Ratkaisut

Oikaisuvaatimukset olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/629/1/2018
Antopäivä: 26.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota velvollisuuteen käsitellä oikaisuvaatimukset viivytyksettä ja etuushakemukset asianmukaisesti ja huolellisesti.

Kantelijan oikaisuvaatimusten käsittely Kelan Oikaisuvaatimuskeskuksessa oli kestänyt kahden ensimmäisen oikaisuvaatimuksen osalta lähes neljä kuukautta ja kolmannessa tapauksessa yli viisi kuukautta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että käsittelyajat eivät täytä perustuslain ja hallintolain säännösten vaatimusta oikaisuvaatimuksen viivytyksettömästä ja kiireellisestä käsittelystä. Toimeentulotuki on viimekätisin toimeentulon muoto, jonka myöntämisessä ja myös sitä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelyssä joutuisan käsittelyn vaatimus korostuu. Pitkä käsittelyaika vaarantaa oikeusturvaa myös viivästyttäessään mahdollisuutta valitusoikeuden käyttämiseen hallinto-oikeudessa.

Pitkää käsittelyaikaa ei voida perustella puuttuvilla henkilöstöresursseilla. Viranomaista velvoittava hyvä hallinto edellyttää viranomaisen mitoittavan palvelunsa siten, että asiakkaiden oikeusturva ei vaarannu. Arvioitaessa asiaa kantelijan kannalta asiassa ei ollut tullut esiin syitä, joiden perusteella näin pitkiä käsittelyaikoja voitaisiin pitää hyväksyttävänä. Kanteluasian ratkaisuajankohtana käytettävissä olevien tietojen perusteella oikaisuvaatimusten käsittelyaikatilanne näytti kuitenkin korjaantuneen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen otti kantaa myös kantelijan etuushakemusten käsittelyyn. Hän totesi, että kantelijan asumistukihakemuksen liitteitä ei ollut tarkistettu riittävän huolellisesti, minkä vuoksi kantelijaa oli pyydetty tarpeettomasti toimittamaan liitteitä, jotka olivat jo Kelalla.

« Takaisin

Sovellettava säännös olisi tullut ilmoittaa ratkaisussa

Diaarinumero: OKV/382/1/2018
Antopäivä: 25.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Patentti- ja rekisterihallituksen huomiota siihen, että sen antamassa ratkaisussa olisi tullut ilmoittaa, mikä lainsäännös oli ollut ratkaisun oikeudellisena perusteena.

Kantelussa oli kyse pienyrityksen tilintarkastuksen laaduntarkastusta koskevasta ratkaisusta, jossa oli noudatettu ISA-standardeja. Ratkaisusta ei ilmennyt, että ISA-standardien noudattaminen laaduntarkastuksessa perustui tiettyyn tilintarkastuslain pykälään.

Muutoin apulaisoikeuskanslerilla ei ollut oikeudellisia edellytyksiä katsoa, että Patentti- ja rekisterihallitus olisi menetellyt laaduntarkastuksessa lainvastaisesti pelkästään siksi, että se oli tilintarkastajalle havaintoja esittäessään soveltanut ISA-standardeja. Patentti- ja rekisterihallitus oli käyttänyt harkintavaltaansa suorittaessaan sille tilintarkastuslaissa säädettyä tehtävää. Apulaisoikeuskansleri viittasi myös siihen, että työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan tilintarkastuslainsäädännön muutoksia, jotta käyttöön voitaisiin ottaa varsinaista lakisääteistä tilintarkastusta kevyempi tarkastus.

OKV_382_1_2018 (ruotsinkielinen).pdf

« Takaisin

Opetus- ja kulttuuriministeriön menettely tiedusteluun vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/590/1/2018
Antopäivä: 23.3.2019
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri kiinnitti opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tiedusteluun vastaamisessa.

