Sotaveteraanien ja kanta-asiakkaiden alennukset apteekeissa lainmukaisia

20.1.2003

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan lääketaksa-asetuksen perusteella lääkkeiden hinnoista sotaveteraaneille ja kanta-asiakkaille myönnettävät alennukset ovat lainmukaisia. Vuoden alusta voimaan tulleesta lääkehintataksasta oikeuskanslerille kanteli Suomen Apteekkariliiton lisäksi 28 yksityistä apteekkaria.

Päätöksessään Nikula toteaa, ettei kantelukirjoituksista tullut esille oikeudellisia perusteita, joiden vuoksi hänen tulisi esittää lääkelain nojalla annetun lääketaksa-asetuksen muuttamista. Valtioneuvoston antamassa lääketaksa-asetuksessa on säädetty muun muassa sotaveteraaneille myönnettävistä alennuksista ja apteekkien mahdollisuudesta myöntää kanta-asiakasalennuksia. Kaikkien apteekeissa myytävien lääkkeiden hinnat määrätään asetuksen mukaisesti.

Kantelijoiden mielestä asetuksessa mainittujen alennusten antamiselle ei ollut lääkelaissa valtuutta. Sotaveteraaneille myönnettävästä 10 prosentin alennuksesta apteekkarit olivat sitä mieltä, että tällainen tulonsiirto tietylle asiakasryhmälle loukkaa apteekkareiden perustuslaissa turvattua omaisuuden suojaa. Kanta-asiakasalennukset puolestaan saattavat apteekkareiden mukaan apteekit eriarvoiseen asemaan ja ne johtavat apteekkien välisiin hinnaneroihin. Apteekkariliitto kirjoittaa, että yhteiskunnan tukitoimenpiteet sosiaalisesti hyväksyttäviin tarkoituksiin tulisi suorittaa valtion ja kuntien sellaisiin tarkoituksiin varatuista varoista eikä yksityisten elinkeinonharjoittajien tuloista.

Veteraaneilla erityisasema

Lääketaksa-asetus ja siihen liittyvät yhdenvertaisuuskysymykset olivat oikeuskanslerinviraston tutkittavina jo aiemmin ns. valtioneuvoston listatarkastuksen yhteydessä. Tarkastus tehtiin ennen asetuksen hyväksymistä koskevaa valtioneuvoston istuntoa. Siinä haluttiin muun muassa selvittää, merkitsisikö Suomen sodissa palvelleita koskeva lääkealennus sitä, että muut terveydentilan, vammaisuuden tai vastaavan syyn perusteella joutuisivat veteraaneihin nähden eriarvoiseen asemaan. Oikeuskanslerin mukaan veteraaneja koskevalle alennukselle oli kuitenkin olemassa hyväksyttävät perusteet. Sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilla on arvostukseen perustuva erityisasema, joka on ollut aiheena eräisiin muihinkin etuuksiin, katsoo oikeuskansleri.

Lääketaksa-asetuksen mukaista mahdollisuutta myöntää kanta-asiakasalennuksia oikeuskansleri pitää myös lainmukaisena, sillä menettelylle löytyy lääkelainsäädännön mukaiset hyväksyttävät syyt. Kysymys on lähinnä ollut apteekkien vakiintuneesti noudattaman käytännön kirjaamisesta asetukseen, eikä esimerkiksi asetuksen virheellisestä valmistelusta. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta, joka oli käsitellyt lääketaksan perusteena olevan lääkelain säännöksen, oli valiokunnan puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamassa kirjeessä sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoittanut, että säännös, jossa kielletään tietyt alennukset, tulisi poistaa lääketaksasta.

Säännöksiin tarvetta

Lääketaksassa nyt vuoden 2003 alusta säädetyt alennukset olivat ongelmallisia oikeuskanslerin mielestä lähinnä asiakkaiden yhdenvertaisuuden kannalta. Toisaalta myös aiempi, pelkästään apteekkien omaan harkintaan perustunut alennuskäytäntö on tuottanut yhdenvertaisuusongelmia lääkkeitä ostavien kansalaisten kannalta. Tämän vuoksi on ollut perusteltua, että uuteen asetukseen otettiin alennuksia koskevia säännöksiä.

Lääkelainsäädännön ja siihen olennaisesti liittyvän lääketaksan yhtenä tehtävänä on luoda perusta lääkkeiden asianmukaiselle ja turvalliselle käytölle sekä apteekkitoiminnalle koko maassa. Tämä tapahtuu varmistamalla sen, ettei lääkekaupassa voida käyttää yritystoimintaan kuuluvia kilpailukeinoja, mutta ei myöskään kohdata yritystoiminnalle ominaisia taloudellisia riskejä. Samalla jokaisen apteekin toiminnan taloudelliset edellytykset pyritään turvaamaan.

Kanta-asiakasalennusten ehtojen tarkentamista on mahdollista pohtia esimerkiksi selvityksessä, joka koskisi taloudellisen kilpailun mahdollisuuksia lääkealalla ja jonka tekemisen mahdollisuuteen sosiaali- ja terveysvaliokuntakin on viitannut.

Alennus on kuluvan vuoden alusta myönnettävä kaikille sotaveteraaneille, mutta kanta-asiakasalennuksen myöntäminen on edelleen apteekkien omassa harkinnassa.

Lisätietoja:
Osastopäällikkö Risto Hiekkataipale, puh. 09 160 23957

Päätös (16.1.2003, dnrot 1455/1/02 ym) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin