Ratkaisut

Lastensuojelupalveluja tulee saada kiiretilanteissakin ruotsin kielellä

Diaarinumero: OKV/210/1/2017
Antopäivä: 14.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tietoon näkemyksensä, että lastensuojelun asiakkailla on oikeus saada palvelunsa omalla kielellään, suomeksi tai ruotsiksi.

Kaupungilla oli vaikeuksia järjestää kiireellisissä tilanteissa lastensuojelun ympärivuorokautisia palveluja ruotsin kielellä. Muilta osin palvelut pystyttiin järjestämään ruotsiksi. Kaupunki vetosi vaikeuteen rekrytoida ruotsin kieltä osaavia työntekijöitä ja ruotsinkielisten asiakkaiden vähäiseen määrään.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan oman kielen, suomen tai ruotsin, käyttäminen on subjektiivinen oikeus, jonka toteutuminen viranomaisen on turvattava. Viranomaisen on sen vuoksi järjestettävä toimintansa siten, että kielelliset oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti jokaisessa tilanteessa.

Päätös (ruotsiksi):

OKV_210_1_2017.pdf

Hallintokantelu olisi tullut kirjata viipymättä

Diaarinumero: OKV/1077/1/2016
Antopäivä: 11.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Poliisihallituksen huomiota velvollisuuteen käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelija oli lähettänyt Poliisihallitukselle poliisilaitoksen menettelyä koskeneen hallintokantelun. Poliisihallituksen kirjaamossa kantelukirjoitukseen oli sen saapumispäivänä merkitty saapumisleima, mutta asia oli kirjattu vasta lähes vuosi myöhemmin, kun oikeuskanslerinvirastosta oli tiedusteltu asian käsittelyvaihetta.

Kirjaamisen viipymisen syy jäi jossain määrin avoimeksi. Poliisihallitus kertoi selvityksessään muun muassa saapuneen postin määrän kasvaneen merkittävästi. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, etteivät Poliisihallituksen esittämät seikat olleet oikeudellisesti hyväksyttävä syy kirjaamisviiveelle ja sen myötä kantelun käsittelyn viivästymiselle.

OKV_1077_1_2016.pdf

Tiedusteluun ja asiakirjapyyntöön olisi tullut vastata julkisuuslain mukaisesti

Diaarinumero: OKV/164/1/2017
Antopäivä: 4.12.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti oikeusministeriön vakavaa huomiota velvollisuuteen noudattaa julkisuuslakia. Hän totesi, että oikeuskansleri oli kiinnittänyt oikeusministeriön huomiota samaan asiaan jo vuonna 2015, kun sama kantelija oli edellisen kerran kannellut samasta asiakokonaisuudesta.

Kantelija oli esittänyt oikeusministeriölle tiettyyn asiakokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja pyytänyt siihen liittyviä asiakirjoja vuosilta 2002–2015. Ministeriö vastasi viestiin yli kahden kuukauden kuluttua ja toimitti asiaan liittyvän esittelymuistion vuodelta 2015. Apulaisoikeuskanslerin mukaan käytettävissä olevien selvitysten perusteella vaikutti siltä, että ministeriöllä oli kyseiseen aihepiiriin liittyviä asiakirjoja, jotka eivät ministeriön käsityksen mukaan kuitenkaan olleet julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisen julkisia asiakirjoja.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei ministeriö ollut noudattanut julkisuuslaissa säädettyä määräaikaa, jonka mukaan asiakirjapyyntöön olisi tullut vastata viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta. Ministeriö ei myöskään ollut julkisuuslain mukaisesti ilmoittanut kantelijalle asiakirjojen antamisesta kieltäytymisen syytä tai tietoa siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kysymys siitä, oliko oikeusministeriön käsitys aihepiiriin liittyvien asiakirjojen luonteesta oikea, oli voitava saattaa viime kädessä tuomioistuimen käsiteltäväksi.

