Päätös suljetuin ovin pidettävästä oikeudenkäynnistä tehtävä istunnossa

18.9.2003

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mielestä oikeuden päätös asian käsittelystä suljetuin ovin pitäisi tehdä julkisessa istunnossa. Näin yleisöllä säilyy mahdollisuus kuulla asianosaisten kannanotot vaatimuksesta suljettuun käsittelyyn sekä tuomioistuimen ratkaisulleen esittämät perustelut.

Oikeustoimittajat ry kanteli oikeuskanslerille Turunseudun käräjäoikeuden menettelystä ns. arkkusurmien käsittelyn yhteydessä. Kysymys oli tapauksesta, jossa kaksi lasta oli löydetty kuolleina arkusta ja lasten äitiä vaadittiin vangittavaksi epäiltynä taposta.

Oikeustoimittajat ry:n mielestä käräjäoikeus menetteli virheellisesti, kun se oli ennen vangitsemisistuntoa tehnyt kansliakäsittelyssä päätöksen, ettei yleisöä tulla päästämään istuntoon. Kantelussa katsottiin, että oikeudenkäynnin julkisuutta koskevan lainsäädännön perusteella suljettuja ovia koskeva pyyntö pitäisi käsitellä suullisessa istunnossa, johon yleisöllä pitäisi olla pääsy salaisuuspäätöksen tekoon saakka. Kantelussa arvosteltiin myös sitä, että istuntosalin ulkopuolelta oli puuttunut istuntolista eikä istunnosta ollut kuulutettu. Kyseessä oli yhdistyksen mielestä täysin pimennossa pidetty vangitsemiskäsittely, jollainen vaarantaa vangittavaksi vaaditun oikeusturvaa ja heikentää yleisön luottamusta tuomioistuimiin.

Apulaisoikeuskansleri ei löytänyt perusteita sille, että käräjäoikeus olisi menetellyt asiassa suoranaisesti minkään säännöksen vastaisesti. Oikeudenkäynnin julkisuudesta annettuun lakiin ei tällä hetkellä sisälly tilanteeseen tarkasti sopivia menettelysäännöksiä. Koska nimenomaista ja yksiselitteistä säännöstä asiasta ei ole, oikeudellisesti perusteltuna ei voida Jonkan mukaan pitää julkisuusperiaatteen rajoittamista merkitsevää menettelytapaa. Näin ollen oikeudellisesti asianmukaisempaa on, että päätös asian käsittelemisestä suljetuin ovin tehdään vasta istunnossa. Jonkka viittaa myös Euroopan ihmisoikeussopimukseen, jonka tulkinnassa on korostettu sitä, että julkisuusperiaatteesta poikkeavaa määräystä on tulkittava ahtaasti. Selvää on lisäksi, että suljetuinkin ovin pidettävästä istunnosta tulee tehdä istuntolista ja kuuluttaa istunnon alkamisesta.

Turunseudun käräjäoikeus on ilmoittanut muuttaneensa käytäntöjään niin, että nykyään istuntolista tehdään ja asian käsittelemisestä kuulutetaan myös silloin kun asia käsitellään suljetuin ovin.

Oikeudenkäynnin julkisuutta koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan.

Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Päivänsalo, puh. 09 160 23932

Apulaisoikeuskanslerin päätös (16.9.2003, dnro 386/1/02) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin