Asianajotoimistoon tehtävää kotietsintää koskevat säännökset kaipaavat tarkistusta

26.8.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mielestä säännöksiä, jotka koskevat asianajotoimistoon tehtävää kotietsintää ja takavarikkoa, olisi aihetta tarkistaa.

Suomen Asianajajaliitto ja eräs asianajaja kantelivat oikeuskanslerille keskusrikospoliisin joensuulaiseen asianajotoimistoon keväällä 1999 tekemistä kotietsinnöistä ja takavarikosta. Kantelijoiden mielestä poliisilla ei ollut oikeutta kotietsinnän tekemiseen, koska kyseistä asianajajaa ei epäilty rikoksesta ja asianajajalla on salassapitovelvollisuus asiakkaitaan koskevista tiedoista. Asianajajaliiton mielestä myös Joensuun kihlakunnan syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä menetteli virheellisesti, kun hän ei nostanut syytteitä kotietsintämääräyksen antanutta ja kotietsinnän toimittanutta poliisia vastaan.

Asianajaja oli toiminut talousrikoksesta epäillyn henkilön avustajana. Talousrikosasiaa tutkiessaan poliisi oli tehnyt epäillyn kotona kotietsinnän, jonka aikana epäillyn vaimo oli napannut poliisin kädestä etsinnässä löydetyn velkakirjan ja hävittänyt sen. Asianajajan toimistoon myöhemmin tehdyn kotietsinnän tarkoituksena oli löytää kopio velkakirjasta. Etsintä ei johtanut toivottuun tulokseen, mutta sen aikana otettiin kopioita muista asiakirjoista.

Asianajaja teki laittomana pitämästään kotietsinnästä rikosilmoituksen, mutta esitutkinnan jälkeen syyttäjä ei nostanut poliisia vastaan syytettä. Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei syyttäjän osoitettu näin menetellessään toimineen lainvastaisesti. Sen sijaan apulaisoikeuskansleri katsoi, että asianajotoimistossa toimitettavaa kotietsintää ja aineiston takavarikointia koskevat säännökset eivät ole riittävän selkeitä. Tilannetta ei voida Jonkan mukaan pitää hyväksyttävänä, varsinkin kun se koskee niinkin merkittävää asiaa kuin asianajajan ja hänen päämiehensä välistä luottamussuhdetta.

Kanteluiden perusteella heräsi myös kysymys siitä, ovatko voimassa olevat kotietsinnän toimittamista koskevat menettelysäännökset sopusoinnussa Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten, erityisesti Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen kanssa, puntaroi Jonkka.

Apulaisoikeuskansleri esittääkin oikeusministeriön harkittavaksi, olisiko asiaa koskevaa lainsäädäntöä aihetta täsmentää. Oikeusministeriötä on pyydetty ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistään vuoden loppuun mennessä.


Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Päivänsalo, puh. 09 160 23932

Apulaisoikeuskanslerin päätös (22.8.2003, dnro 22/21/00 ym.) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin