Hallintokanteluiden käsittelytavat voivat vaarantaa hyvän hallinnon toteutumisen

Diaarinumero: OKV/8/50/2017
Antopäivä: 28.2.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi Poliisihallituksen tietoon näkemyksensä hallintokanteluiden vastuuttamisesta ja kirjaamisprosessista. Hänen mukaansa Poliisihallituksen menettely olla kirjaamatta poliisiyksikölle vastuutettavaa hallintokantelua voi vaarantaa asiakirjajulkisuuden ja hyvän hallinnon toteutumisen.

Poliisihallituksen ohjeistuksen mukaan Poliisihallituksen kirjaamo ohjaa sinne saapuneen hallintokantelun sille poliisiyksikölle, joka asian lopullisesti ratkaisee. Kantelua ei tällöin kirjata Poliisihallituksessa, vaan kirjaamisen suorittaa kyseinen poliisiyksikkö. Asiaa selvitettäessä ilmeni, että poliisilaitokset ovat toisinaan joutuneet toimittamaan niille ohjatun hallintokantelun edelleen toiselle poliisilaitokselle, muulle viranomaiselle tai takaisin Poliisihallitukselle, koska asia ei ole kuulunut niiden käsiteltäväksi.

Apulaisoikeuskansleri korosti, että hallintokanteluiden vastuuttamisessa on noudatettava hyvän hallinnon perusteita ja turvattava niiden henkilöiden oikeudet, joita asia välittömästi koskee. Nämä vaatimukset eivät toteudu, mikäli hallintokantelu tai muu kirjoitus ohjataan taholle, jolle sen käsittely ei kuulu. Apulaisoikeuskanslerin mielestä hallintokanteluja käsittelevällä Poliisihallituksen laillisuusvalvonnalla olisi parhaat edellytykset arvioida, kenen käsiteltäväksi yksittäinen kantelu tai muu kirjoitus kuuluu. Hän pitää perusteltuna menettelyä, että Poliisihallituksen kirjaamo on toimittanut kantelun laillisuusvalvontaan, mikäli oikeasta tai tarkoituksenmukaisimmasta kantelun käsittelijästä on ollut tulkinnanvaraisuutta.

Apulaisoikeuskansleri näki useita ongelmia siinä, ettei Poliisihallitus kirjaa tai selvityksestä päätellen muulla tavalla luetteloi sille saapuneita hallintokanteluita. Kirjaamatta jättäminen tarkoittaa, että kanteluja koskevat asiakirjat eivät liene kovin helposti löydettävissä Poliisihallituksen virkasähköpostista. Lisäksi mikäli kirjaamo ei välittömästi ohjaa kantelua eteenpäin, asian vastuuttaminen voi unohtua tai ainakin viipyä. Myös hallintokanteluiden käsittelyn etenemisen seuranta ja valvonta voi olla jossain määrin epävarmaa tai vähintäänkin työlästä. Menettely on omiaan herättämään epäilyjä esimerkiksi siitä, että hallintokanteluja koskevia asiakirja- tai tietopyyntöjä ei kyettäisi Poliisihallituksessa käsittelemään julkisuuslain ja hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla. Riittävää ei ole se, että hallintokanteluiden vireillesaattajat saavat tarvittaessa tiedon kantelunsa ohjaamisesta poliisiyksikköön. Jokaiselle perusoikeutena kuuluvan tiedonsaantioikeuden toteutuminen edellyttää, että myös muilla kuin asioiden vireillesaattajilla on mahdollisuus saada tietoja hallintokanteluista. Hyvän hallinnon perusteisiin liittyvä käsittelyn viivytyksettömyys voi myös vaarantua.

OKV_8_50_2017.pdf

« Takaisin