Sairaanhoitajien erillisvalinnat lääkärikoulutukseen lainmukaisia

14.8.2003

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan sairaanhoitajien muuntokoulutusta koskevat erillisvalinnat Turun yliopistossa ovat lainmukaisia. Valintaperusteita koskeva yliopistolain säännös on kuitenkin aiheuttanut tulkinnallisia erimielisyyksiä. Säännöksen sanamuotoa olisikin Nikulan mielestä aihetta tarkistaa.

Oikeuskanslerille erillisvalinnoista kanteli Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintatoimikunnan varapuheenjohtaja sekä kolme muuta tahoa. Kanteluissa katsottiin, että samaan tutkintoon tähtäävään koulutukseen hakevat on asetettu yliopistolain vastaisesti keskenään eriarvoiseen asemaan. Näin on tapahtunut jo järjestämällä erillinen valintakoe ja erityisesti sen vuoksi, että muuntokoulutukseen hakevilla on mahdollisuus osallistua myös ns. normaalivalintaan. Lisäksi haastattelujen käyttö vain muuntokoulututtavien valinnassa on kantelijoiden mielestä eriarvoistavaa.

Nikulan päätöksen mukaan yliopistolakia voidaan tulkita niin, että samaan tutkintoon erilaisilla koulutustaustoilla hakeville voidaan järjestää erityyppisiä valintamenettelyjä. Tämä todetaan oikeuskanslerin mielestä yliopistolain eduskunta-asiakirjoissa. Erillisvalintoja käytetäänkin yliopistoissa varsin laajasti valittaessa eri tutkintoihin opiskelijoita, joilla on esimerkiksi aiempi ammatillinen tutkinto.

Oikeuskansleri pitää kuitenkin selvänä, että erillisvalinnan on oltava tasoltaan ja vaativuudeltaan yhdenvertainen normaalivalinnan kanssa. Eriarvoistavana voidaan Nikulan mielestä pitää sitä, että muuntokoulutukseen hakeva on ollut oikeutettu osallistumaan myös normaalivalintaan, vaikka näin saadun selvityksen mukaan erillisvalinnoissa yleisesti menetellään. Myös haastattelujen käyttö muuntokoulutettavien valinnassa voidaan nähdä yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisena.

Turun yliopiston lisäksi oikeuskansleri on ilmoittanut kantansa opetusministeriön tietoon. Koska yliopistolain yhdenvertaisuussäännöksen tulkinta on tutkimusaineiston perusteella antanut aihetta erimielisyyksiin, Nikula on lisäksi esittänyt opetusministeriön harkittavaksi, mihin mahdollisiin lainsäädäntötoimiin asiassa olisi aiheellista ryhtyä. Ministeriötä on pyydetty ilmoittamaan toimenpiteistään 31.12.2003 mennessä.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Heikki Vasenius, puh. 09 160 23943

Oikeuskanslerin päätös (12.8.2003, dnro 633/1/03) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin