Ratkaisut:

2 Hakutulosta sanalla: aalto

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun opetus- ja tutkintokieli

Diaarinumero: OKV/712/1/2013
Antopäivä: 12.11.2013
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija arvosteli sitä, että Aalto-yliopiston rakennus- ja ympäristötekniikan osastolla kaikkien ylemmän korkeakoulututkinnon kurssien opetuskieli on englanti. Kantelijan käsityksen mukaan opetus tulisi järjestää myös suomeksi.

Yliopistolain 11 §:ssä määritellään yliopistoissa käytettävät opetus- ja tutkintokielet. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Yliopisto voi lisäksi yliopistolain mukaan päättää muun kielen käyttämisestä opetus- ja tutkintokielenä ja opintosuorituksissa. Apulaisoikeuskansleri katsoi perustuslain 16 ja 17 §:n säännökset huomioon ottaen, että myös suomen ja ruotsin kielten tulee edelleen säilyä perustutkinnon opetus- ja tutkintokielinä. Yliopistolaki jättää kuitenkin melko pitkälti yliopiston itsensä päätettäväksi sen, missä laajuudessa lakisääteisiä opetus- ja tutkintokieliä on käytettävä, ja miten paljon niiden sijasta tai ohella voidaan käyttää muita kieliä. Muiden kielten käyttö ei kuitenkaan saa olla niin laajaa, että suomen asema opetus- ja tutkintokielenä syrjäytyy.

Apulaisoikeuskansleri saattoi Aalto-yliopiston ja sen insinööritieteiden korkeakoulun tietoon käsityksensä yliopistolain kielisäännöksen merkityksestä ja pyysi yliopistoa viimeistään 31.3.2014 toimittamaan tiedon siitä, miten insinööritieteiden maisteriohjelman uudistaminen on edennyt.

okv_712_1_2013.pdf

« Takaisin

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli

Diaarinumero: OKV/136/1/2012 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/727/1/2013
Antopäivä: 13.11.2013
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelijat arvostelivat sitä, että Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa uuden tutkintosääntönsä mukaan vain englanninkielisiä maisterinkoulutusohjelmia.

Yliopistolain 11 §:ssä määritellään yliopistoissa käytettävät opetus- ja tutkintokielet. Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan opetus- ja tutkintokieli on suomi. Yliopisto voi lisäksi yliopistolain mukaan päättää muun kielen käyttämisestä opetus- ja tutkintokielenä ja opintosuorituksissa. Apulaisoikeuskansleri katsoi perustuslain 16 ja 17 §:n säännökset huomioon ottaen, että myös suomen kielen tulee edelleen säilyä yhtenä perustutkinnon opetus- ja tutkintokielenä, ja ettei Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päätös tarjota ainoastaan englanninkielisiä maisteriohjelmia syksystä 2013 alkaen ole perustuslain edellyttämien velvoitteiden eikä yliopistolain 11 §:n mukainen.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että yliopistolla on harkintavaltaa siinä, missä laajuudessa lakisääteisten opetus- ja tutkintokielten sijasta tai ohella voidaan käyttää muita kieliä. Yliopiston kauppakorkeakoulun tulisi ratkaisun mukaan esimerkiksi tutkintosäännössään määritellä se, missä määrin suomen kielen sijasta tai ohella käytetään englannin kieltä sekä se, missä määrin opiskelija saa käyttää suomen kieltä tenttivastauksissaan, kirjallisissa töissä tai luennoilla. Muiden kielten käyttö ei kuitenkaan saa olla niin laajaa, että suomen asema opetus- ja tutkintokielenä syrjäytyy.

Tutkintosäännön siirtymäsäännösten mukaan opiskelija, joka on saanut opiskeluoikeuden ennen 1.8.2013, voi suorittaa opintonsa loppuun aiempien tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2016 saakka. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kauppakorkeakoulun tulee huolehtia siitä, että tutkintosäännön muutostilanteissa kyseinen aika on riittävän pitkä, jotta kaikkien opiskeluoikeuden ennen tutkintosäännön muutosta saaneiden oikeudet tulevat turvatuiksi. Pitkä siirtymäaika ei kuitenkaan voi muuttaa peruslähtökohtaa eli siirtymäkauden jälkeenkin suomenkielistä opetustarjontaa on oltava riittävästi.

Apulaisoikeuskansleri pyysi yliopistoa viimeistään 31.3.2014 toimittamaan tiedon siitä, mihin toimenpiteisiin päätös on johtanut.

okv_727_1_2013

okv_136_1_2013.pdf

« Takaisin