Varoitus olisi tullut antaa kohtuullisen ajan kuluessa

Diaarinumero: OKV/729/1/2018
Antopäivä: 21.2.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota hyvää hallintoa koskeviin tarkoitussidonnaisuuden periaatteeseen ja oikeusturvavaatimukseen, jotka tulee ottaa huomioon varoitusta annettaessa.

Kantelija pyysi tutkimaan, oliko kaupungilla ollut oikeus antaa hänelle varoitus vuonna 2017. Varoitus koski hänen toimintaansa virkasuhteisena erikoissairaanhoidon tulosaluejohtajana vuonna 2013. Varoituksen antamisajankohtana hän toimi virkasuhteisena asiantuntijalääkärinä, jossa virassa hän oli ollut vuodesta 2015 alkaen.

Kaupunki katsoi, että kantelijan virkasuhde kaupunkiin oli ollut yhtäjaksoinen ja jatkunut keskeytyksettä, ja näin ollen työnantajalla oli oikeus tarkastella virkasuhdetta yhtenä kokonaisuutena. Kaupunki katsoi lisäksi, että varoituksen antamiseen oli ryhdytty välittömästi, kun varoitukseen johtanut menettely oli saatu luotettavasti selvitetyksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että noin neljän vuoden viive moitittavaksi katsotusta menettelystä varoituksen antamiseen oli sekä varoituksen tarkoituksen että varoituksen saajan oikeusturvan kannalta selvästi liian pitkä. Koska kantelijan työtehtävät varoituksen antamisajankohtana eivät olleet enää samat tai samankaltaiset, ei varoituksen tarkoitus ollut voinut toteutua tältäkään osin.

OKV_729_1_2018.pdf

« Takaisin