Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2002 julkistettu

3.9.2003

Oikeuskansleri Paavo Nikula on antanut viime vuotta koskevan kertomuksensa eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Kertomuksen mukaan oikeuskanslerille tehtiin vuoden aikana kaikkiaan 1459 viranomaisten toimintaa koskevaa kantelua. Osa kanteluista kohdistui useampaan kuin yhteen viranomaiseen. Kasvua edelliseen vuoteen oli 167:n kantelun verran. Oikeuskanslerin toimivaltaan kuuluvista 769 tutkitusta kantelusta toimenpiteisiin johti 96 kantelua. Yleisin toimenpide oli aiempien vuosien tapaan viranomaiselle lausuttu käsitys tai ohje asianmukaisesta menettelystä. Käsitysten osuus kaikista toimenpiteistä oli 71 prosenttia. Oikeuskansleri voi myös antaa huomautuksen tai lausunnon, tehdä lainsäädännöllisen esityksen tai vakavimmissa tapauksissa määrätä syytteen nostettavaksi virkamiestä kohtaan.

Eniten kanneltiin tuomioistuinten toiminnasta (263). Seuraavaksi suurimmat kanteluryhmät koskivat poliisia (179), valtioneuvostoa ja ministeriöitä (160) sekä sosiaaliviranomaisia (127). Edelliseen vuoteen verrattuna eniten kasvoi valtioneuvostoa ja ministeriöitä koskevien kantelujen määrä.

Oikeuskanslerinvirastossa tarkastetaan myös ennakolta valtioneuvoston yleisistunnon sekä tasavallan presidentin ratkaisuehdotusten lainmukaisuus. Valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltiin 1 730 asiaa ja tasavallan presidentti teki valtioneuvostossa 832 päätöstä.

Perustuslain mukaan apulaisoikeuskansleri ja tämän sijainen ratkaisevat asioita itsenäisesti ja samalla toimivallalla kuin oikeuskansleri. Oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri tekivät kumpikin vuoden aikana muun muassa useita tarkastusmatkoja eri hallinnonalojen viranomaisiin. Tarkastusmatkoilla tekemiensä havaintojen perusteella apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka aloitti työn, joka tähtää hallinto-oikeuksien jutturuuhkien syiden selvittämiseen. Tarkastushavaintojen lisäksi asioita voidaan ottaa omasta aloitteesta tutkittavaksi muun muassa lehtikirjoitusten perusteella. Näin tuli tutkittavaksi esimerkiksi päiväkotilasten turvallisuutta koskenut ohjeistus.

Oikeuskansleri kertomus on luettavissa Internetistä suomeksi ja ruotsiksi.

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Nils Wirtanen, puh. 09 160 23940

« Takaisin