Ratkaisut

Rikostuomion purkamisen saattaminen täytäntöönpanoviranomaisen tietoon

Diaarinumero: OKV/171/10/2020
Antopäivä: 10.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen kolmelle hovioikeudenneuvokselle, jotka olivat laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia siitä, että Rikosseuraamuslaitos sai tiedon heidän antamastaan päätöksestä, jolla vankeusvangin rangaistustuomio oli osittain purettu ja asia palautettu käräjäoikeuteen rangaistuksen mittaamista varten. Asia tuli tietoon oikeuskanslerinvirastoon saapuneella nimettömällä kirjoituksella.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kyse on ollut hyvin vakavasta laiminlyönnistä. Se, ettei ehdottoman vankeusrangaistuksen sisältävän tuomion purkamisesta välity tietoa täytäntöönpanoviranomaiselle, aiheuttaa vastaajalle vaaran aiheettomasta vapaudenmenetyksestä ja vaarantaa siten hyvin olennaisella tavalla vastaajan oikeusturvaa. Tapauksessa vastaaja ei ollut joutunut suorittamaan ylimääräistä vankeusrangaistusta hovioikeuden virheellisen menettelyn seurauksena.  

OKV_171_10_2020.pdf

« Takaisin

Kirjallisen muutoksenhakukelpoisen päätöksen antaminen

Diaarinumero: OKV/2549/10/2020
Antopäivä: 9.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin sivistystoimialan opetusyksikön huomiota kirjallisen muutoksenhakukelpoisen päätöksen antamiseen perusopetuslain ja hallintolain edellyttämällä tavalla.

Vaatimus hallintolain edellyttämällä tavalla perustellun kirjallisen päätöksen antamisesta toteuttaa perustuslaissa säädettyä hyvää hallintoa ja asiakkaan oikeusturvaa. Ratkaisun saaminen kirjallisesti edistää sitä, että päätökseen tyytymättömällä on tosiasialliset edellytykset saada tietoonsa päätöksen perusteet ja että hän voi harkintansa mukaan hakea päätökseen muutosta.

Päätösten asianmukainen perusteleminen on paitsi asianosaisen oikeusturvan myös viranomaistoimintaa kohtaan tunnetun luottamuksen kannalta olennaista, sillä se mahdollistaa viranomaisten toiminnan ulkoista kontrollia. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi perustelemisella olevan välillisesti merkitystä myös ratkaisutoiminnan laadun kannalta, sillä perusteluja kirjoittaessaan päätöksentekijä joutuu kontrolloimaan oman ratkaisunsa oikeellisuutta, jolloin riski sen perustumisesta virheelliseen tai lakiin perustumattomaan näkemykseen vähenee.

Kantelija oli pyytänyt lapsensa perusopetuksen opiskelun järjestämistä etäopiskeluna lapsen ja oman terveydentilansa vuoksi, mutta pyyntöön ei ollut suostuttu. Kaupungin sivistystoimialan selvityksen mukaan opetusyksikössä ei ollut tehty kirjallista päätöstä oppilaan tai huoltajan covid-19 –riskiryhmään kuulumiseen perustuvasta etäopetuksesta, vaan kantelijalle oli ainoastaan suullisesti selostettu asiassa tehty ratkaisu.

OKV_2549_10_2020.pdf

« Takaisin

Valitusasiakirjojen toimittaminen käräjäoikeudesta hovioikeuteen

Diaarinumero: OKV/1332/31/2021
Antopäivä: 6.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen käräjäsihteerille, joka oli laiminlyönyt toimittaa vangitun kantelun sisältäneet valitusasiakirjat hovioikeudelle laissa edellytetyin tavoin viipymättä. Asia tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana.  

Asiassa käräjäoikeudelle toimitettu valituskirjelmä oli saapunut hovioikeuteen vasta kolme kuukautta käräjäoikeuteen saapumisen jälkeen. Viivästys oli ollut huomattava etenkin, kun otettiin huomioon valitusasiakirjaan sisältynyt vastaajan vaatimus välittömästä vapaaksi päästämisestä. Käräjäoikeuden menettely oli vaarantanut vastaajan perustuslaissa turvatun oikeuden saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä. Se oli myös omiaan vaarantamaan luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti käräjäsihteerin laiminlyöntiä hyvin vakavana ja vastaajan oikeusturvaa merkittävästi vaarantavana.

OKV_1332_31_2021.pdf

« Takaisin

Viivästys haasteen antamisessa, rangaistukseen tuomitseminen vanhentuneesta rikoksesta ym.

