Kertomus vuodelta 2019

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 11/2021 vp valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta eduskunnalle vuodelta 2019 (K 12/2020 vp) oli eduskunnan täysistunnossa ainoassa käsittelyssä. Perustuslakivaliokunnan mietinnössä tekemät huomiot ovat dialogia, jonka kautta oikeuskansleri kehittää laillisuusvalvontaansa.

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä korostettuja teemoja digitaalisaatiosta, kielellisistä oikeuksista sekä ymmärrettävästä ja oikeudellisesti kontrolloitavissa olevasta automaatiosta käsitellään ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan Kelan automaattiseen päätöksentekoon liittyvä erityislainsäädännön tarve on selvitettävä joutuisasti. Toimiva ja riittävä yleis- ja erityislainsäädäntö olisi keino varmistaa automaattiseen päätöksentekoon ja automaattisiin päätöksentekojärjestelmiin kuuluva hyvä hallinto ja asiakkaiden oikeusturva. Digitalisaation lisääminen ja kehittäminen on keskeinen tavoite hallinnossa. Puutteellinen sääntely aiheuttaa kuitenkin ongelmia muun muassa siksi, että ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin puheenvuoro 6.4.2021

Oikeuskanslerin rooli lakiesitysten laillisuusvalvonnassa covid-19-epidemiassa

Oikeuskanslerin toiminnan kritiikissä ja roolia koskevassa julkisessa keskustelussa eri medioissa kosketellaan demokraattisen toiminnan rakenteita koskevia peruskysymyksiä. Julkinen keskustelu oikeuskanslerin roolista ja oikeuskanslerin toiminnan kritiikki demokraattisessa oikeusvaltiossa tärkeää. Kaiken yhteiskunnallisen ja oikeudellisen vallankäytön ja julkisen toiminnan on perusteltua olla ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on antanut ratkaisunsa kanteluihin, jotka koskivat ulkoministeriön virkamiesjohdon toimintaa konsulipäällikön siirtämiseksi toisiin tehtäviin. Oikeuskansleri arvioi ratkaisussaan esimiesroolissa toimineiden valtiosihteerin kansliapäällikkönä ja hallintopalveluista vastaavan alivaltiosihteerin menettelyä asiassa.

Kanteluissa arvosteltiin myös ulkoministerin menettelyä. Oikeuskansleri ei tutkinut ministerin menettelyä, koska sama asia on ollut ministerivastuuasiana eduskunnan perustuslakivaliokunnan tutkittavana.

Oikeuskansleri toteaa ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on antanut ratkaisunsa sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön toimiin ja ohjaukseen korona-epidemiassa tarvittavien suojainvarusteiden hankinnassa ja varastoinnissa. Oikeuskansleri kiinnittää ministeriöiden huomiota eri toimijoiden välisen yhteistyön tärkeyteen sekä selkeään vastuunjakoon.

Oikeuskanslerinvirastoon saapui kuluvan vuoden keväällä useita kanteluita, joissa arvosteltiin ministeriöiden sekä Huoltovarmuuskeskuksen menettelyä tarvittavien suojainvarusteiden varastoinnissa ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut ratkaisunsa viranomaisen menettelyistä koronaviruksen torjunnassa Suomen lentoasemilla.

Oikeuskanslerinvirastoon saapui kuluvan vuoden keväällä useita kanteluita, joissa pyydettiin tutkimaan viranomaisten lentoasemilla tekemien toimien riittävyyttä koronaviruksen torjunnassa ja selvittämään, kenellä oli tilanteessa johtovastuu. Sekä kanteluissa että julkisuudessa olleiden tietojen perusteella ainakin Helsinki-Vantaan lentoasemalla näytti olleen olennaisia puutteita Suomeen ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri on antanut kolme päätöstä tapauksista, joissa valtioneuvosto ei ole viipymättä toimittanut eduskunnalle U-kirjelmiä Euroopan komission säädösehdotuksista. Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston yleisistunnon päätöksenteon yhteydessä, että perustuslaissa säädetyt valtioneuvoston U-kirjelmät täyttävät eduskunnan osallistumismahdollisuutta ja tietojensaantia koskevat sisällölliset vaatimukset ja että kirjelmät toimitetaan eduskunnalle viipymättä. Oikeuskansleri tutki ministeriöiden menettelyn omasta aloitteestaan.

Perustuslain mukaan ...

Lue lisää »

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin key note –puheenvuoro Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 5.10.2020: Automaattinen päätöksenteko julkishallinnossa. Puheenvuoron pohjalta tarkistettu versio.
 


Oikeuskansleri Tuomas Pöystin puheenvuoro hallinnon automaattisesta päätöksenteosta oikeudellis-teknologisena kysymyksenä, 5.10.2020

Lue lisää »

Puheenvuoropohja valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin esittelypuheenvuoroksi eduskunnan täysistuntoon 1.10.2020 valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2019, K 12/2020 vp

Pidetty lyhennettynä eduskunnan täysistunnossa, ks. puhuttu versio ja käyty keskustelu täysistunnon pöytäkirja PTK 122/2020 vp, kohta 4.

 

Oikeuskansleri piti eduskunnan täysistunnossa esittelypuheenvuoron kertomuksestaan vuodelta 2019. Kertomuksen lähetekeskustelussa eduskunnassa nousivat ...

Lue lisää »

Puheenvuoropohja valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin vastauspuheenvuoroon eduskunnan täysistunnossa 1.10.2020 perustuslakivaliokunnan mietintöön PeVM 16/2020 vp valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2018, K 2/2019 vp

 

Pidetty muutoksin, puhuttu versio ja käyty keskustelu eduskunnan täysistunnon pöytäkirjasta PTK 122/2020 vp, kohta 3.

 

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä ja eduskuntakeskustelussa esillä valtioneuvoston oikeuskanslerin ja ...

Lue lisää »

« Edellinen 1 / 35