TE-toimiston olisi tullut neuvoa työnhakijaa

Diaarinumero: OKV/684/1/2018
Antopäivä: 1.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti TE-toimiston huomiota hallintolain palvelun asianmukaisuutta ja neuvontaa koskevien säännösten noudattamiseen.

Kantelija oli menettänyt oikeutensa työttömyysetuuteen määräajaksi, koska hän oli jättänyt saapumatta työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteen. Hän oli pyytänyt TE-toimistolta toimintaohjetta asiassaan, mutta hänen pyyntöönsä ei ollut vastattu. Työllistymissuunnitelman laatiminen ja työnhaun uudelleen voimaan laittaminen olivat viivästyneet, ja hän on menettänyt oikeutensa työttömyysetuuteen pidemmältä ajalta kuin etuuden menettämistä koskevassa säännöksessä on säädetty. Lisäksi häntä ei ollut neuvottu muutoksenhaussa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viranomaisessa asioivalla on oikeus saada asianmukaista, ymmärrettävää ja selkeää tietoa asiansa hoitamisesta. Vaatimus korostuu silloin, kun hallintoasiassa on kysymys henkilön oikeuksista tai velvollisuuksista, joiden laiminlyönti voi aiheuttaa hänelle kielteisiä seuraamuksia tai oikeuden menetyksiä. TE-toimisto oli laiminlyönyt hyvän hallinnon edellyttämän asianmukaisen palvelun ja neuvonnan antamisen kantelijalle.

OKV_684_1_2018.pdf

« Takaisin