Yli vuoden mittainen virkasuhde olisi tullut laittaa julkiseen hakuun

Diaarinumero: OKV/1350/1/2017
Antopäivä: 8.6.2018
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Maahanmuuttoviraston huomiota siihen, että virantäytössä olisi tullut noudattaa valtiovarainministeriön laatimia ohjeita julkisesta hakumenettelystä ja että virkanimityksestä olisi tullut laatia muistio.

Tulosalueen johtaja oli saanut suoran jatkonimityksen hoitamaansa määräaikaiseen tehtävään. Maahanmuuttovirasto oli tehnyt nimityspäätöksen määräaikaiseen virkasuhteeseen ns. sisäisen haun perusteella siten, että perhevapailla olevat henkilöt huomioitiin, mutta ei niitä, jotka olivat muista syistä virkavapaalla. Nimityksestä ei ollut laadittu muistiota, josta olisi ilmennyt perustelut nimitykselle.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei Maahanmuuttovirasto ollut menetellyt virantäytössä noudatettavista periaatteista annetun valtiovarainministeriön ohjeen mukaisesti, kun yhteensä yli vuoden mittainen määräaikainen virkasuhde oli täytetty ilman avointa ja julkista hakumenettelyä. Hakuprosessin työläys ei voi olla oikeudellisesti hyväksyttävä peruste poiketa julkisen hakumenettelyn pääsäännöstä. Oikeudellisesti perusteltuna ei myöskään voinut pitää tehtyä rajausta, jonka mukaan muista kuin perhesyistä virkavapaalla olevia ei huomioitu nimitystä tehtäessä. Nimityspäätöksen perustelut olisi lisäksi tullut esittää muistiossa tai muussa asiakirjassa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kysymys ei ollut sellaisesta tapauksesta, jossa olisi ollut perusteita poiketa laissa säädetystä perusteluvelvollisuudesta.

OKV_1350_1_2017.pdf

« Takaisin