Oikeuskanslerille on 1.1. - 21.8.2020 välisenä aikana tehty 353 kappaletta koronaepidemiaan liittyviä kanteluita ja oikeuskansleri tai apulaisoikeuskansleri ovat lisäksi käynnistäneet 12 asiakokonaisuudessa omana aloitteena selvityksen. Koronaepidemiaan liittyviä kanteluita on 21.8.2020 ratkaisematta kaiken kaikkiaan 133 kappaletta. Koronakriisiin liittyviä merkittäviä laillisuusvalvonnan kannanottoja on esitetty myös valtioneuvoston valvonnan ja ...

Lue lisää »

(Esipuhe on julkaistu oikeuskanslerin kertomuksessa vuodelta 2019)

Oikeuskanslerin kertomus virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan vuodelta 2019 on valmisteltu ennen kuin Covid-19 –epidemian johdosta valtioneuvosto totesi 16.3.2020, oltuaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, maassa vallitsevan valmiuslain 3 §:n 3 kohdan (erittäin vakava taloudellinen kriisi) ja 5 kohdan (pandemia) tarkoittamat ...

Lue lisää »

(Puheenvuoro on julkaistu oikeuskanslerin kertomuksessa vuodelta 2019)

Parlamentaarinen hallitustapa on Suomen valtiojärjestyksen ja valtiosäännön perusteita ja perusarvoja.[i] Valtioneuvoston jäseniin kohdistuvan eduskunnan luottamusta koskevan vaatimuksen (perustuslain 3 § 2 momentti) lisäksi nykyisessä suomalaisessa parlamentarismissa olennaisia piirteitä ovat hallituksen muodostaminen eduskunnan johtamana prosessina ja pääministerin valinta eduskunnassa (perustuslain 61 §) sekä hallituksen ohjelman ...

Lue lisää »

(Puheenvuoro on julkaistu oikeuskanslerin kertomuksessa vuodelta 2019)

Lastensuojelun asiakkaat ovat yksi haavoittuvimmista ihmisryhmistä. Heidän asemansa ja pääsynsä palveluihin pyritään turvaamaan lainsäädännöllä. Laillisuusvalvojien tehtävänä on osaltaan varmistaa, että lastensuojelun hallinto ja palveluntuottajat onnistuvat lastensuojelutyössään ja laki myös toteutuu. Toisin sanoen lapset pääsevät heille kuuluviin oikeuksiinsa.

Lastensuojelun järjestämisestä vastuullisten kuntien yleinen valvonta ...

Lue lisää »

 

Kantelukirjoitus OKV/61/10/2020, jossa arvostellaan muun muassa valtioneuvoston, sisäministeriön ja Rajavartiolaitoksen menettelyä liittyen valtioneuvoston 17.3.2020 ja 7.4.2020 tekemiin päätöksiin koskien rajanylityspaikkojen sulkemista.

Sisäministeriöltä pyydetään selvitystä muun muassa siitä, onko valtioneuvostossa 17.3.2020 ja 7.4.2020 tehtyjen päätösten rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta ja eräiden ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on perustuslain 108 §:n 2 momentin perusteella antanut valtioneuvostolle tämän pyynnöstä lausunnon.

 

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin lausunto valtioneuvostolle Uudenmaan liikkumisrajoitusten kumoamisesta.

Lue lisää »

Apulaisoikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa Covid-19-epidemiaan liittyen on 1.4.2020 ryhdytty muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin:

 

Oma aloite OKV/10/50/2020 Viranomaisten menettely koronaviruksen leviämisen estämisessä lentokentillä

Sosiaali- ja terveysministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä sekä ulkoministeriöltä pyydetään selvitystä toimista, jotka liittyvät koronaviruksen leviämisen estämiseen lentokentillä, sekä viranomaisten ja muiden asiaan liittyvien tahojen välisestä ...

Lue lisää »

Poikkeusoloissa oikeusvaltio joutuu koetukselle uusin tavoin. Laillisuusvalvonnan tulee seurata tätä aktiivisesti, mutta myös sopeuttaa toimintaansa uusiin olosuhteisiin. Tyypillisesti hallinnon ja tuomioistuinten laillisuusvalvonta eli oikeusvalvonta on jälkikäteistä ja usein selvitysten hankkiminen, viranomaisten kuuleminen ja ratkaisujen laatiminen ottaa oman aikansa. Käytännössä kyse on kuukausista.

Poikkeusolot vaativat laillisuusvalvonnalta kuitenkin muuta. Yhtäältä tulee ripeästi ...

Lue lisää »

Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sekä hyvän hallinnon turvaaminen vaativat korostetusti huolenpitoa poikkeusoloissa. Valtioneuvoston oikeuskansleri käytti harvinaisen puheenvuoron valtioneuvoston yleistunnon 26.3.2020 päätteeksi tarpeesta huolehtia toimeentulon turvaa koskevien asioiden viivytyksettömästä käsittelystä asiakkaiden ja käsiteltäväksi tulevien asioiden määrän nopeasti kasvaessa koronaviruksen aiheuttaman pandemian yhteiskunnallisena seurauksena.

Oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa on lisäksi kiinnitetty ...

Lue lisää »

« Edellinen 1 / 34