Diaarinumero: OKV/2954/31/2020
Antopäivä: 3.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi käräjätuomarille huomautuksen virheellisestä menettelystä haasteen antamisessa ja rangaistukseen tuomitsemisessa. Asia tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Syyttäjä oli vaatinut vastaajalle rangaistusta kahdesta rikoksesta, joista toisen syyteoikeus oli ennättänyt vanhentua ennen haasteen antamista vastaajalle tiedoksi. Aikaa käräjäoikeudessa asian vireille tulosta rikoksen syyteoikeuden vanhentumiseen oli ollut yli neljä kuukautta. Haasteen antamiselle ajoissa ei ollut ollut mitään estettä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan käräjätuomari oli asiassa laiminlyönyt antaa haasteen lain edellyttämällä tavalla viipymättä.

Käräjätuomari ei ollut havainnut syytekohdassa tarkoitetun rikoksen vanhentumista, vaan oli käsitellyt sitä pääkäsittelyssä ja tuominnut siitä vastaajan rangaistukseen.  Lisäksi hän vielä oli asiassa virheellisesti ottanut rangaistusta alentavina seikkoina huomioon vastaajalle tuomitut kaksi aiempaa ehdollista vankeusrangaistusta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että virheet olivat tapahtuneet käräjätuomarin tehtävien ydinalueella ja omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta rangaistusta ei lain mukaan enää voi seurata, on luonteeltaan vakava virhe, joka vaarantaa vastaajan oikeusturvaa. Tapauksessa vastaajalle ei kuitenkaan ollut aiheutunut siitä haitallisia täytäntöönpanoseurauksia tai muutakaan vahinkoa asian asianosaisille.

OKV_2954_31_2020.pdf

« Takaisin

Poissa olevalle vastaajalle tuomittu rangaistus

Diaarinumero: OKV/1670/31/2021
Antopäivä: 2.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen käräjätuomarille, joka oli tuominnut vastaajan ankarampaan seuraamukseen kuin mihin vastaaja asiassa olisi poissa olevana voitu tuomita ja mitä hänelle oli haasteessa ilmoitettu. Asia tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Käräjäoikeus oli kutsunut vastaajan asian pääkäsittelyyn sillä uhalla, että asia voidaan hänen poissaolostaan huolimatta ratkaista ja rangaistukseksi tällöin tuomita enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus. Vastaaja oli tuomittu seitsemän kuukauden vankeusrangaistukseen. Hovioikeus oli palauttanut asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Käräjätuomari oli menetellyt huolimattomasti tuomitessaan rikosasian pääkäsittelystä poissa olleen vastaajan ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet lain mukaan olisi voitu tuomita ja mihin hänet haasteessa oli ilmoitettu poissa olevana voitavan tuomita. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kyseisenlainen virhe kohdistuu tuomarin tehtävien ydinalueelle ja vaarantaa olennaisesti vastaajan oikeusturvaa. Rikosasian vastaajan tulee hänen mukaansa pääkäsittelyyn osallistumista harkitessaan voida luottaa siihen, ettei häntä poissaolevana tuomita ankarampaan rangaistukseen kuin millä uhalla hänet on asian istuntokäsittelyyn haastettu.

OKV_1670_31_2021.pdf

« Takaisin

Kansaneläkelaitoksen menettely asiakkaan yhteydenottoihin vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/1857/10/2020
Antopäivä: 1.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota asiakkaan tiedusteluihin ja yhteydenottoihin vastaamiseen viivytyksettä hallintolain ja hyvän hallinnon perusteiden edellyttämällä tavalla.

Kantelijalla oli ollut Kelan käsiteltävänä perustoimeentulotukihakemus. Kela oli yrittänyt asiassa puhelimitse tavoittaa kantelijaa ja lähettänyt sitten tekstiviestin, jossa oli ilmoitettu hänelle soitettavan uudestaan. Kun luvattua puhelua ei kuitenkaan ollut tullut, oli yhteydenoton tarkoitus jäänyt kantelijalle epäselväksi.

Kantelija oli kerrotun jälkeen lähettänyt Kelalle hakemuksen käsittelyaikana kolme viestiä, jotka olivat koskeneet apteekkiin annettavaa maksusitoumusta. Lisäksi kantelija oli ollut puhelimitse yhteydessä Kelaan ja ilmoittanut tarvitsevansa mainitun maksusitoumuksen kiireellisesti. Kantelijan mukaan hänelle oli luvattu, että käsittelijä soittaisi hänelle pian, mutta soittoa ei ollut tullut. Kantelija oli seuraavana päivänä lähettänyt Kelaan viestin, jossa hän oli tiedustellut maksusitoumusta ja kertonut, että hänelle ei ollut lupauksesta huolimatta soitettu. Kun Kelasta ei ollut otettu yhteyttä, kantelija oli soittanut vielä seuraavana päivänä. Hän oli tuolloin saanut tiedon perustoimeentulotukipäätöksen ja lääkemaksusitoumuksen antamisesta sekä siitä, että päätös näkyisi asiointipalvelussa seuraavana päivänä.

Viranomaisen on vastattava toimivaltaansa kuuluviin, riittävästi yksilöityihin ja asiallisiin tiedusteluihin ja muihin yhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä. Kantelija oli asiassa jäänyt epätietoiseksi perustoimeentulotukihakemuksensa ja lääkkeitään koskevan maksusitoumuksen käsittelystä ja käsittelyvaiheista sekä siitä, oliko lääkkeitä koskeva maksusitoumus hänen pyytämällään tavalla arvioitu kiireellisenä käsiteltäväksi. Kantelija oli joutunut tiedustelemaan asiaansa useaan kertaan, kun hänelle luvattuja yhteydenottoja ei ollut tullut eikä hän ollut saanut vastauksia kysymyksiinsä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan Kela ei ollut asiassa vastannut kantelijan yhteydenottoihin hyvän hallinnon periaatteiden ja hallintolain neuvontaa koskevan säännöksen mukaisesti.

OKV_1857_10_2020.pdf

« Takaisin

Oikeusaputoimiston menettely

Diaarinumero: OKV/2484/10/2020
Antopäivä: 31.8.2021
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri kiinnitti Varsinais-Suomen oikeusaputoimiston huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen asiakkaalle toimeksiannon hoitamisesta annettavien tietojen paikkansa pitävyyden varmistamisessa.

Kantelija on arvostellut kantelussaan oikeuskanslerille Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan ratkaisua valvonta-asiassa, jossa on ollut kyse julkisen oikeusavustajan menettelystä. Oikeuskansleri ei tutkinut samaa julkisen oikeusavustajan menettelyä, jonka valvontalautakunta on edellä mainitussa valvonta-asiassa tutkinut ja jota koskeva valvontalautakunnan ratkaisu oli tullut lainvoimaiseksi. Oikeuskansleri selvitti oikeusaputoimiston asiassa noudatettumaa menettelyä kantelijalle annettujen tietojen oikeellisuuden osalta sekä oikeusaputoimiston virkamiesten keskinäisiä vastuita toimeksiantojen hoitamisessa ja asiakkaan tiedusteluihin vastaamisessa.

Saadun selvityksen mukaan vastuu toimeksiannon hoitamisesta on oikeusavustajalla, joka vastaa asiakkaalle asian hoitoon liittyviin yhteydenottoihin. Apunaan toimeksiannon hoitamisessa kullakin oikeusavustajalla on oikeusavustajan työpariksi nimetty oikeusapusihteeri. Oikeusapusihteeri voi välittää avustajalta saamiaan tietoja asiakkaalle.

Oikeuskansleri piti käytettävissään olevan aineiston perusteella selvitettynä, että oikeusaputoimistosta on lähetetty kantelijalle viesti, jonka perusteella kantelija on jäänyt siihen käsitykseen, että julkinen oikeusavustajalla on valmisteilla kirje kantelijan lapsen äidille lapsen huoltoa- ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa. Oikea asiaintila oli selvinnyt kantelijalle vasta julkisen oikeusavustajan lähetettyä hänelle myöhemmin viestin, josta ilmeni, ettei julkinen oikeusavustaja ei ollut laatinut kirjettä, eikä kirjeen laatimisesta ollut julkisen oikeusavustajan mukaan sovittu. Asiakkaana olevalle kantelijalle oli näin ollen annettu toimeksiannon hoitamisen osalta virheellistä tietoa. Oikeusaputoimiston selvityksessä ei käsitelty virheellistä tietoa sisältäneen viestin lähettämiseen liittyneitä tapahtumia. Asiassa on jäänyt selvittämättä, mistä asiakkaalle annettu virheellinen tieto on johtunut.