Kantelija oli lähettänyt tiedustelunsa opetusministerille kolme kertaa saamatta vastausta. Vastaus oli toimitettu vasta sen jälkeen, kun oikeuskanslerinvirastosta oli lähetetty asiaa koskeva tietopyyntö. Tämä tapahtui noin seitsemän ja puoli kuukautta ensimmäisen tiedustelun lähettämisen jälkeen.

Vastaamiseen kulunut aika ei ollut kohtuullinen. Kun kantelija oli kolme kertaa tiedustellut samaa asiaa ja tiedusteluun oli vastattu vasta oikeuskanslerinviraston yhteydenoton jälkeen, vaikuttaa myös ilmeiseltä, ettei ministeriössä ollut noudatettu riittävää huolellisuutta asian käsittelyssä.

OKV_590_1_2018.pdf

« Takaisin

Viranhakuilmoitusten julkaisemisessa meneteltiin virheellisesti

Diaarinumero: OKV/1856/1/2018 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1857/1/2018
Antopäivä: 19.3.2019
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan oikeusministeriön menettely viranhakuilmoitusten julkaisemisessa ei ollut hyvän hallinnon mukaista.

Oikeusministeriö oli julkaissut valtiolle.fi-palvelussa kahta apulaistietosuojavaltuutetun virkasuhdetta koskevat hakuilmoitukset ja tiedottanut asiasta. Ministeriö oli kuitenkin poistanut hakuilmoitukset seuraavana päivänä, koska ne oli julkaistu erehdyksessä keskeneräisinä.

Oikeuskansleri totesi, että tilanne on voinut perustellusti aiheuttaa mahdollisten hakijoiden joukossa epätietoisuutta. Hyvän hallinnon mukainen menettely olisi ollut tiedottaa myös hakuilmoitusten poistamisesta ja siitä, että hakuilmoitukset julkaistaan myöhemmin uudelleen uudella hakuajalla.

Kanteluissa arvosteltiin myös hakuilmoituksissa ilmoitettuja kelpoisuusvaatimuksia ja hakijoiden eduksi luettavaa kokemusta ja osaamista. Näiltä osin oikeuskansleri ei havainnut puutteita.

OKV_1856_1_2018 ja OKV_1857_1_2018.pdf

« Takaisin

Valtioneuvoston kirjelmä olisi tullut toimittaa eduskuntaan viipymättä

Diaarinumero: OKV/17/50/2018
Antopäivä: 18.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ulkoministeriön huomiota velvollisuuteen toimittaa valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle viivytyksettä.
 
Ulkoministeriö esitteli komission ehdotusta koskevan valtioneuvoston kirjelmän (U-kirjelmän) eduskunnalle vasta 27 viikon kuluttua ehdotuksen antamisesta. Komission ehdotus liittyi Schengen-viisumitietojärjestelmään ja viisumisäännöstön muuttamiseen.
 
Apulaisoikeuskansleri totesi, että perustuslain mukaan valtioneuvoston tulee saattaa eduskunnan käsiteltäväksi sen toimivaltaan kuuluvat ehdotukset. Asia tulee viedä eduskunnan käsiteltäväksi valtioneuvoston kirjelmällä viipymättä. Eduskunnan suuri valiokunta on edellyttänyt, että normaalitapauksessa U-kirjelmä tulisi toimittaa eduskunnalle muutamassa viikossa ehdotuksen saapumisen jälkeen.

OKV_17_50_2018.pdf

« Takaisin

Oleskelulupahakemus olisi tullut käsitellä viipymättä ja hyvän hallinnon mukaisesti

Diaarinumero: OKV/516/1/2018
Antopäivä: 13.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri huomautti Maahanmuuttovirastoa työperusteisen oleskelulupahakemuksen enimmäiskäsittelyajan huomattavasta ylittämisestä. Hän myös kiinnitti Maahanmuuttoviraston vakavaa huomiota viranomaisen velvollisuuteen esittää asianosaisen pyynnöstä arvio päätöksen antamisen ajankohdasta. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota perustuslain, ulkomaalaislain ja hallintolain säännöksiin tarkoitussidonnaisuusperiaatteen noudattamisesta, asian viivytyksettömästä käsittelystä, neuvonnasta, asian selvittämisestä sekä täydennysten ja lisäselvitysten pyytämisestä.

