Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa

Diaarinumero: OKV/1174/1/2013
Antopäivä: 19.12.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Poliisilaitos oli kantelijan mukaan toiminut lainvastaisesti virantoimituksesta pidättämistä koskevassa virkamiesoikeudellisessa menettelyssä, koska kantelijalle ei ollut varattu mahdollisuutta riittävästi perehtyä virantoimituksesta pidättämisen perusteena olleisiin seikkoihin ennen kuulemistilaisuutta. Kantelija oli tilannut esitukintapöytäkirjan, joka koski häneen kohdistettuja rikosepäilyjä. Kuulemistilaisuutta ei hänen pyynnöstään huolimatta lykätty siten, että hän olisi ennättänyt saada esitutkintapöytäkirjan ennen kuulemistilaisuutta. Virantoimituksesta pidättämisen päättymisestä olisi kantelijan mukaan tullut tehdä erillinen päätös. Kantelijan mukaan poliisilaitos oli toiminut lainvastaisesti myös julkaistessaan poliisilaitoksen sisäisessä tietojärjestelmässä virantoimituksesta pidättämistä koskevan tiedotteen, jossa kantelija oli mainittu nimeltä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi perustuslain 21 §:ään ja ihmisoikeustuomioistuimen sekä korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöön viitaten, että esitutkintapöytäkirja on ollut osa virantoimituksesta pidättämistä koskevaa aineistoa, joka kantelijalla olisi tullut olla käytössään ennen kuulemistilaisuutta. Poliisilaitoksen olisi siten ollut perusteltua järjestää kantelijan virantoimituksesta pidättämistä koskeva kuulemistilaisuus siten, että kantelijalla olisi ollut mahdollisuus tutustua esitutkintapöytäkirjaan ennen kuulemistilaisuutta.

Poliisilaitos oli julkaissut kantelijan virantoimituksesta pidättämisestä poliisilaitoksen sisäisessä tietojärjestelmässä yleisen tiedotteen, jossa rikosepäilyt ja kantelijan nimi oli mainittu. Poliisilaitoksen olisi apulaisoikeuskanslerin mukaan tullut tiedottaa asiasta suppeammalla jakelulla vain sellaisille poliisilaitoksella työskenteleville henkilöille, joilla oli työtehtäviinsä liittyvä välitön tarve tietää kantelijan poissaolo ja mahdollisesti vielä myös poissaolon syy.

Kun asiasta oli kuitenkin julkaistu yleinen tiedote poliisilaitoksen tietojärjestelmässä, niin poliisilaitoksen olisi heti käräjäoikeuden vapauttavan tuomion jälkeen tullut huolehtia myös syytteiden hylkäämistä ja virasta pidättämisen päättämistä koskevan tiedon lisäämisestä tietojärjestelmään.

Poliisilaitoksen olisi ollut perusteltua tehdä virantoimituksesta pidättämisen lopettamisesta päätös oma-aloitteisesti heti käräjäoikeuden hylättyä kantelijaan kohdistetut syytteet, tai viimeistään silloin, kun kantelija oli päätöstä pyytänyt.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen ja apulaispoliisipäällikön huomiota vastaisen varalle edellä mainittuihin seikkoihin virasta pidättämistä koskevassa menettelyssä.

okv_1174_1_2013.pdf

« Takaisin