OKV_164_1_2017.pdf

Yhteydenottopyyntöön olisi tullut vastata viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/1853/1/2017
Antopäivä: 30.11.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti aluehallintoviraston huomiota velvollisuuteen vastata yhteydenottopyyntöihin kohtuullisessa ajassa.

Kantelija oli yrittänyt tavoittaa kanteluasiansa käsittelijää aluehallintovirastossa ja jättänyt tälle yhteydenottopyyntöjä. Viive yhteydenottoihin vastaamisessa oli pisimmillään ollut useita kuukausia.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisella on velvollisuus antaa hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa ja että yhteydenottoihin tulee vastata kohtuullisessa ajassa. Kantelijan tapauksessa aluehallintoviraston menettely ei ollut hallintolaissa säädetyn palveluperiaatteen mukaista eikä se täyttänyt samassa laissa säädetyn neuvonta- ja vastaamisvelvoitteen toteuttamiselle asetettuja ajallisia vaatimuksia.

OKV_1853_1_2017.pdf

Susien lopettamispäätösten tulee olla asianmukaisia

Diaarinumero: OKV/254/1/2016
Antopäivä: 27.11.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Poliisihallituksen ja poliisilaitoksen huomiota esittämäänsä näkemykseen, että osassa poliisilaitoksen antamista susien lopettamispäätöksistä oli ollut puutteita. Hän totesi, että päätösten asianmukaisuus on tarvittaessa varmistettava koulutuksen ja ohjeistuksen avulla.

Apulaisoikeuskansleri selvitti tehdyn kantelun perusteella, oliko poliisilaitos toiminut oikein antaessaan susien lopettamista koskevia päätöksiä vuodenvaihteen 2015–2016 tienoilla. Hänen mukaansa päätökset eivät olleet lainvastaisia, mutta osassa niistä oli puutteita. Puutteet oli havaittu myös poliisilaitoksen omassa laillisuusvalvonnassa.

OKV_254_1_2016.pdf

Tuomareille huomautukset tuomioissa olleiden virheiden takia

Diaarinumero: OKV/14/30/2017 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/16/30/2017
Antopäivä: 24.11.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi kahdelle käräjätuomarille huomautukset tuomioissa olleiden virheiden takia. Ensimmäisessä tapauksessa ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika oli määrätty päättymään ennen tuomion antopäivää ja toisessa tapauksessa tuomion antamispäivänä. Virheet kävivät ilmi oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa.

Poliisilaitoksen olisi tullut vastata tiedusteluun viipymättä

Diaarinumero: OKV/650/1/2017
Antopäivä: 23.11.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion huomiota velvollisuuteen vastata tiedusteluihin viivytyksettä. Kantelijan tiedusteluun oli vastattu vasta puoli vuotta tiedustelun esittämisen jälkeen hänen tehtyä asiasta kantelun. Apulaisoikeuskanslerin mukaan hyvän hallinnon periaatteiden mukainen kohtuullinen vastausaika oli ylittynyt. Menettelyn moitittavuutta arvioidessaan hän otti kuitenkin huomioon, että kyseessä oli tutkinnanjohtajan inhimillinen erehdys, jonka havaittuaan tämä oli ryhtynyt toimiin virheen korjaamiseksi ja ilmoittanut kantelijalle vastauksen viivästymisen syyt.

OKV_650_1_2017.pdf

Hallintopäätös on annettava kirjallisesti

Diaarinumero: OKV/1898/1/2016
Antopäivä: 22.11.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) huomiota hallintolain säännöksiin hallintopäätöksen antamisesta sekä esittämiinsä näkökohtiin oikeudellisten asiantuntijapalveluiden hankkimisesta.

Tekes oli antanut virkarikoksesta epäillylle virkamiehelle suullisen päätöksen siitä, että se maksaa virkamiehen oikeudenkäyntikulut. Apulaisoikeuskanslerin mukaan suullisen päätöksen antaminen ei ollut riittävä menettely, vaan asiasta olisi tullut tehdä hallintolain mukainen kirjallinen päätös. Päätöksestä olisi tullut ilmetä vähintään sen tekijä ja päivämäärä sekä tieto siitä, mihin asianosainen oli sen perusteella oikeutettu.