« Takaisin

Rikosasian ratkaiseminen ilman päätösvaltaa

Diaarinumero: OKV/1669/31/2021
Antopäivä: 30.8.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen käräjätuomarille, joka oli ratkaissut rikosasian ratkaisukokoonpanossa, joka ei ollut päätösvaltainen. Asia tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan törkeästä rahanpesusta, jota koskevaa syytettä käräjäoikeus ei ollut yhden tuomarin kokoonpanossa ollut päätösvaltainen käsittelemään. Asian ratkaiseminen olisi edellyttänyt joko puheenjohtajan ja kahden lautamiehen tai kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanoa. Hovioikeus oli kerrotun vuoksi syyttäjän valituksesta palauttanut asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Tuomioistuimen kokoonpanon päätösvaltaisuus on ehdoton prosessinedellytys. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi asian ratkaisemisen virheellisessä kokoonpanossa olevan perustavaa laatua olevan menettelyvirheen, joka kohdistuu tuomiovallan käytön ydinalueelle. Vaikka virhe asiassa oli korjaantunut, oli se ollut omiaan aiheuttamaan lisäkustannuksia ja vaivaa sekä pidentänyt asian tuomioistuinkäsittelyyn kulunutta aikaa.

OKV_1669_31_2021.pdf

« Takaisin

Koronaviruspandemian vaikutus asian käsittelyaikaan käräjäoikeudessa

Diaarinumero: OKV/928/10/2021
Antopäivä: 26.8.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri ei ryhtynyt toimenpiteisiin kanteluasiassa, jossa kantelija arvosteli oikeudenkäynnin kestoa käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeuden antamassa lausunnossa tuotiin esiin se, että koronaviruspandemia oli vaikuttanut käräjäoikeuden toimintaan merkittävästi. Käräjäoikeudessa oli 15.3.2020 alkaen priorisoitu asioiden käsittelyä siten, että siellä oli keskitytty ensisijaisesti kiireellisten ja laissa säädetyssä määräajassa käsiteltävien asioiden käsittelyyn. Kiireettömissä asioissa, kuten kantelijankin tapauksessa, ei lähtökohtaisesti toimitettu pääkäsittelyjä ja suullisia valmisteluistuntoja aikavälillä 16.3.-31.5.2020. Käräjäoikeuden toimintoja oli palautettu 1.6.2020 lukien. Käräjäoikeudelta jäi käsittelemättä 16.3. - 31.5.2020 noin 700 rikosasiaa.

Kantelijan asian käsittely kesti käräjäoikeudessa noin vuoden ja kahdeksan kuukautta. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tavanomaisessa tilanteessa aikaa voidaan pitää liian pitkänä. Kohtuullista käsittelyaikaa arvioitaessa oli kuitenkin otettava huomioon jokaisen asian yksilölliset seikat. Kantelijan asiassa ei ollut kyse tavanomaisesta rikosasiasta. Asiassa oli tehty yksi käsittelyratkaisu ja syytettä oli jouduttu täydennyttämään kaksi kertaa. Ottaen huomioon edellä mainitut asian laatuun ja laajuuteen vaikuttavat seikat sekä koronaviruspandemian vaikutukset käräjäoikeuden toimintaan, apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei asian käsittelyaika käräjäoikeudessa ollut ylittänyt oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille asetettuja vaatimuksia.

OKV_928_10_2021.pdf

« Takaisin

Tiedusteluihin vastaaminen

Diaarinumero: OKV/603/10/2020
Antopäivä: 25.8.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi päätöksessään esitetyt näkökohdat hyvästä hallintotavasta asiakkaan viesteihin vastaamisessa kaupungin rakennusvalvontapalvelujen tietoon.

Apulaisoikeuskanslerilla ei asiassa saadun selvityksen valossa ollut oikeudellisia perusteita katsoa, että kaupungin rakennusvalvontapalvelut olisi laiminlyönyt vastata kantelijan kysymyksiin ja tiedusteluihin siten, että menettelyä voitaisiin pitää lainvastaisena. Hyvän hallintotavan mukaista ja perusteltua olisi kuitenkin ollut vastata asiakkaalle, että hänen viestissään esittämiin asioihin on rakennusvalvontapalveluiden näkemyksen mukaan jo vastattu, viitata jo aiemmin annettuihin vastauksiin ja ilmoittaa, ettei uusimpaan viestiin enää erikseen vastata. Oleellista asiassa on, ettei asiakas jää epätietoiseksi siitä, onko hänen viestinsä saapunut ja aiotaanko siihen vastata.

OKV_603_10_2020.pdf

« Takaisin

« Edellinen 1 / 9