiakkaalle kuuluvia asiakirjoja.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Marja-Leena Arjola puh. 09 160 23939

Päätös (Dnro 4/50/04) kokonaisuudessaan on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin