Kunnan taksapäätös

Diaarinumero: OKV/878/1/2013
Antopäivä: 18.12.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen ratkaisemassa kantelussa oli kysymys kaupunginhallituksen venepaikkataksan tarkistamista koskevasta päätöksestä, jonka mukaan kesäpaikasta peritään kaksinkertainen maksu ulkopaikkakuntalaiselta. Kaupungin taksaa koskevassa päätöksessä ei perusteltu ulkopaikkakuntalaisten kesäpaikkamaksun kaksinkertaisuutta. Kaupunki oli kantelun johdosta antamassaan lausunnossa perustellut kaksinkertaisen maksun perimistä sillä, että ulkopaikkakuntalaiset eivät maksa kunnallisveroa kaupungille. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kunnan asukkaiden ja muiden henkilöiden erisuuruisille venepaikkamaksuille voi olla perustuslaissa tarkoitettu kuntalaissa säädettyyn kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen perustuva ja viime kädessä perustuslaissa vahvistettuun kunnan asukkaiden itsehallintoon palautuva hyväksyttävä peruste. Erilaisen kohtelun hyväksyttävyyden ja oikeasuhtaisuuden tarkempi arviointi oli kuitenkin mahdollista vain silloin, kun erilaiselle kohtelulle esitetään päätöksessä perustelut. Perustelutarve korostuu entisestään eduskunnan 16.12.2014 hyväksymän uuden yhdenvertaisuuslain laajenevan soveltamisalan myötä. Yhdenvertaisuuspunninnassa olisi otettava huomioon kunnan asukkaat, kunnan muut jäsenet ja muut henkilöt. Päätöksessä kiinnitettiin kaupungin huomiota näihin taksapäätöksen perusteluja koskeviin näkökohtiin.

okv_878_1_2013.pdf

« Takaisin