Tuomioistuinten velvollisuutta kuulla syyttäjiä täsmennettävä

12.6.2003

 

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mielestä tuomioistuinten tulisi kuulla syyttäjiä tapauksissa, joissa asianomistaja on itse nostanut syytteen virkamiestä vastaan.

Asia tuli oikeuskanslerinviraston tutkittavaksi Helsingin hovioikeuden menettelyä koskeneen kantelun perusteella. Hovioikeus oli hylännyt kantelijan virkamieheen kohdistaman syytteen kuulematta syyttäjää.

Hovioikeus perusteli apulaisoikeuskanslerille antamassaan selvityksessä menettelyään sillä, että selvästi perusteeton vaatimus tulee lain mukaan heti hylätä, eikä asia "voi muuksi muuttua virallisen syyttäjän kuulemisella".

Apulaisoikeuskanslerin mukaan hovioikeus ei menetellyt varsinaisesti lainvastaisesti, koska laissa ei ole syyttäjän kuulemiseen velvoittavaa säännöstä. Menettely on kuitenkin ristiriidassa niiden periaatteiden kanssa, joiden varaan rikosasioiden oikeudenkäyntimenettely rakentuu. Syyttäjän tehtäviin kuuluu valvoa, että yhteiskunnan intressi toteutuu rikosten selvittämisessä. Syyttäjän kuulematta jättäminen merkitsee sitä, että syyttäjä ja sitä kautta yhteiskunta menettää mahdollisuutensa ottaa kantaa syytteen kohteena olleeseen asiaan, koska kerran ratkaistua asiaa ei voida enää ottaa uudelleen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kuulematta jättäminen johtaa siten siihen, että syyttäjä tulee lopullisesti "pelatuksi pois" asian käsittelystä.

Asianmukaisen rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn kulmakiviin kuuluu, että virallisella syyttäjällä on tilaisuus ainakin jossakin vaiheessa ottaa kantaa tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettuun rikosepäilyyn, painottaa Jonkka. Muiden kuin virkarikosten osalta tämä on varmistettu oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa. Sen mukaan asianomistaja voi nostaa syytteen vain esitettyään selvityksen siitä, että virallinen syyttäjä on jo ottanut asiaan kantaa syyttämättäjättämispäätöksellä. Perustuslaissa säädetään asianomistajan mahdollisuudesta nostaa itse syyte virkamiestä vastaan. Näiden asioiden osalta syyttäjän kuulemismenettely on jäänyt nimenomaisesti säätelemättä. Jonkan mielestä kuulemisvelvollisuus on tuolloinkin johdettavissa rikosprosessijärjestelmämme perusperiaatteista. Koska tästä käytännössä näkyy olevan epätietoisuutta, pitää Jonkka aiheellisena, että tilanne saatetaan oikeusministeriön tietoon.

Kanteluasiaan antamansa päätöksen yhteydessä apulaisoikeuskansleri on tehnyt oikeusministeriölle esityksen lainsäädännön selkeyttämisestä syyttäjän kuulemisen osalta niissä tilanteissa, joissa asianomistaja ajaa itse syytettä. Hän on pyytänyt oikeusministeriötä ilmoittamaan vuoden loppuun mennessä mahdollisista toimenpiteistään.

Lisätietoja:
Tietosuunnittelija Pia Sive, puh. 09 160 23955

Apulaisoikeuskanslerin päätös ja esitys (dnrot 645/1/02 ja 5/50/03, 10.6.2003) ovat saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin