Maahanmuuttoviraston olisi tullut noudattaa voimassa olevaa lakia

Diaarinumero: OKV/8/50/2016
Antopäivä: 3.2.2017
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri kiinnitti Maahanmuuttoviraston ylijohtajan vakavaa huomiota näkökohtiin, jotka liittyivät turvapaikkahakemusten käsittelyyn.

Oikeuskanslerinvirastosta tehtiin marraskuussa 2016 tutustumis- ja tarkastuskäynti Maahanmuuttovirastoon. Henkilökunnan kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että ylijohtajan määräyksestä keväällä 2016 ei ollut ollenkaan esitelty hakemuksia, joihin olisi voinut silloisen lainsäädännön mukaan soveltaa humanitaarisen suojelun perustetta.

Määräys liittyi lainmuutokseen, joka annettiin eduskunnalle helmikuussa 2016 ja joka tuli voimaan toukokuussa 2016. Ulkomaalaislakia muutettiin siten, että oleskelulupaa ei voitu enää myöntää humanitaarisen suojelun perusteella. Ylijohtajan mukaan hakemusten käsittelyn jäädyttämisellä lainmuutoksen voimaantuloon asti oli tarkoitus taata hakijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Oikeuskansleri piti ylijohtajan menettelyä moitittavana ja Suomen oikeusjärjestykseen soveltumattomana sekä hyvän hallinnon periaatteiden vastaisena. Määräys olla noudattamatta voimassaolevaa lainsäädäntöä oli ristiriidassa hallinnon ennustettavuuden ja täsmällisyyden kanssa ja oli lisäksi ongelmallinen hakijoiden yhdenvertaisuuden kannalta. Määräyksen antamisen ajankohtana ei ollut varmuutta lainmuutoksen eduskuntakäsittelyn aikataulusta eikä välttämättä lopputuloksestakaan. Lisäksi turvapaikanhakijoilla on korostunut oikeusturvan tarve, mikä asettaa viranomaiselle velvollisuuden huolehtia hakijoiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Oikeuskanslerin mukaan moitittavuutta arvioitaessa oli kohtuullista ottaa huomioon vaikea tilanne, johon virasto yllättäen joutui ja jossa toimintoja oli nopeasti sopeutettava vallinneisiin oloihin sopiviksi. Tilanteeseen liittyvät seikat eivät kuitenkaan oikeuttaneet menettelyä.

Oikeuskansleri yhtyi viraston ylijohtajan esittämään näkemykseen, että lainsäädännön siirtymäsäännös oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä tiukennettaessa estäisi vastaavanlaiset ongelmat. Nykyistä käytäntöä, jossa uusia säännöksiä sovelletaan jo aiemmin vireille tulleisiin hakemuksiin, voidaan pitää sekä periaatteelliselta että käytännön kannalta ongelmallisena. Oikeuskansleri lähetti päätöksensä tiedoksi sisäministeriöön, jotta näkökanta siirtymäsäännöksistä otettaisiin huomioon ulkomaalaislainsäädännön tulevassa valmistelussa.

Maahanmuuttovirastoon tehdyn tarkastuskäynnin yhteydessä kävi myös ilmi, että virastossa noudatettiin vuonna 2016 usean kuukauden ajan käytäntöä, jonka mukaan Somalian kansalaisille tehdyt myönteiset oleskelulupapäätökset tuli viedä oikeus- ja maatietopalveluyksikön tarkistettaviksi. Viraston mukaan syynä oli ollut havainto somalialaisten hakemusten poikkeuksellisen korkeista hyväksymisprosenteista ja huoli oleskelulupapäätösten perustelujen laadusta. Oikeuskanslerin mukaan kuvatunlainen menettely oli osa työtehtävien järjestelyä ja kuului sinänsä työnantajan työnjohto-oikeuteen. Hän kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että menettely oli ongelmallinen yksittäisen hakijan oikeusturvan kannalta, koska se viivytti oleskelulupahakemuksen käsittelyä. Lisäksi oikeus saada asiansa asianmukaisesti käsitellyksi koskee kaikkia hakijoita.

OKV_8_50_2016.pdf

« Takaisin