Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2001 julkistettu

4.9.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikula on antanut viime vuotta koskevan kertomuksensa eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Kertomuksen mukaan oikeuskanslerinvirasto vastaanotti viime vuonna kaikkiaan 1 292 viranomaisten toimintaa koskevaa kantelua. Luku vastaa kutakuinkin edellisvuoden määrää (1 282). Kanteluita otettiin tutkittavaksi 789. Näistä oikeuskanslerin tai apulaisoikeuskanslerin toimenpiteisiin johti 142 eli 18%. Eniten kanteluja kohdistui tuomioistuimiin, poliiseihin ja sosiaaliviranomaisiin. Oikeudellisia lausuntoja oikeuskansleri antoi kertomusvuoden aikana muun muassa Suomen Pankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä, arpajaislain käsittelystä sekä useista lainsäädännön uudistamishankkeistä.

Poliisikanteluissa kasvua eniten

Tuomioistuimiin kohdistuneiden kantelujen määrä (228) kasvoi jonkin verran edellisvuodesta (216). Yleisimmin syynä oikeuskanslerin puuttumiseen tuomioistuimen menettelyyn olivat oikeusturvaa loukkaavat oikeudenkäyntiongelmat. Oikeuskansleri voi puuttua kuitenkin vain oikeudenkäyntimenettelyssä havaittuihin ongelmiin eikä varsinaisiin tuomioihin.

Poliisia koskeneissa kanteluissa kasvua oli muihin viranomaisryhmiin verrattuna eniten. Kertomusvuonna niitä tuli tutkittavaksi 180, kun edellisvuonna luku oli 141. Näissä kanteluissa kysymys oli usein poliisin menettelystä esitutkinnan yhteydessä.

Edellisvuodesta poiketen sosiaaliviranomaisia koskevien kantelujen määrässä oli laskua. Niitä vastaanotettiin yhteensä 121. Vuonna 2000 vastaava lukumäärä oli 166. Kantelujen vähenemiseen on saattanut vaikuttaa vuonna 2001 aloitettu kuntien sosiaaliasiamiesjärjestelmä.

Viipyminen yleinen toimenpiteen syy

Usein syynä oikeuskanslerin toimenpiteeseen, viranomaisryhmästä riippumatta, oli asioiden käsittelyn liiallinen viipyminen. Muita syitä olivat mm. asiakirjojen julkisuusperiaatteen tai kielilainsäädännön noudattamatta jättäminen sekä toimeentulotukeen, verotukseen tai potilasturvallisuuteen liittyneet asiat. Myös kansalaisuus- ja oleskelulupa-asioissa kiinnitettiin viranomaisten huomiota säännösten noudattamiseen.

Oikeuskanslerin kertomus on luettavissa Internetistä suomeksi  ja ruotsiksi.

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Nils Wirtanen, puh. 09 160 23940 ja tietosuunnittelija Pia Sive, puh. 09 16023955

« Takaisin