Oleskeluluvan kokonaiskäsittelyaika oli ollut poliisilla, TE-toimistossa ja Maahanmuuttovirastossa noin kaksi vuotta ja seitsemän kuukautta. Hakemus pantiin vireille syyskuussa 2015, ja sen perusteeksi muutettiin marraskuussa 2016 työntekijän oleskelulupa. Hakemuksen käsittelyyn soveltui tuosta ajankohdasta alkaen neljän kuukauden enimmäiskäsittelyaika. Maahanmuuttoviraston päätös annettiin kantelijalle tiedoksi lopulta huhtikuussa 2018.

Apulaisoikeuskansleri totesi hakemuksen käsittelyn viivästyneen aiheettomasti sekä poliisilaitoksella että Maahanmuuttovirastossa. Poliisilaitoksella kantelijaa ei ollut pyydetty yksilöidysti täydentämään hakemustaan eikä esittämään yksilöityä lisäselvitystä, eikä poliisilaitos ollut asettanut kohtuullista määräaikaa täydennysten ja lisäselvitysten toimittamiselle. Poliisilaitoksen olisi tullut myös varmistaa, että kantelija oli riittävällä tavalla ymmärtänyt, mitä selvityksiä, asiakirjoja tai muita toimenpiteitä häneltä asian käsittelyn etenemiseksi edellytetään. Poliisilaitos oli myös ottanut hakemuksen vastaan syyskuussa 2015, vaikka se perustui jo kumottuun oleskelulupaperusteeseen. Maahanmuuttovirasto oli ylittänyt huomattavasti työperusteisen oleskelulupahakemuksen laissa säädetyn enimmäiskäsittelyajan. Maahanmuuttovirastosta ei myöskään ollut esitetty kantelijalle tämän pyytämää arviota päätöksen antamisen ajankohdasta.

OKV_516_1_2018.pdf

« Takaisin

Lastensuojelukanteluiden käsittely oli viipynyt

Diaarinumero: OKV/8/50/2018
Antopäivä: 13.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi aluehallintoviraston ylijohtajalle huomautuksen lain ja velvollisuuksien vastaisesta menettelystä, koska lastensuojelun valvonta virastossa oli ollut ruuhkautunutta lähes koko viraston toiminta-ajan. Ylijohtajan vastuulla on turvata perustuslain ja hallintolain säännösten noudattaminen vastuulleen kuuluvan viraston toiminnassa.

Lastensuojelua koskevien kanteluasioiden keskimääräiset käsittelyajat olivat olleet kohtuuttoman pitkät aluehallintovirastossa vuodesta 2010 lähtien. Sama havainto koski myös lastensuojelun muuta valvontaa. Tilanteeseen olivat vaikuttaneet useat eri seikat, jotka olivat osin olleet viraston vaikutuspiirin ulkopuolella, kuten alueelliset erityispiirteet, resurssit, kanteluiden määrä ja laatu sekä tuottavuustavoitteet. Viraston mahdollisuuksiin toimintansa organisoimisessa ja resurssien kohdentamisessa olivat vaikuttaneet myös henkilötyövuosikehykset ja virkojen täyttölupamenettely, jotka olivat heikentäneet viraston sisäistä joustavuutta ongelmiin puuttumiseksi. Tilanne on kuitenkin ollut samankaltainen muidenkin aluehallintovirastojen kohdalla eivätkä alueelliset erityispiirteet, voimavaratilanne tai muut erityisolosuhteet selittäneet aluehallintoviraston muista aluehallintovirastoista eriävää kehitystä.

Aluehallintovirastossa oli myös ollut käytettävissä tietoa lastensuojelua koskevien kanteluasioiden käsittelystä ja käsittelyajoista. Kyseinen tieto ei kuitenkaan ollut johtanut virastossa tarpeeksi vaikuttaviin toimenpiteisiin käsittelyaikojen lyhentämiseksi kuin vasta vuonna 2014, jolloin virasto haki ja sai valtiovarainministeriöstä rahoitusta kanteluruuhkan purkamiseen. Käsittelyajat lyhenivät hetkellisesti, mutta ne olivat jälleen vuosina 2017 ja 2018 kohtuuttoman pitkät.

Apulaisoikeuskansleri piti tilannetta perustuslain ja hallintolain vastaisena ja erittäin vakavana. Apulaisoikeuskanslerin mukaan ruuhkautumiseen ja käsittelyaikojen pitenemiseen olisi tullut puuttua nopeammin ja pitkäjänteisemmin. Hänen tiedossaan ei kuitenkaan ollut yksittäisiä tilanteita, joissa kanteluasioiden viipyminen olisi aiheuttanut asiakasturvallisuutta vaarantavan tilanteen tai oikeuden menetyksen.

Valtiovarainministeriö pitää antamansa selvityksen mukaan tarpeellisena selvittää, poikkeavatko aluehallintoviraston toimintamallit ja toiminnan johtaminen muissa aluehallintovirastoissa käytössä olevista malleista. Ministeriö pitää myös tarpeellisena ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin pysyvien toiminnallisten muutosten aikaansaamiseksi. Sen vuoksi apulaisoikeuskansleri saattoi päätöksessään esittämänsä huomiot valtiovarainministeriön tietoon ja pyysi ministeriötä ilmoittamaan, minkälaisiin toimenpiteisiin se on ryhtynyt.

Apulaisoikeuskansleri saattoi valtiovarainministeriön tietoon myös aluehallintovirastoihin tekemillään tarkastuskäynneillä havaitsemansa huolestuttavan tilanteen, jonka mukaan aluehallintovirastot eivät kykene ohjaamaan ja valvomaan lastensuojelua riittävän suunnitelmallisesti ja ennaltaehkäisevästi. Aluehallintovirastoille on asetettu tavoitteet suunnitelmallisen ja ennaltaehkäisevän ohjauksen ja valvonnan toteuttamiseksi, ja hän pyysi ministeriötä ilmoittamaan, kuinka se pyrkii varmistamaan tavoitteen saavuttamisen.

Edelleen apulaisoikeuskansleri toimitti päätöksensä tiedoksi aluehallintovirastojen toiminnallisesta ohjauksesta osaltaan vastaavalle sosiaali- ja terveysministeriölle. Hän pyysi ministeriötä arvioimaan, minkälaisilla toimenpiteillä se voi vaikuttaa asiaan.

OKV_8_50_2018.pdf

« Takaisin

Valitusasian käsittely hallinto-oikeudessa viivästyi

Diaarinumero: OKV/1610/1/2018
Antopäivä: 12.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi hallinto-oikeuden tietoon käsityksensä valituksen käsittelyn viivästymisestä sekä asian käsittelyvaihetta koskeviin tiedusteluihin vastaamisesta.

Kunnallisvalitus oli jätetty hallinto-oikeuteen helmikuussa 2016. Päätös asiassa annettiin vasta noin kolmen vuoden kuluttua helmikuussa 2019. Käsittely oli viivästynyt hallinto-oikeuden selvityksen mukaan muun muassa hankittujen lisäselvitysten vuoksi sekä sen takia, että erään toisen valituksen ratkaisemista samaan aikaan pidettiin aiheellisena. Käsittely viivästyi myös osaston vaikean työtilanteen ja sairastapausten vuoksi. Apulaisoikeuskansleri piti kuitenkin valituksen käsittelyaikaa selvästi liian pitkänä.

Asian käsittelyvaihetta koskeviin tiedusteluihin annetuissa vastauksissa esitetyt arviot olivat muuttuneet asian käsittelyn edetessä. Arvion tarkoitus on olla informatiivinen, eikä lainkohdan tarkoituksen voitu apulaisoikeuskanslerin mukaan katsoa toteutuvan, jos arviot poikkeavat hyvin paljon todellisesta käsittelyajankohdasta.

OKV_1610_1_2018.pdf

« Takaisin

Vakuutusyhtiön olisi tullut antaa päätös korvausasiassa

Diaarinumero: OKV/500/1/2018
Antopäivä: 8.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti vakuutusyhtiön huomiota velvollisuuteen antaa korvauspäätös liikennevakuutuslain mukaisesti sekä velvollisuuteen perustella korvauksenhakijalle annettavat ilmoitukset ja päätökset hallintolain mukaisesti.

Kantelija oli esittänyt vakuutusyhtiölle työkyvyttömyyseläkkeensä perusteena olevan vuosiansion määrän muuttamista. Hän oli korvausvaatimuksessa esittänyt uutena selvityksenä perimäänsä metsätilaa koskevia seikkoja. Kantelijalle oli ilman päätöstä ja muutoksenhakuosoitusta ilmoitettu, että korvausasiaa ei käsitellä uudelleen. Kantelija oli toimittanut vakuutusyhtiöön Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan kannanoton asiaan, mutta asia oli otettu käsittelyyn ja korvauspäätös annettu vasta apulaisoikeuskanslerin selvityspyynnön saavuttua yhtiöön.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kantelijalle annetussa vastauksessa olisi tullut ilmoittaa korvausasian uudelleen käsittelyä koskevat edellytykset ja perustella, miksi vuosiansioasiaa ei oteta uudelleen käsittelyyn. Hän totesi, että muutoksenhakukelpoisen päätöksen saaminen on tärkeää korvauksen hakijan oikeusturvan kannalta, koska päätöksen perusteella hakija voi pyytää lausuntoa liikennevahinkolautakunnalta tai saattaa asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Päätösten asianmukainen perusteleminen hallintolaissa edellytetyllä tavalla on olennaista asianosaisen oikeusturvan ja myös viranomaistoimintaa tai julkista tehtävää hoitavaa kohtaan tunnetun luottamuksen kannalta. Asianosaisen oikeusturva edellyttää, että hän saa tietoonsa, mitkä seikat ja selvitykset ovat johtaneet ja vaikuttaneet häntä koskevaan ratkaisuun.

OKV_500_1_2018.pdf

« Takaisin

Matkakustannusten korvaamisasiassa olisi tullut noudattaa määräaikalakia

Diaarinumero: OKV/746/1/2018
Antopäivä: 6.3.2019
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri  kiinnitti   TE-toimiston huomiota määräaikalain noudattamiseen.

TE-toimisto oli hylännyt kantelijan hakemuksen matkakustannusten korvaamisesta, sillä se katsoi, että korvausta ei ollut haettu määräajassa. Korvaushakemus koski kantelijan työhaastatteluun 19.2.2018 tekemää matkaa, ja se oli saapunut TE-toimistoon 19.3.2018. Korvausta tulee asiaa koskevan säännöksen mukaan hakea kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. TE-toimisto hylkäsi myös kantelijan päätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen, mutta muutti myöhemmin päätöstään ja myönsi korvauksen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että määräaikalain mukaan hakemus tuli tehdä viimeistään 19.3.2018 eli se oli saapunut määräajassa. Hakemusta eikä siitä tehtyä oikaisuvaatimusta ei näin ollen olisi tullut hylätä. TE-toimistossa ei ollut noudatettu määräaikalakia.

OKV_746_1_2018.pdf

« Takaisin