Korvausasian käsittelyaika Potilasvakuutuskeskuksessa

Diaarinumero: OKV/1409/1/2013
Antopäivä: 19.12.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kantelija oli hakenut Potilasvakuutuskeskukselta potilasvahingon johdosta  korvausta muun ohella ansionmenetyksestä. Ansionmenetysasian käsittely oli keskuksessa sen vireille tulosta kestänyt  yhdeksän kuukautta, joista vajaat viisi kuukautta oli kulunut sen siirryttyä eläkeryhmän käsiteltäväksi. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että hänellä ei ollut perusteita katsoa, että korvausasian käsittelyssä kokonaisuudessaan olisi viivytelty aiheettomasti. Ansionmenetystä koskevan asian käsittely oli kuitenkin kestänyt pidempään kuin muiden korvausvaatimusten käsittely, koska korvaushakemus oli ensin käsitelty muiden vaatimusten osalta, minkä jälkeen se oli siirtynyt ansionmenetyksen osalta eläkeryhmän käsiteltäväksi. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan ansionmenetyskorvausta koskevan vaatimuksen käsittelyajan voitiin asian laatu huomioiden kokonaisuudessaan katsoa olleen liian pitkä. Mikäli eri korvauksia koskevat vaatimukset olisi selvitetty yhtäaikaisesti, olisi käsittelyaika ansionmenetystä koskevan vaatimuksen osalta ollut todennäköisesti lyhyempi. Potilasvakuutuskeskus oli ryhtynyt toimenpiteisiin ansionmenetystä koskevien korvausasioiden käsittelyaikojen lyhentämiseksi käsittelyprosessia muuttamalla. Muutoksella pyrittiin vaikuttamaan nimenomaisesti siihen kohtaan käsittelyprosessia, joka oli aiheuttanut kantelijan korvausasian pitkittymisen. Sen vuoksi apulaisoikeuskanslerin sijainen ei katsonut olevan syytä ryhtyä muihin laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin kuin että hän saattoi päätöksessään kantelijan ansionmenetystä koskevan korvausasian käsittelyajasta esittämänsä huomiot keskuksen tietoon.

okv_1409_1_2013.pdf

« Takaisin