Hätäkeskuslaitos ei vastannut sähköpostitiedusteluun

Diaarinumero: OKV/812/1/2014
Antopäivä: 31.12.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija oli lähettänyt Hätäkeskuslaitoksen virkasähköpostiin tiedustelun hätäkeskusnauhoitteiden saamisesta. Hätäkeskuslaitoksen selvityksen mukaan kantelijalle ei vastattu, koska kantelijan sähköpostin mukaan tiedusteltavaan asiaan liittyen oli tekeillä tutkintapyyntö poliisille, ja selvityksen mukaan oli jääty odottamaan poliisilta tutkintaan liittyvää tallennepyyntöä.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että koska kantelija ei ollut saanut vastausta Hätäkeskuslaitokselle hallintoasiassa lähettämäänsä kirjeeseen, asiaa on arvioitava hallintolain säännösten valossa. Hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että viranomaiselle esitettyyn asialliseen tiedusteluun on vastattava ilman aiheetonta viivytystä. Se, millainen vastaus sisällöllisesti täyttää hyvän hallinnon kriteerit, arvioidaan tapauskohtaisesti. Tärkein näkökohta asian arvioimisessa on se, että viranomaiseen yhteyttä ottanut henkilö ei jää epätietoisuuteen siitä, käsitelläänkö hänen asiansa vai ei.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Hätäkeskuslaitoksen olisi hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti tullut vastata kirjallisesti kantelijan kirjallisesti esittämään hätäkeskusnauhoitteen saamista koskevaan pyyntöön, ja kiinnitti Hätäkeskuslaitoksen huomiota hallintolain mukaiseen velvollisuuteen vastata kirjalliseen yhteydenottoon ilman aiheetonta viivytystä.

« Takaisin