Kantelussa oli kyse myös siitä, että Tekes oli pyytänyt asianajotoimistolta asiantuntijalausuntoja, jotka liittyivät julkisuuslain tulkintaan ja yritysrahoituksen väärinkäyttöepäilyn rikosoikeudelliseen arviointiin. Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikeudellisten asiantuntijapalvelujen hyödyntäminen on mahdollista, mikäli viranomaisen päätöksenteko, valmistelu ja muu virkavastuullinen viranomaistoiminta pysyy muodollisesti ja tosiasiallisesti viranomaisella itsellään. Hän katsoi, ettei Tekes ollut siirtänyt varsinaista päätöksentekoaan ulkopuoliselle taholle. Hän kuitenkin totesi, että tiettyjen keskeisten perussäännösten, kuten julkisuuslain, hallinta kuuluu viranomaisen tehtäviin. Tällaisista tehtävistä viranomaisen tulisi lähtökohtaisesti suoriutua ilman ulkopuolista apua. Myös rahoituksen väärinkäyttöepäilyyn liittyvistä virkatehtävistä Tekesin olisi lähtökohtaisesti tullut suoriutua itse, kun otetaan huomioon se, että Tekes myöntää vuosittain merkittäviä määriä yritysrahoitusta.

OKV_1898_1_2016.pdf

Kantelu olisi tullut käsitellä viipymättä

Diaarinumero: OKV/1112/1/2017
Antopäivä: 21.11.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) huomiota velvollisuuteen käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä. Hän saattoi näkemyksensä myös virastoa ohjaavan sosiaali- ja terveysministeriön tietoon.

Kantelun käsittely Valvirassa oli kestänyt noin 2,5 vuotta. Valvira vetosi muun muassa viraston organisaatiossa ja henkilöstössä tapahtuneisiin muutoksiin sekä eräisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyneisiin, aikaa vieneisiin valmistelu- ja toimeenpanotehtäviin.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kukaan yksittäinen henkilö ei ollut viivytellyt kanteluasian käsittelyssä. Hän totesi, että viranomainen ei voi vedota resursseihin tai organisaatiomuutokseen lakisääteisten tehtävien hoidon viipymisen syynä, vaikka selvää onkin, että esimerkiksi organisaatiomuutos vaikuttaa työskentelyyn aina jollakin tavalla. Viranomaisen on pyrittävä tunnistamaan organisaatio- ja henkilöstömuutosten vaikutukset niin, että se kykenee suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään muutostilanteissakin. Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että tulos- ja muusta ohjauksesta vastaavan tahon on osaltaan huolehdittava siitä, että viranomaisella on tarvittavat resurssit tehtäviensä asianmukaiseen hoitamiseen.

Apulaisoikeuskansleri ei voinut katsoa kantelun käsittelyn viipymisen olleen aiheellista yksittäisen hallinnon asiakkaan ja viranomaisen velvoitteiden näkökulmasta, vaikka käsittelyn ajankohtaan oli osunut tekijöitä, jotka sinällään ymmärrettävästi olivat voineet vaikuttaa käsittelyaikaan. 

OKV_1112_1_2017.pdf

Esitutkintapäätös olisi tullut perustella asianmukaisesti

Diaarinumero: OKV/1334/1/2017
Antopäivä: 17.11.2017
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion huomiota velvollisuuteen perustella esitutkintapäätökset asianmukaisesti.

Arvioitavana ollut esitutkintapäätös oli oikeudellisilta perusteluiltaan ristiriitainen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että esitutkintapäätöksestä tulee käydä yksiselitteisesti ilmi, onko kysymyksessä päätös esitutkinnan aloittamatta jättämisestä vai aloitetun esitutkinnan lopettamisesta. Päätöksessä tulee lisäksi mainita sen oikeudellisena perusteena oleva säännös.

OKV_1334_1_2017.pdf