Oikeudenkäyntimaksujen muutoksenhakuohjeet tulisi yhtenäistää

3.6.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka esittää oikeusministeriölle, että oikeudenkäyntimaksuja koskeva muutoksenhakuohjaus yhdenmukaistettaisiin. Puutteellisia ohjeistuskäytäntöjä on löytynyt lähinnä hallinto-oikeuksista, mutta Jonkan mukaan ongelma saattaa olla yhtä lailla ajankohtainen muissakin tuomioistuimissa.

Muutoksenhakuohjeiden puutteellisuus ja vaihtelevat käytännöt tuomioistuimissa kävivät ilmi kanteluasian tutkinnan yhteydessä. Kuopion hallinto-oikeudelta pyydetystä selvityksestä havaittiin, että hallinto-oikeudessa olleen käytännön mukaan oikeudenkäyntimaksuja koskeviin laskuihin ei ollut liitetty kirjallista oikaisuohjetta sen varalle, että asiakas olisi tyytymätön määrättyyn maksuun. Jos asiakas oli erikseen muutoksenhakumahdollisuudesta tiedustellut, oli siitä informoitu suullisesti.

Kuopion hallinto-oikeuden mukaan ongelma oli siellä kuitenkin tiedostettu, ja oikeudenkäynti- maksulomakkeisiin oli vuoden 2002 lopusta ryhdytty liittämään kirjallinen muutoksenhakuohje. Toisaalta Kuopion hallinto-oikeuden muihin hallinto-oikeuksiin tekemä kysely oli paljastanut, että valtaosassa hallinto-oikeuksia ohjetta ei laskuihin liitetä. Tämän vuoksi kyseinen hallinto-oikeus pyysikin, että oikeuskansleri ryhtyisi toimenpiteisiin tilanteen selkeyttämiseksi.

Apulaisoikeuskansleri Jonkan oikeusministeriöstä saaman tiedon mukaan maksujen muutoksenhakua koskeva ohjeistus on jätetty kunkin tuomioistuimen omaan harkintaan. Jonkka pitää tilannetta epätyydyttävänä. Esimerkiksi nyt tutkitussa tapauksessa kantelijalta oli jäänyt käyttämättä mahdollisuus lakiin perustuvaan muutoksenhakuun ainakin osittain siitä syystä, että ohjaus oli ollut puutteellista. Ohjauksen jättäminen pelkästään sen varaan, että asiakas tyytymättömänä määrättyyn maksuun ottaa ensin oma-aloitteisesti yhteyttä maksun määränneeseen viranomaiseen, ei ole perustuslaissa säädettyjen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeiden näkökulmasta asianmukaista, korostaa Jonkka. Käytäntöjen puutteellisuus ja vaihtelevuus sotii Jonkan mukaan myös perustuslaissa säädettyä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta vastaan.

Oikeusministeriötä on pyydetty ilmoittamaan kuluvan vuoden loppuun mennessä siitä, mihin toimenpiteisiin se on esityksen johdosta ryhtynyt.


Lisätietoja:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Mikko Sarja, puh. 09 160 23968

Apulaisoikeuskanslerin päätös (28.5.2003, dnro 1116/1/01) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin