Kantelukirjoitus OKV/61/10/2020, jossa arvostellaan muun muassa valtioneuvoston, sisäministeriön ja Rajavartiolaitoksen menettelyä liittyen valtioneuvoston 17.3.2020 ja 7.4.2020 tekemiin päätöksiin koskien rajanylityspaikkojen sulkemista.

Sisäministeriöltä pyydetään selvitystä muun muassa siitä, onko valtioneuvostossa 17.3.2020 ja 7.4.2020 tehtyjen päätösten rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta ja eräiden ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on perustuslain 108 §:n 2 momentin perusteella antanut valtioneuvostolle tämän pyynnöstä lausunnon.

 

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin lausunto valtioneuvostolle Uudenmaan liikkumisrajoitusten kumoamisesta.

Lue lisää »

Apulaisoikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa Covid-19-epidemiaan liittyen on 1.4.2020 ryhdytty muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin:

 

Oma aloite OKV/10/50/2020 Viranomaisten menettely koronaviruksen leviämisen estämisessä lentokentillä

Sosiaali- ja terveysministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä sekä ulkoministeriöltä pyydetään selvitystä toimista, jotka liittyvät koronaviruksen leviämisen estämiseen lentokentillä, sekä viranomaisten ja muiden asiaan liittyvien tahojen välisestä ...

Lue lisää »

Poikkeusoloissa oikeusvaltio joutuu koetukselle uusin tavoin. Laillisuusvalvonnan tulee seurata tätä aktiivisesti, mutta myös sopeuttaa toimintaansa uusiin olosuhteisiin. Tyypillisesti hallinnon ja tuomioistuinten laillisuusvalvonta eli oikeusvalvonta on jälkikäteistä ja usein selvitysten hankkiminen, viranomaisten kuuleminen ja ratkaisujen laatiminen ottaa oman aikansa. Käytännössä kyse on kuukausista.

Poikkeusolot vaativat laillisuusvalvonnalta kuitenkin muuta. Yhtäältä tulee ripeästi ...

Lue lisää »

Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sekä hyvän hallinnon turvaaminen vaativat korostetusti huolenpitoa poikkeusoloissa. Valtioneuvoston oikeuskansleri käytti harvinaisen puheenvuoron valtioneuvoston yleistunnon 26.3.2020 päätteeksi tarpeesta huolehtia toimeentulon turvaa koskevien asioiden viivytyksettömästä käsittelystä asiakkaiden ja käsiteltäväksi tulevien asioiden määrän nopeasti kasvaessa koronaviruksen aiheuttaman pandemian yhteiskunnallisena seurauksena.

Oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa on lisäksi kiinnitetty ...

Lue lisää »

Vuonna 2019 oikeuskanslerinvirastoon saapuneiden kanteluiden määrä jatkoi tasaista kasvuaan. Virastoon saapui 2 130 kantelua eli nelisenkymmentä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kanteluita ratkaistiin 1 973 kappaletta. Ratkaistujen kanteluasioiden mediaanikäsittelyaika oli 7,9 viikkoa.

Laillisuusvalvontakäyntejä eri viranomaisiin tehtiin 17. Omia aloitteita tuli vireille 33.

Oikeuskanslerinvirastossa tarkastettiin osana tuomioistuinten valvontaa 6 332 rangaistustuomiota ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää ympäristöministeriön huomiota ilmastolaissa säädettyyn velvollisuuteen toimittaa ilmastovuosikertomus eduskunnalle vuosittain. Apulaisoikeuskanslerin mukaan ympäristöministeriö on laiminlyönyt tämän velvollisuutensa. Apulaisoikeuskansleri pyysi omana aloitteenaan ministeriöltä selvitystä asiasta.

Vuonna 2015 voimaan tulleen ilmastolain mukaan valtioneuvosto eli hallitus toimittaa eduskunnalle kalenterivuosittain tiedot päästökehityksestä sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan sisältyvien päästövähennystavoitteiden toteutumisesta ja ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kehottaa Poliisihallitusta täydentämään parisuhdeväkivaltaa koskevaa ohjeistustaan. Ohjeissa tulisi ottaa huomioon parisuhdeväkivallan erityispiirteet ja väkivallan uhrin haavoittuva asema. Näin ohjeet vastaisivat myös paremmin Istanbulin sopimuksen vaatimuksia. Apulaisoikeuskanslerin mielestä Poliisihallituksen tulisi harkita, olisiko ohjeistuksen oikeudellista asemaa syytä vahvistaa ja tulisiko osa niistä antaa ohjeiden sijasta määräyksinä.

Apulaisoikeuskansleri otti omana ...

Lue lisää »

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin puheenvuoro 21.11.2019 Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivässä teemalla Lapsibudjetointi Lapsen oikeuksien edistämisen työkaluna.

 

Terveiset Lapset valtaavat valtioneuvoston -tilaisuudesta

Ylimpien laillisuusvalvojien valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen yhtenä roolina on kuunnella kansalaisten huolia, tarpeita ja toiveita oikeudesta ja sen toteutumisesta, kohtuudestakin. Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi ja ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut sisäministeriölle huomautuksen virheellisestä menettelystä salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyssä. Sisäministeriössä on menetelty säännösten ja määräysten vastaisesti suojaustasoon II luokiteltujen asiakirjojen rekisteröinnissä ja arkistoinnissa. Lisäksi osa kyseiseen suojaustasoon kuuluvista asiakirjoista näyttää jääneen pysyvästi kadoksiin.

Asia tuli ilmi apulaisoikeuskanslerin pyydettyä sisäministeriöstä salaisten tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja ...

Lue lisää »

« Edellinen 1 / 33